MiFID ügyféltájékoztató

A pénzügyi eszközök piacairól szóló EU irányelv ("Markets in Financial Instruments Directive /Regulation"; rövidítve: MiFID II; MiFIR), valamint a PRIIPs rendelet előírásai alapján az Országgyűlés elfogadta a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végzett tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) módosítását. A 2018. január 2-tól életbe lépő új EU-s irányelv és jogszabály változás a 2008 óta érvényben lévő MiFID szabályozás kiegészítése, melyeknek célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban olyan egységes feltételrendszert és eljárásrendet alakítson ki a befektetési szolgáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az európai szintű jogszabályi háttér biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését és az ügyletek végrehajtását, erősítve ezáltal a befektetővédelmet és megkönnyítve az ügyfelek eligazodását a pénzügyi világ útvesztőiben.

A fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az OTP Banknál az alábbi gyakorlat van érvényben:

Ügyfélminősítési kategóriák

Az OTP Bank ügyfeleit a törvény által előírt három ügyfélkategóriába sorolja be: Lakossági ügyfél, Szakmai ügyfél vagy Elfogadható partner. Ez a MiFID minősítés az OTP Bank számára kötelezően meghatározza, hogy az Ön részére milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt tájékoztatást nyújtania, illetve milyen információkat kell Öntől bekérnie.

Mivel egyes befektetővédelmi előírások (például a tájékoztatás részletessége) is az ügyfelek egyes minősítési kategóriáinak sajátosságaihoz igazodnak, a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező ügyfelek szélesebb körben élveznek védelmet, mint a Szakmai ügyfelek vagy az Elfogadható partner minősítéssel rendelkező ügyfelek.

A MiFID ügyfélminősítéssel kapcsolatos részletes szabályokat a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatunk (továbbiakban: Üzletszabályzat), valamint az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény tartalmazza.

Ügyfélazonosítás

2018. január 2-tól a befektetési szolgáltatási tevékenységhez használatos új ügyfélazonosító kerül bevezetésre, melynek használata kötelező a befektetési szolgáltatók számára.

Természetes személyek esetén az azonosítót a Bank automatikusan képzi meg az ügyféladatok alapján, és az MNB számára történő kötelező adatszolgáltatáskor használja fel.

Jogi személyek esetén jogalany azonosító, ún. LEI (Legal Entity Identifier) kód kerül bevezetésre. Amennyiben ügyfeleink 2018. január 2-át követően kereskedési helyszínre bevezetett pénzügyi eszközökre (pl. BÉT-re bevezetett állampapír, részvény) kívánnak megbízást adni, ehhez szükséges LEI kóddal kell rendelkezniük és azt a megbízás megadása előtt a Bank rendelkezésére kell bocsátaniuk. A LEI kódok beszerzésére elektronikusan van lehetőség a LEI kód kiadó szolgáltatóknál. Magyarországon a KELER (www.keler.hu) nyújt ilyen szolgáltatást, nemzetközi szinten pedig a CFTC Interim Compliant Identifier Utility (www.ciciutility.org) az egyik legnagyobb LEI kód szolgáltató. Azt, hogy az adott pénzügyi eszköz be van-e vezetve valamilyen kereskedési helyszínre pl. tőzsdére, kereskedési platformra, stb. ezen a linken lehet ellenőrizni a pénzügyi eszköz ISIN kódjának segítségével. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egy pénzügyi eszközt a futamidő alatt bármikor bevezethetnek kereskedési helyszínre. Az, hogy az eszköz megvételekor nem volt bevezetve kereskedési helyszínre, így nem volt szükség LEI kódra a megvásárlásához, nem jelent garanciát arra vonatkozóan, hogy ez a futamidő alatt nem fog változni, és később az eladás során ne legyen szükség LEI kódra.

Az ügyfélazonosítással kapcsolatos részeteket a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz c. dokumentum tartalmazza.

Ügyletkötés előtti tájékoztatás

Bankunk a szerződéskötést megelőzően részletesen tájékoztatja Lakossági ügyfél MiFID minősítésű ügyfeleit a szerződés feltételeiről és a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról. A jogszabályok által előírt információkról és azok elérhetőségéről az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményünkből tájékozódhat.

