Fogalomtár

Adósminősítés

A hitelkötelemben részt vevő valamennyi személy (adós, adóstárs, stb.) ügyfélminősítése az OTP Lakástakarék Zrt. mindenkor érvényes Ügyfél-, illetve Partnerminősítési Szabályzata alapján történik. Az OTP Lakástakarék Zrt. lakáskölcsönt csak az általa hitelképesnek minősített személyeknek nyújt.

I. osztályú minősítés

Az a lakáselőtakarékoskodó, aki szerződésszerűen teljesített és az ügyletben adós vagy adóstársi (kedvezményezett mellett) minőségben szerepel.

II. osztályú minősítés

Az a lakáselőtakarékoskodó, aki adós vagy adóstársi minőségben szerepel az ügyletben, de betétbefizetéseit illetően nem szerződésszerűen teljesített és/vagy ha a lakáselőtakarékoskodó nem kerül az ügyletbe bevonásra (a kedvezményezett önmagában vagy egyéb adóstárs bevonásával veszi fel a kölcsönt) és/vagy ha az adós vagy adóstársak bármelyike a banki belső tiltólistában külön elbírálás alapján hitelezhető minősítéssel rendelkezik.

III. osztályú minősítés

Az ügyletben szereplő adós vagy adóstársak bármelyike a banki belső tiltólistában ideiglenes vagy végleges tiltással, a KHR rendszerben élő vagy lezárt hitelmulasztással, bankkártya, vagy OCR csekk visszaéléssel (vagy ilyen ügyletekből fakadó mulasztással) szerepel és/vagy ha lakásszövetkezet ellen csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban. A III. osztályú adós kölcsönt nem kaphat.

Adós

A kölcsönt igénybevevő személy.

Adóstárs

Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felel az adóssal.

Állami támogatás

A természetes személy lakás-előtakarékoskodót, illetve kedvezményezettet az adott megtakarítási évben a befizetett havi megtakarítása után 30%, maximum évi 72.000.- Ft állami támogatás illeti meg, amelyet a központi költségvetés nyújt megtakarítási évenként.  Az állami támogatás mértékét az is befolyásolja, hogy az adott megtakarítási évben szerződésszerű volt-e a betétbefizetés. Ha a lakás-előtakarékoskodó nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a fentiek szerint meghatározott állami támogatás 25-25%-át. Ezen rendelkezés szempontjából a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben történő betételhelyezésnek minősül, ha minden hónap végéig kumuláltan, és a megtakarítási évben összesen is befizetésre kerül a szerződéses módozat szerinti betétösszeg.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően, azaz 2018. október 17-től kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás már nem illeti meg.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén, állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.

ÁSZF

OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételei.

Átruházás

Az OTP Lakástakarék szerződés közeli hozzátartozóra történő átadása, átruházása.

Betételhelyezés rendszeressége

Optimális megtakarítás és az állami támogatás veszteség elkerülése érdekében mindig adott hó 12-ig javasolt a vállalt havi megtakarításnak az OTP Lakástakarék számlára megérkeznie. Amennyiben a hónap végéig beérkezik a megtakarítás összege, úgy még nem éri a szerződését állami támogatás veszteség, viszont az elvárt kiutalási időpont módosulhat.

Betéti kamat

A teljes megtakarítás éves kamata a szerződés módozatának egyik jellemzője. Az OTP Lakástakarék számlán jóváírt összegek a megtakarítási idő megkezdése után, a Lakástakarék számláján történő jóváírást követő naptól napi kamatozással kamatoznak. A kamatszámítás szempontjából minden naptári hónap 30 napból áll.A lakástakarék betét kamatát az ÁSZF mellékletekben megjelölt szerződéses módozatok tartalmazzák. A kamat mértéke a szerződés fennállása alatt nem változtatható.

Biztosítás

A biztosítékul lekötött ingatlant (vagyontárgyakat) a kölcsönt igénybe vevő minden kár esetére teljes értékben biztosítsa. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított ingatlant az OTP Lakástakarék jelzálogjoga terheli, és a Ptk. 5:104. § (1) bekezdése értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. (A jelzáloggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele, aminek becsült éves díja a biztosított kockázati körtől, és az épület jellegétől függően differenciált, de átlagosan a biztosításra kerülő vagyon értékének (biztosítási összeg) a 0,44-1,06 ezreléke.)

Célértékszám

A célértékszám az OTP Lakástakarék által meghatározott - az adott kiutalási időszakra vonatkozó – értékszám, amelyet, illetve amely feletti értékszámot elért lakáselőtakarékossági szerződések szerződéses összegeit ki tudja utalni. A célértékszámot és a szerződésének az aktuális értékszámát számlakivonatán ellenőrizheti.

Díjtáblázat

Az OTP Lakástakarék Zrt. által közzétett díjtáblázat, mely tartalmazza az OTP Lakástakarék által nyújtott szolgáltatások díjait.

EBKM

Egységesített betéti kamatláb mutató. A különböző feltételekkel kamatozó pénzintézeti termékekkel elérhető tényleges hozam összehasonlítását elősegítő mérőszám.

Értékbecslés

Értékbecslő által készített becslés, amiben az ingatlan forgalmi értékét határozza meg. Az OTP Lakástakarék Zrt. kizárólag a vele szerződésben lévő értékbecslők értékigazolását fogadja el.

Értékelési fordulónap

A kiutalási időszak első napja, amikor az OTP Lakástakarék meghatározza, hogy melyek azok az OTP Lakástakarék szerződések, amelyek esetében a szerződéses összeget az adott kiutalási időszakhoz tartozó kiutalási időpontra megállapított kiutalási összegből ki tudja fizetni.

Értékelési fordulónapi minimális értékszám

Az az értékszám, amelyet a Lakástakarék szerződés szerződésszerű teljesítésével a minimális teljesítési idő végén a lakáselőtakarékoskodó elér, és amelynek elérésénél – a kiutaláshoz szükséges egyéb feltételek teljesítése esetén – a lakáselőtakarékoskodó szerződésének kiutalási időszaka kezdetét veszi.

Értékelési nap

Minden hónap utolsó napja, amikor az OTP Lakástakarék Zrt. meghatározza az egyes Lakástakarék szerződések értékszámát.

Értékszám

Az értékszám az OTP Lakástakarék által meghatározott szabály szerint képzett szám, mely azt fejezi ki, hogy a lakáselőtakarékoskodó az általa vállalt megtakarításból mennyi idő alatt mekkora összeget takarított meg. Az értékszám alapján az OTP Lakástakarék Zrt. az előtakarékoskodók között sorrendet állít fel. Az értékszám növekedésének üteme a megtakarítások elhelyezésének időpontjától és összegétől függ.

Fedezetértékelés

Természetes személy kölcsönigénye esetén az OTP Jelzálogbank Zrt. által végzett hivatalos hitelbiztosítéki-érték megállapítás szükséges, ill. kérhető az igényelt kölcsönösszegtől függetlenül is, ha az ügyfél a fedezetértékelést vitatja.

Fedezeti (hitelbiztosítéki) ingatlan

Az OTP Lakástakarék lakáskölcsön fedezetéül felajánlott ingatlan, melyre az OTP Lakástakarék jelzálogot jegyez be. Az ingatlan a lakáskölcsön megszűnéséig, visszafizetéséig a lakáskölcsön fedezete marad. A bejegyzett jelzálog összege nem változik a futamidő alatt.

Forgalmi érték

Piaci érték.

Futamidő (lejárat)

Az az időperiódus, amely alatt az adós az igénybevett lakáskölcsönt és járulékait a szerződésben meghatározott törlesztő részletekben, meghatározott rendszerességgel az OTP Lakástakaréknak visszafizeti.

