elszamolas_hero

Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel érintett devizahitelekkel kapcsolatos elszámolásról, valamint az érintett devizahitelek forintosításáról, továbbá a jogszabály alapján elszámolási kötelezettséggel érintett forinthitelekkel kapcsolatos elszámolásról

Mit is talál az oldalon?

Az elszámolásban érintett ügyletek

Forint hitelek esetén:

2004.05.01. és 2010.11.26. között szerződött ügyletek, ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
  • a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  • az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a hitelintézet által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti,
  • az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

A kérelem az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújtható be a fiókhálózatban.

A Nemzeti Eszközkezelőnek eladott ingatlanok esetén

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a hitelintézet elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Elszámolás igénylése a követeléskezelővel szemben

2009. július 26-án vagy azelőtt eladott, még élő vagy 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződések esetén a pénzintézetek csak akkor készítenek elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a követelést vele szemben a követeléskezelő érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette. Az ügyfél igénybejelentését követően a pénzintézet a követelés átruházásának időpontjára elkészített elszámolást megküldi az ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére.

A kérelem az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújtható be a fiókhálózatban.

Az elszámolásban nem érintett ügyletek

 • 2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések
 • 2010.11.26. után kötött fogyasztói szerződések

Az elszámolás és forintosítás menete, a fontosabb időpontok

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

2015. augusztus 1-től - Postai tájékoztatás kiküldése a forint alapú hitellel rendelkező ügyfelek részére az elszámolásról a törvény által előírt, alábbi határidők szerint:

Forint alapú hitelek esetén: Az ügyfelek 2015.08.01. és 2015.09.30. között kapnak értesítést.
Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30. között azok kapnak elszámoló levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel (az alábbi esetekben az ügyfeleket honlapon keresztül tájékoztatja a hitelintézet):

 • kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
 • a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.

Mivel az OTP Lakástakarék egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget, így csak azok kapnak elszámoló levelet, akiknek a kölcsön kötelezettsége nem szűnt meg. Azonban ebben az esetben sem kerül sor visszatérítésre kamat, díj- vagy költségemelés hiányában.

A forint alapú hitelek esetén az OTP Lakástakaréknak 2015.06.30-ai értéknappal kell az elszámolást elvégeznie.

Teendők az elszámolás kézhezvételét követően

Részletesebb elszámolást szeretne?

Ha a megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége:

 • erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (lakáshitel-vonal: 06-1-3666-205), az igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük,
 • a tértivevényes levélben megküldött azonosító segítségével itt is lekérdezheti hitele részletes elszámolását.

Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk

Az alábbiakban tájékoztatjuk az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről:

Amennyiben az elszámolással, a szerződésmódosulással, a tájékoztatás teljeskörűségével, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti

 • postai úton (OTP Bank Nyrt. Központi Ügyfélkapcsolati Főosztály, 1876 Budapest),
 • benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben vagy megküldheti faxon (06 1 366-2607),
 • illetve elektronikus úton ( informacio@otpbank.hu).

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.

Elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos panasz esetén

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége.

Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Ha nem ért egyet a panaszbeadványra kapott válasszal

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az elszámolásra, forintosításra vonatkozó törvények, rendeletek

 • 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
 • 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
 • 2014. évi LXXVII tv. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről
 • 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
 • 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
 • 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról
 • 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről