Amit a lakáshitelekkel kapcsolatos
szerződésmódosításokról tudni érdemes...

A lakáshitelek tekintetében az OTP Bank Nyrt. / OTP Jelzálogbank Zrt ./ OTP Lakástakarék Zrt.
(továbbiakban Hitelezők) és a hiteladósok között létrejött kölcsönszerződés módosítása szükséges abban
az esetben, ha a kötelezettek személyében, a kölcsön fedezetének tekintetében, illetve a futamidő
vonatkozásában változás áll be. A szerződésmódosítás esetében a megkötött Kölcsönszerződésben,
valamint a vonatkozó üzletági Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak.

A közjegyzői okiratban foglalt szerződéseknek / kölcsönszerződéseknek a hitelkötelemben résztvevő bármely kötelezett kérelmére történő minden egyes módosítása esetén a hiteladósok kötelesek a Hitelezőknek, a Hitelezők - a szerződési feltételek módosításakor hatályos - az OTP Lakáshitelek kamat-, díj, jutalék- és költségtételeiről szóló Hirdetményében megjelölt mértékű szerződésmódosítási díjat fizetni.
A szerződésmódosítással együtt járó, esetleges közokirat-módosítás költségei a hiteladósokat terhelik.

A kölcsönt biztosító jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, átjegyzése esetén felmerült költségek ellentételezése miatt a hiteladósok a Hitelezők mindenkor hatályos üzletági Hirdetménye szerinti fedezetkezelési díjat kötelesek a Hitelezők részére megfizetni. Minden egyéb, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén a hiteladósok fedezetváltozási díjat kötelesek a Hitelezők részére megfizetni.

A szerződésmódosítás az OTP Bank bármelyik fiókjánál kezdeményezhető, nem csak a hitelt eredetileg
folyósító bankfióknál. Amennyiben a hiteladósok a kérelem benyújtásától eltérően, az OTP Bank egy másik fiókjánál
kívánják a kölcsönszerződés módosítást aláírni, úgy ezen igényüket írásban szükséges jelezniük.


Kötelem- és/vagy tulajdoni hányad-változás

Kötelemváltozás esetén a hitel adósainak személyében történik változás (meglévő kötelezett kiengedésre, illetve új kötelezett kerül bevonásra a hitelkötelembe).

Tulajdoni hányad változása esetén a hitel fedezetét képező ingatlan tulajdonosainak személyében következik be változás.

Fontos tudnivaló: állami kamattámogatással nyújtott, valamint a lakáscélú deviza alapú hitelek tekintetében a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás harmadik személy részéről történő átvállalására nincs lehetőség.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Jövedelemigazolás (lakossági folyószámlára munkabérként érkező átutalás esetén az utolsó 3 havi bankszámla-kivonat)
 • Kölcsön fedezetét képező ingatlan tulajdoni viszonyainak változására (vagyonközösség megszüntetése, illetve létesítése) vonatkozóan létrejött, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett polgári szerződés
 • Jogerős válóperi végzés
 • Elhalálozás esetén jogerős hagyatékátadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Köztisztviselői / közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás

Fedezetcsere

Fedezetcsere során a hitel jelenlegi fedezetét képező ingatlan(ok) helyett egy másik ingatlan kerül bevonásra.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetébe bevonandó ingatlan(ok)ról
 • Szintenkénti alaprajz az újonnan bevonandó ingatlan(ok)ról

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz
 • Ha a bevonandó ingatlan nem az adós vagy adóstárs tulajdonában van, az ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom átjegyeztetéséhez, továbbá a hitelkötelembe zálogkötelezettként való bevonásához
 • Osztatlan közös tulajdonú épület esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati szerződés

Fedezetkivonás

A fedezetkivonás a hitel jelenlegi fedezetét képező ingatlanok közül az egyik ingatlan mentesítését jelenti.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • Szintenkénti alaprajz a fedezetben maradó ingatlan(ok)ról
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetében maradó ingatlan(ok)ról

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz

Telekalakítás

A hitel fedezetét képező ingatlan területének (egyes esetekben helyrajzi számának) változását jelenti.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról
 • Jogerős változási vázrajz az önkormányzat jogerős bélyegzőjével, illetve a tulajdonosok aláírásával ellátva
 • Telekalakítási határozat jogerős példánya
 • Telekalakítással kapcsolatos adásvételi szerződés/kisajátítási határozat

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Köztisztviselői / közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás
 • Szintenkénti alaprajz (amennyiben értékbecslésre van szükség)