Havi betét

A rendszeres havi betétbefizetés összege a szerződéses összeg szerződéses módozatonként meghatározott, 10 forintra felkerekített ezreléke. A rendszeres havi betétbefizetéseket legkésőbb minden hónap 12. napjáig beérkezően kell teljesíteni. (Az első havi betétet legkésőbb a szerződéskötést követő hónap 12. napjáig kell befizetni.)

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslő által megadott érték, ami nem azonos az ingatlan forgalmi értékével. Az OTP Lakástakarék ezen az értéken veszi figyelembe a fedezeti ingatlant.

Hitel évek

A lakáskölcsön folyósítása hónapjának első napjától számított évek (12 hónap) a lakáskölcsön visszafizetéséig.

Hiteligénylő

A hitelcélt megvalósító, a kölcsönszerződésben adósként feltüntetett ügyfél.

Hitelkamat

A lakáskölcsön kamatát, a tőkésítés gyakoriságát a szerződés módozata tartalmazza, mely megtalálható a kölcsönszerződésben és az ÁSZF mellékleteiben. A kamatszámítás a mindenkori kölcsöntartozás alapján napi kamatszámítással történik. A kamatszámítás szempontjából minden naptári hónap 30 napból áll.

Jelzálogjog

A fedezetként felajánlott ingatlanra az OTP Lakástakarék Zrt. biztosítékaként bejegyzett teher.

Kedvezményezett

A természetes személy lakáselőtakarékoskodó kedvezményezett megjelölésére is jogosult, mely személyek a következők lehetnek:

 • a lakáselőtakarékoskodó természetes személy közeli hozzátartozója,
 • gyámság alatt álló gyermek.

KHR

Központi Hitelinformációs Rendszer – KHR. A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). Az adatküldés kritériuma, ha az adós legalább 90 napja rendelkezik a mindenkori minimálbér összegét elérő hátralékkal.

Kiutalás

Az adott kiutalási időszak utolsó napján (a kiutalási időpontban) a lakáselőtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntés a kiutalási összegből kifizethető szerződéses összegekről, illetőleg betétösszegekről.

Kiutalási csomag

A kiutalásra jogosult lakáselőtakarékoskodók részére a kiutalási időszak első két hetében írásos (tértivevényes) értesítés, ún. Kiutalási csomagok (kiutalási értesítő dokumentumok) kerülnek kiküldésre. A Kiutalási csomag a következőket foglalja magában:

 • Kiutalási értesítő
 • Válaszlap
 • Fogalomtár az OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott lakáscélú kölcsönök esetén
 • Általános tudnivalók megtakarításról
 • Dokumentumlista természetes személy esetén
 • Dokumentumlista társasház, ill. lakásszövetkezet esetén

Kiutalási időpont

Az adott kiutalási időszak utolsó napja.

Kiutalási időszak

Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó időszak, amely 3 - 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 – hónap.

Kiutalási összeg

Az OTP Lakástakaréknál a megtakarítás és a lakáskölcsön kifizetésére – az adott kiutalási időpontban – rendelkezésre álló összeg.

Közeli hozzátartozó

A lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója a házastárs, a bejegyzett élettárs, a szülő, a nagyszülő, a gyermek, az unoka, a testvér, a féltestvér, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.

Lakáscél szerinti (hitelcél szerinti) ingatlan

A lakáscélként (hitelcélként) megnevezett ingatlan. Lakóingatlan, amire a felhasználást kéri a lakáselőtakarékoskodó, - amennyiben a szerződésben kedvezményezettet nevezett meg - a kedvezményezett, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója.

Lakáscélú felhasználás: Lakáscélú felhasználásnak minősül:

a) a lakás-előtakarékoskodó, illetve ha a szerződésben kedvezményezettet nevezett meg, a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója

 • aa) javára történő lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, visszterhes átruházása, valamint lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását, továbbá lakásra, családi házra vagy tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozását,
 • ab) a tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy az aa) pontban megjelölt jogcímen használatában lévő lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása,
 • ac) a tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy az aa) pontban megjelölt jogcímen használatában lévő lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy a már beépített terület lakhatóságát javító, a saját vagy önkormányzati, közműfejlesztési társulat általi beruházás keretében megvalósított, a következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények kiépítése, szerelése és felújítása: szilárd burkolatú út, járda, kerítés, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon-, kábeltelevízió, Internet-elérés),

b) a lakásszövetkezet tulajdonában, vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése,

c) a társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése,

d) az a) - c) pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől, vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, pénzügyi intézménytől igénybe vett pénzügyi lízing, vagy ilyen kölcsönhöz vagy lízinghez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitel, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltása,

e) az a) - c) pontban meghatározott célok finanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2012. január 1-jén hatályos 200/B. § szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltása,

f) a d) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált, pénzügyi intézménytől vagy biztosító intézettől felvett kölcsön teljes vagy részleges kiváltása.

g) a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény szerinti, a tag által a közösségbe teljesítendő befizetés.

A természetes személy lakás-előtakarékoskodó/kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói az egyéni lakástakarék szerződésében meghatározott szerződéses összeget, a társasházuk közös tulajdonában, illetve lakásszövetkezeti tulajdonukban álló épületrészek:

 • korszerűsítésének, felújításának a költségeiből a ráeső részének a megfizetésére, vagy
 • a korszerűsítéshez, felújításhoz felvett hitel ráeső részének a megfizetésére is fordíthatja.

Lakáscélú hitel, ill. pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolás

A szerződéses összeg lakáscélú hitel, ill. pénzügyi lízing teljes vagy részleges kiváltásra történő felhasználását a lakáselőtakarékoskodónak, illetve a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek érdekében a szerződéses összeg folyósítását megelőzően be kell nyújtania lakáscélú hitel esetén a lakáscélú hitelt folyósító hitelintézet/biztosítóintézet, pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolását, melynek tartalmaznia kell:

 • a hitelfelvevő/lízingbevevő adatait,
 • a hitelintézet/biztosítóintézet/lízingbe adó pénzügyi intézmény adatait,
 • a lakáscélú hitel/pénzügyi lízing pontos felhasználását (milyen lakáscél),
 • a hitelcélt/pénzügyi lízing célját képező ingatlan adatait,
 • a fennálló hiteltartozás/pénzügyi lízingtartozás összegét az igazolás kiállítási hónapjának végén,
 • rendelkezést a hiteltartozás/pénzügyi lízingtartozás kiegyenlítéséről (pontos átutalandó összeg és célszámlaszám megadása).

Lakáscélú hitel törlesztéséről szóló igazolás

A szerződéses összeg lakáscélú hitel törlesztésére történő felhasználását a lakáselőtakarékoskodónak, illetve a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek érdekében a szerződéses összeg folyósítását megelőzően be kell nyújtania a lakáscélú hitelt folyósító hitelintézet/biztosítóintézet igazolását, melynek tartalmaznia kell:

 • a hitelfelvevő adatait,
 • a hitelintézet/biztosítóintézet adatait,
 • a lakáscélú hitel pontos felhasználását (milyen lakáscél),
 • a hitelcélt képező ingatlan adatait,
 • a fennálló hiteltartozás összegét az igazolás kiállítási hónapjának végén,
 • rendelkezést a hiteltartozás kiegyenlítéséről (pontos átutalandó összeg és célszámlaszám megadása).

Lakáselőtakarékoskodó

Szerződő, aki OTP Lakástakarék szerződést köt. Lakástakarék szerződést a következő lakáselőtakarékoskodó köthet:

 • természetes személy saját nevében, saját maga javára,
 • teljesen, illetve korlátozottan cselekvőképes természetes személy, az általa megnevezett természetes személy kedvezményezett javára,
 • gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, illetőleg helyi önkormányzat a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából,
 • a lakásszövetkezet épületenként, a tulajdonában, vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából,
 • a társasház épületenként, kétharmados közgyűlési határozattal, a közös tulajdonukban álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából.

