Értékpapír számlavezetés

Fektessen az Ön vállalkozása is állampapírokba, befektetési alapokba vagy akár részvényekbe! Ehhez nem kell mást tennie, mint az OTP Banknál összevont értékpapírszámlát nyitni.

Mivel a befektetési szolgáltatások pénzforgalma az Ön bankszámláján bonyolódik, ezért ennek feltétele, hogy az Ön vállalkozása rendelkezzen az OTP Banknál forintban vezetett pénzforgalmi bankszámlával, illetve a várható ügyletek devizaneméhez igazodóan devizaszámlával.

Amennyiben már rendelkezik vállalkozása forintban vezetett pénzforgalmi számlával, az összevont értékpapírszámlát a számlavezető fiókjában tudják megnyitni, amennyiben a fiók végez értékpapírszámla-vezetést. A fiókkereső segítségével tájékozódhat, hogy mely bankfiókok végeznek egyszerre értékpapír és vállalkozói számlavezetést. Későbbiekben az értékpapír tranzakciók lebonyolítására is ott nyílik lehetőség, ahol a számlát megnyitotta.

Nyilvántartás, számlavezetés

 • Az OTP Bank egy számlatulajdonos számára maximum két értékpapírszámlát tart nyilván.
 • A bank nyilvántartja a számlatulajdonos értékpapírjait, teljesíti megbízásait, és szolgáltatásaiért díjakat számít fel, melyek mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.
 • Ha a számlatulajdonosnak, illetve képviselőjének az adataiban változás történik, azt kötelesek a számlavezető fiókban bejelenteni.
 • Az összevont értékpapírszámla - szerződéskötést követően - az OTP Bank más értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjához áthelyezhető.
 • Az OTP Bank a számlatulajdonos tájékoztatása céljából a díjfizetéssel egyidejűleg, negyedévente értesítést küld az értékpapírszámla forgalmáról és állásáról.

Számlanyitás

 • A számlanyitáskor a gazdálkodó- vagy egyéb szervezet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az OTP Bank rendelkezésére bocsátja a képviseletére feljogosított személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, valamint a számla feletti rendelkezésre - képviselő írásbeli felhatalmazása alapján - feljogosított személy(ek) nevét és aláírás mintáját.
 • Levélben kezdeményezett számlanyitás esetén a szerződés megkötésére és a számlanyitásra csak azt követően kerül sor, hogy a számlatulajdonos minden szükséges okiratot bemutatott és a szerződést a közjegyző által hitelesített címpéldánnyal megegyezően aláírta. A levelezés útján történő számlanyitás esetén az OTP Bank az előírt okmányok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát fogadja el.
 • Gazdasági társaságok számlanyitásának előfeltétele, hogy a számlatulajdonos eredeti okmányokkal igazolja a cégalapítást és a cégbejegyzést: közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett alapító okirat, alapszabály, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolásával. Hiteles cégkivonatként a Cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott okmány fogadható el. A számlanyitáshoz az üzletfélnek be kell mutatnia a KSH egységes statisztikai számjeléről és az adószámáról szóló igazolást.
 • Még be nem jegyzett gazdasági társaságok esetében be kell mutatni a Cégbíróság által kiadott Tanúsítványt, mely okmánnyal a számlatulajdonos igazolja, hogy a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet benyújtották. A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a megnyitott értékpapírszámla terhére, illetve javára az OTP Bank megbízást mindaddig nem teljesít, amíg a számlatulajdonos nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, valamint nem közölte adószámát.
 • Az önkormányzatok és intézményeik számlanyitása esetén az illetékes hatóság által történt nyilvántartásba vételt igazoló okiratnak a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által kibocsátott, a törzsszámot is tartalmazó igazolás minősül.
 • Társasházak esetében a számlanyitás feltétele, hogy a Társasház képviseletére jogosult személy (pl. közös képviselő) teljes körű közgyűlési felhatalmazással rendelkezzen, mely lehetővé teszi a számla megnyitását, a számla feletti rendelkezést, ügyleti megbízások kezdeményezését és elszámolását.

Átszerződés

 • Amennyiben az Ön vállalkozása már rendelkezik értékpapírszámlával, de az összevont értékpapír számlaszerződést még nem kötötte meg, az Ön korábbi értékpapírszámla és ügyfélszámla szerződése felmondásra, a nyilvántartott értékpapír- és pénzeszközei pedig felelős őrzésbe kerültek.
 • Az összevont értékpapír számlaszerződés megkötéséig a negyedévente esedékes értékpapír számlavezetési díj mellett 1.000 forint felelős őrzési díj is felszámításra kerül.
 • Az átszerződést a későbbiekben is bármikor megteheti számlavezető fiókjában, mely után az új összevont értékpapírszámlán lévő értékpapírjaival, illetve a bankszámláján lévő pénzeszközeivel szabadon rendelkezhet

Rendelkezés a számla felett

 • Bár a számla csak egy néven szerepelhet, mód van állandó meghatalmazott bejelentésére. Ezt a bejelentést a számlatulajdonos és az állandó meghatalmazott közösen, személyesen tudják megtenni.
 • A számlatulajdonos az összevont értékpapírszámlán elhelyezett értékpapír számlaegyenlege terhére az üzletszabályzatban szereplő ügyletek lebonyolítására konkrét tranzakcióra vonatkozóan eseti meghatalmazást is adhat. Az eseti meghatalmazott joga csak a meghatalmazásban foglalt rendelkezésre terjed ki.
  A megbízásokat bármelyik, az értékpapír forgalmazási rendszerbe bekapcsolt fiókban meg lehet adni, nemcsak ott, ahol a számlát megnyitották.

Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

 
 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.