Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

2015. január 1-jétől az OTP Bank törvényi kötelezettsége megtagadni
azon vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfelei ügyleti megbízásait, akik 2014 végéig
nem nyilatkoztak a tényleges tulajdonosok személyéről.

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat


Milyen törvényi kötelezettségről van szó?

2013. július 1-jei hatállyal módosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény).

A változás miatt más pénzintézetekhez hasonlóan az OTP Bank törvényi kötelezettsége megtagadni 2014. december 31-ét követően az ügyleti megbízások teljesítését, amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozat nem áll teljes körűen rendelkezésére.

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételének fontosságára az MNB, NGM és a Bankszövetség közös sajtóközleményében hívta fel az érintettek figyelmét.

A nyilatkozatban a következő adatokat szükséges megadni:

 • tényleges tulajdonos(ok) neve (mindenképp természetes személyt szükséges megadni),
 • születési neve,
 • lakcíme,
 • állampolgársága.

Atényleges tulajdonos fogalmában történő változás eredményeként azon ügyfeleink jelentős részénél is szükség van az érintett természetes személy(ek) beazonosítására, akik a törvénymódosítás előtti nyilatkozattételi kötelezettségüknek már eleget tettek.

Hogyan lehet nyilatkozni? Mi a teendő, ha nem lehet tranzakciókat indítani?

Nyilatkozni csak írásban - postai úton vagy személyesen a bankfiókjainkban - lehet. A gyors ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a tájékoztató hátralévő részét, és használja nyomtatványkitöltő alkalmazásunkat vagy töltse ki a nyilatkozatmintát, majd szíveskedjen a kitöltött és képviseleti módon aláírt nyilatkozatot bármelyik OTP fiókban leadni!

A dokumentumot postai úton is meg tudja küldeni a számlavezető fiók részére, a bankfiókjaink címét itt találja.

Ha gyors ügyintézésre van szükség, akkor a személyes fióki leadást javasoljuk, mert ekkor a nyilatkozat rögzítése és a megbízások megtagadásának feloldása azonnal megtörténik. Amennyiben hétvégén tudja leadni a nyilatkozatot, arra a speciális nyitvatartású fiókjainkban van lehetősége. Megfelelő nyilatkozat esetén az üzleti bankkártyák azonnal használhatóvá válnak, míg a számlák terhére a következő munkanaptól adhatóak fizetési megbízások.

Kérdése esetén kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1/20/30/70 3 666 666 számon, vagy érdeklődjön ügyintézőinknél a számlavezető fiókban!


Ki tekinthető tényleges tulajdonosnak?

A tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával.

Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:

 • jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
 • meghatározó befolyással* rendelkezik, vagy
 • akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

Tényleges tulajdonos alapítványnál az a természetes személy, aki:

 • az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
 • akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 • aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy
 • meghatározó befolyást* gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve
 • az alapítvány képviseletében eljár.

Az alábbi szervezetek esetében vezető tisztségviselőnek minősül:

 • lakásszövetkezet: igazgatóság elnöke, ügyvezető elnök,
 • egyesülés: igazgató
 • erdőbirtokossági társulat: elnök
 • egyesület: elnökség vagy elnök
 • szövetség: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
 • szövetkezetek: igazgatóság elnöke és tagjai, ügyvezető elnök
 • ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, közjegyzői iroda: irodavezető
 • Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet: ügyintéző szerv elnöke
 • pártok: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
 • kamarák, egyéb köztestületek: elnök
 • szakszervezetek: elnök
 • külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe: vezető tisztségviselő
 • egyházak és egyházi intézmények: a szervezeti felépítésének ismeretében határozható meg.


* Meghatározó befolyással rendelkezik az,

 • aki tag vagy részvényes, és
 • jogosult a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
 • más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.


Ki a tényleges tulajdonos, ha egy vállalkozás vagy egyéb szervezet a tulajdonos?

Ha egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor a tulajdonos jogi személy tényleges (természetes személy) tulajdonosait kell feltüntetni az ügyfél természetes személy tényleges tulajdonosaiként.
(Pl. Ha AB Kft-nek CB Bt. a tulajdonosa, akkor a CB Bt. tényleges tulajdonosait kell feltüntetni
az AB Kft. tényleges tulajdonosaiként.)

Speciális esetek:

 • CB Kft. 25%-ban tulajdonosa az AB Kft.-nek, és a CB Kft.-nek 4 db tényleges tulajdonosa van, mindegyik természetes személy részesedése 25%. Ekkor az AB Kft-ben – közvetetten – mindegyik személy 6,25% (25% osztva néggyel) tulajdonrésszel rendelkezik. Mivel a CB Kft. tényleges tulajdonosainak közvetett tulajdoni hányada nem éri el a 25%-ot az AB Kft.-ben, egyik természetes személy sem tekinthető az AB Kft. tényleges tulajdonosának.
 • Ha van olyan természetes személy, akik közvetve vagy közvetlenül minimum 25%-os részesedéssel rendelkezik, ő(k) minősül(nek) tényleges tulajdonosnak. Ha nincs ilyen személy, akkor a vezető tisztségviselő a tényleges tulajdonos.


Mit jelent pontosan az ügyleti megbízások teljesítésének megtagadása?

Megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozat hiányában a Banknak törvényi kötelezettsége visszautasítani a számlatulajdonos által kezdeményezett ügyleti megbízásokat (pl. egyszeri, rendszeres és csoportos átutalások, készpénzfelvétel, kártyás fizetések, az ügyfél nevében saját számlára történő készpénzbefizetés bankfiókban, felhatalmazáson alapuló beszedéshez felhatalmazó levél megadása, beszedési megbízások kezdeményezése a csoportos beszedési megbízások kivételével) viszont az egyéb, nem a számlatulajdonos által kezdeményezett számlaműveletek (pl. jóváírások, díjterhelések, OTP hitelek beszedése, hatósági átutalási megbízás és beszedési megbízások teljesítése a csekkbeszedés és az okmányos beszedés kivételével) nem kerülnek tiltás alá.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.