Társasház-alapítás, illetve meglévő társasház
alapító okiratának módosítása

Társasház-alapítás esetén a hitel fedezetét képező ingatlanról a társasház alapítását követően a bank javára bejegyzett jelzálogterhek külön albetétre kerülnek átjegyzése.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról
 • Tulajdonosok által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett, földhivatalhoz benyújtott társasházi alapító okirat

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Köztisztviselői / közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz
 • Szintenkénti alaprajz (amennyiben értékbecslésre van szükség)

Ráépítés, épület külön helyrajzi számon
történő kiemelése

Ráépítés következtében a hitel fedezetét képező ingatlanon egy új ingatlan kerül kialakításra, melynek következtében a tulajdoni viszonyok változnak.

Épület kiemelése esetén a hitel fedezetét képező ingatlan ugyanazon a helyrajzi számon több lakóegységet foglal magában, melyek közül egy, vagy több külön helyrajzi számon kiemelésre kerül az ingatlan-nyilvántartásban.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról
 • Ráépítés megvalósulása után létrejött, a tulajdoni viszonyokat rendező, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett "Ráépítési megállapodás" (polgári szerződés)
 • Változási vázrajz

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz
 • Szintenkénti alaprajz (amennyiben értékbecslésre van szükség)

Futamidő módosítása

A kölcsönszerződésben rögzített futamidő módosítása a következő eseteket foglalja magában:

 • futamidő csökkentése,
 • futamidő hosszabbítása (prolongáció)

A futamidő módosítását a hiteladósok a következő ügyleti évtől kezdődő hatállyal, de legkésőbb az adott ügyleti év vége előtt harminc nappal, bármikor kezdeményezhetik. A futamidő hosszabbítása a hitelfajtára meghatározott maximális futamidőt nem haladhatja meg.

Fontos tudnivalók:

 • Fix törlesztőrészlettel nyújtott devizahitelek esetében a futamidő módosítását a hiteladósok a fix törlesztőrészlet fizetésének időtartama alatt nem kezdeményezhetik. A fix törlesztőrészlet fizetésének időtartamát követően, az azt követő ügyleti évtől kezdődő hatállyal, a hiteladósok bármikor kezdeményezhetik a futamidő módosítását. A futamidő a kölcsönfajtára meghatározott maximális futamidőt módosítás ebben az esetben sem haladhatja meg.

  A fix törlesztőrészlet fizetésének időtartama alatt a hiteladósok nem kezdeményezhetik a kölcsöntartozás visszafizetésének szüneteltetését sem.
 • Az OTP Lakástakarék megtakarítási számla fedezete mellett igénybevett, úgynevezett alacsony törlesztésű hitelek tekintetében, a türelmi időszak alatt a hitel futamidejének meghosszabbítására, szüneteltetésére - deviza lakás- és szabadfelhasználású hitelek esetén egyaránt - nincs lehetőség még akkor sem, ha a kölcsön nem a maximális futamidőre került kihelyezésre.

  A türelmi időszak alatt halasztás sem engedélyezhető.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról
 • Jövedelemigazolás (ha a munkabér folyószámlára érkezik, akkor az utolsó 3 havi számlakivonat)

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Köztisztviselői / közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz
 • Szintenkénti alaprajz (amennyiben értékbecslésre van szükség)

Hitelkonstrukció módosítása

Bizonyos hiteltípusok esetében a Hitelezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hiteladósok a kölcsönszerződés szerint igénybevett hitel vonatkozásában az eredetitől eltérő konstrukcióra szerződjenek át. Állami készfizető kezességvállalás mellett kötött kölcsönszerződések esetében konstrukcióváltásra nincs lehetőség.

A szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok

 • Ügyfél kérelme
 • Lakásbiztosítási kötvény és a díj megfizetéséről szóló igazolás
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitel fedezetét képező ingatlan(ok)ról
 • Jövedelemigazolás (ha a munkabér folyószámlára érkezik, akkor az utolsó 3 havi számlakivonat)

További, a bank által bekérhető dokumentumok

 • Kérelem alapján felszámításra kerülő díjak megfizetését igazoló bizonylat(ok) másolata
 • Köztisztviselői / közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó igazolás
 • Családi ház ingatlannyilvántartási térképmásolat/helyszínrajz
 • Szintenkénti alaprajz (amennyiben értékbecslésre van szükség)
 • Egyenletes törlesztésű alapkonstrukcióról való átszerződés esetén a fedezetként felajánlandó (megkötött) OTP Lakástakarék vagy OTP Forrás Életbiztosítási szerződés
 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.