Lakáselőtakarékosság

Lakásfinanszírozási lehetőség, amely a betétesek hosszú távú takarékoskodásán alapul. Ennek lényege, hogy a lakáselőtakarékoskodó meghatározza azt az összeget (szerződéses összeget), amelyre lakáscélú tervei megvalósításához szüksége van. Ennek a szerződéses összegnek konstrukciótól függően 40-50%-át adja a saját megtakarítás, az állami támogatás és az ezek után jóváírt betéti kamat, a fennmaradó részét, 50-60%-ot pedig a lakáselőtakarékoskodó a lakás-takarékpénztártól fix kamatozású, forint alapú lakáskölcsönként igényelhet.

Lakáselőtakarékossági szerződés

Meghatározott szerződéses módozat szerint megkötött olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakáselőtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy - a szerződés módozata szerint - a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel, egyenlő részletekben történő befizetésekkel meghatározott összeget legalább négy megtakarítási év időtartamra a Lakás-takarékpénztárnál betétként leköt, illetve elhelyez, a Lakás-takarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése és a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett hitelképessége esetén a módozatban rögzített módszer szerint kiszámított összegű, lakáscélú kölcsönt nyújt a lakás-előtakarékoskodó, illetve a cselekvőképes kedvezményezett kérésére.

Lakáskölcsön

A lakás-takarékpénztár által a szerződéses módozatban meghatározott kamatszázalékra nyújtott hitele. Nagysága a szerződéses összeg és a betétszámlán lévő megtakarítás (a befizetett betétek, a betétekre jóváírt kamat, a jóváírt állami támogatás és annak kamatai) különbsége. A lakáselőtakarékoskodó, illetve a nagykorú kedvezményezett abban az esetben jogosult a kölcsön felvételére, ha az OTP Lakástakarék Zrt. a benyújtott feltételek alapján hitelképesnek minősíti a hitelügyletet.

Lakások száma (lakásszám)

Természetes személy lakáselőtakarékoskodó esetén értéke egy, társasház, illetve lakásszövetkezet lakáselőtakarékoskodó esetén minimum kettő (épületen belüli lakások száma).

Megtakarítás

A lakáselőtakarékoskodó betétbefizetéseinek, a jóváírt állami támogatásoknak és ezek kamatainak az összege.

Megtakarítási évek

A szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezése hónapjának első napjától számított évek (egy év 12 hónap) a betét felvételéig. /Megjegyzés: a definíció a 2006.01.01. után megkötött szerződésekre vonatkozik./

Megtakarítási évek és idő kezdete

Az a hónap, amelyben a betétszámla – a számlanyitási díj, a készpénz-átutalási megbízással történő fizetés díja és a számlavezetési díj elszámolása után - pozitív egyenlege először eléri a szerződésben rögzített teljes havi betétösszeget.

Megtakarítási idő

Az adott módozatnak megfelelő szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig eltelt idő.

Megtakarítási idő kezdete

Azon hónap első napja, amelyben a betétszámla – a számlanyitási díj, a készpénz átutalási megbízással történő fizetés díja és a számlavezetési díj elszámolása után – pozitív egyenlege először eléri a szerződésben rögzített havi betéti összeget.

Minimális értékszám

Az az értékszám, amely alatt a szerződéses összeg nem kerülhet kiutalásra.

Minimális megtakarítási hányad

Termékcsaládtól függően a szerződéses összeg 50 vagy 40%-a, amely a kiutalás egyik elengedhetetlen feltétele.

Minimális megtakarítási idő

Szerződéses módozatonként meghatározott azon legrövidebb megtakarítási idő, amely a kiutalás egyik elengedhetetlen feltétele.

Minimális teljesítési idő

A Lakástakarék szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a minimális értékszám és a minimális megtakarítási hányad elérésének időpontja.

