Adatvedelmi-politika-termek-newhero

Adatvédelmi politika

Az OTP Lakástakarék Zrt. elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

Az OTP Lakástakarék által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat (a követelés érvényesítésével kapcsolatos adatokat is beleértve), a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket, származtatott adatokat, az érintett és az OTP Lakástakarék közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait, az érintett által az OTP Lakástakarék szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait, és – amennyiben releváns – nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

Az OTP Lakástakarék az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény, az OTP Lakástakarék Zrt. tevékenységére vonatkozó egyéb magyar jogszabályok és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

Az OTP Lakástakarék a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Amennyiben ingatlana nem felel meg a jogszabályi követelményeknek (szobaszám, méret stb.), azzal is számolnia kell, hogy akár annak értékesítésére is sor kerülhet.

Az adatkezelés részletes feltételei

Az adatkezelés részletes feltételeit az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételei és a mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztató, továbbá a vonatkozó üzletszabályzatok, hirdetmények, tájékoztatók tartalmazzák, amelyek a következő linken találhatók meg:

Ezek a dokumentumok a következőket részletezik:

 • az adott szolgáltatásokkal érintettek köre (ügyfelek, potenciális ügyfelek és egyéb érintettek);
 • az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok köre,
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt adatok megőrzésének ideje;
 • azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat automatizált döntéshozatal módszerével kezeli, illetve profilalkotásra használja fel az OTP Lakástakarék Zrt.;
 • a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
 • az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat;
 • az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az OTP Lakástakaréktól, mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Kérdése, észrevétele, panasza van?

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

 • OTP Lakástakarék Zrt., 1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.
 • E-mail cím: informacio@otpbank.hu
 • Telefonszám: (+36 1/) 3 666 888

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeikkel írásban fordulhatnak az OTP Lakástakarék Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez is:

 • Czerveny Réka
 • 1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.
 • E-mail címe: it@otpltp.hu

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is