OBA

Országos Betétbiztosítási Alap. Szerepe: ha a hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel (befagy) a biztosított betét, akkor az Alap az ügyfél részére a befagyott követelés tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként 100.000 Euro erejéig kifizeti, a kifizetés azonban Magyarországon forintban történik. Az OBA a százezer eurót a kifizetési eljárás kezdő napját megelőző napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. A betétbiztosítás egyaránt vonatkozik a természetes személyekre, a jogi személyekre és a nem jogi személyekre.

Összevonás

Azon szerződések összevonása lehetséges, amelyeknek a tulajdonosai közeli hozzátartozók és a szerződéses módozatuk megegyezik.

Számlanyitási díj

A szerződéses összeg meghatározott százaléka (alapesetben 1%-a), amelyet szerződéskötéskor, de legkésőbb az ajánlat aláírását követő hónap 12. napjáig kell befizetni. Nem része az állami támogatásra jogosító megtakarítások összegének. A számlanyitási díj mértékét az ÁSZF mellékletek tartalmazzák.

Számlavezetési díj

A megtakarítás idő alatt megtakarítási évenként 1.800 Ft (ezernyolcszáz forint), töredék megtakarítási év esetén időarányosan számítható fel. A számlavezetési díj egy hónapra eső összegét, azaz havi 150 Ft-ot (százötven forintot) a választott módozat szerint vállalt rendszeres betétbefizetéssel együtt havonta, legkésőbb a tárgyhó 12. napjáig beérkezően kell a lakás-előtakarékoskodónak befizetnie.

Szerződéses módozat (módozat)

Az OTP Lakástakarék Zrt. modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke.

Szerződéses összeg

A lakás-előtakarékoskodó által vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, az állami támogatásra jóváírt kamat és a lakás-előtakarékoskodó, ill. kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege. A szerződéses összeg minden esetben 10 000.- Ft-tal maradéktalanul oszthatónak kell lennie.

Szerződéses összeg részei:

 • a minimális megtakarítási hányadból (termékcsaládtól/szerződéses módozattól függően a szerződéses összeg 50%-a, ill. 40%-a), mely az elhelyezett betétösszegből, az állami támogatás összegéből és az ezekre jóváírt kamatokból tevődik össze, valamint
 • a maximális kölcsönhányadból (hiteligérvény), mely a szerződéses összeg és a kiutalási időpontban elért megtakarítás különbsége.

Személyazonosságot igazoló okmányok

Személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezető engedély és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (melyen a lakóhely vagy a tartózkodási hely címadata magyarországi cím) együttesen /Európai uniós állampolgár esetén útlevél vagy személyazonosító igazolvány és a magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány együttesen, illetve egyéb státusz esetén személyazonosító okmány és a státusz igazolását szolgáló okmány (pl. letelepedési engedély, bevándorlási engedély stb.)/

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Az egyes szerződéses módozatokhoz tartozó THM-értékek az ÁSZF mellékleteiben, illetve a nyilvános tájékoztatókban csak tájékoztató jelleggel kerülnek megjelölésre, az adott ügyletre vonatkozó THM-érték az egyedi lakáskölcsön-szerződésekben kerül feltüntetésre. A THM számításánál figyelembe kell venni az adós által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Hitelező előírja, ideértve különösen az adós által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, a TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének díját és az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját (fedezetkezelési díj).

Termékcsalád

A lakás-takarékpénztári termékek ugyanazon termék tulajdonságaival, de különböző megtakarítási idővel rendelkező termékeit összefoglalóan termékcsaládnak nevezzük.

Zálogkötelezett

Dologi adós. Az a személy, aki nem köteles a hitelt törleszteni, de felajánlja ingatlanát a hitel fedezeteként. Illetve az, akinek a hitelügyletben felajánlott ingatlanon bármilyen joga van (pl. haszonélvező, özvegyi jog jogosultja)