Befektetési tanácsadás nyújtásakor ún. alkalmassági jelentést készítünk ügyfeleink számára, melynek célja annak bemutatása, hogy az adott tanácsadás miként elégíti ki ügyfeleink igényeit, illetve hogy Bankunk milyen szempontok figyelembevételével nyújtotta az adott befektetési tanácsot.

Minden értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókunkban elhelyezésre került egy „Befektetési Dosszié” feliratú katalógus, melyben ügyfeleink visszamenőleg is megtalálnak minden fontosabb hirdetményt, elemzést, prospektust és kiadványt az OTP Bank pénzügyi eszköz termékeivel és befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban.

Ügyfeleink minél kényelmesebb és gyorsabb tájékoztatása érdekében az információkat Bankunk törekszik elektronikus csatornán keresztül is biztosítani. Ügyfeleinknek nyilatkozniuk szükséges arról, hogy az előzetes tájékoztatások kapcsán az értékpapír ügyletek tekintetében elektronikus, vagy papír alapú tájékoztatást részesítenék-e előnyben. Ezt ügyfeleink 2017. december 11-től tehetik meg, de legkésőbb az első értékpapír tranzakciójukat megelőzően szükséges erről nyilatkozniuk az OTPdirekt internetbankban az Igénylések/Ügyféltájékoztatás módja és a kereskedési helyszín vizsgálata menüpontban vagy bankfiókjaink valamelyikében. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy ilyen nyilatkozat hiányában egyes tranzakciók végrehajtására nem lesz lehetőségük.

Honlapunkon 2018. január 2-tól elérhető egy interaktív online költségkalkulátor, amely rögzített futamidő és befektetési összeg mellett összesíti egy adott termékkel kapcsolatban felmerülő összes várható/becsült költséget.

2018-tól kezdve Bankunk évente utólagos összesített költségkimutatást küld ügyfeleinek, amelyben egy összegben láthatóak az ügyfeleink által igénybevett termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Igény esetén Bankunk az utólagos kimutatásban szereplő költségeket részletes bontásban is biztosítja ügyfeleink részére.

A befektetési csomagtermékek és biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán lakossági ügyfeleink számára 2018. január 2-től ún. Kiemelt Információs Dokumentumokat (KID-eket) biztosítunk. A dokumentum minden lényeges információt tartalmaz a termékről annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott befektetési döntéseket tudjanak hozni.

Az ügyletkötés előtti tájékoztatás részletes feltételeiről a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban, valamint az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményben olvashat.

Alkalmassági és Megfelelési tesztek

A jogszabály értelmében bankunk – egyéb feltételek teljesülése mellett – csak abban az esetben adhat ügyfeleinek befektetési tanácsot, vagy végezhet részükre portfoliókezelési tevékenységet, ha a megbízás végrehajtása előtt meggyőződik az ügyfél kockázatviselő képességéről, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismereteiről, illetve feltárja az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait.

Annak érdekében tehát, hogy Önnek a jövőben a leginkább megfelelő terméket tudjuk ajánlani, ki kell töltenie egy ún. Alkalmassági tesztet, amely alapján az OTP Bank besorolja Önt az alábbi öt kockázati kategória egyikébe, amelyet figyelembe véve fogjuk összeállítani az Ön kockázati profiljának leginkább megfelelő termékportfoliót:

  • Stabil
  • Konzervatív
  • Kiegyensúlyozott
  • Dinamikus
  • Agresszív

Amennyiben Ön Lakossági ügyfél MiFID minősítéssel rendelkezik és megbízása egy összetett vagy kockázatosnak minősülő befektetési termékre (ún. komplex termékre) irányul és az ügyletkötést Ön kezdeményezte, akkor egy ún. Megfelelési teszt keretében bankunk megvizsgálja az Ön - érintett komplex termékkel vagy ügylettel kapcsolatos - ismereteit és tapasztalatait. Amennyiben úgy találjuk, hogy az Ön számára a kiválasztott termék vagy ügylet nem megfelelő, akkor erre minden alkalommal felhívjuk a figyelmét. Felhívásunk alapján Önnek lehetősége nyílik megbízását újra átgondolni, amennyiben pedig azt felhívásunk ismeretében is fenntartja, úgy megbízását bankunk teljesíti.

Az ügyletkötés előtti tájékozódás részletes szabályait a mindenkor hatályos Üzletszabályzat és az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény tartalmazza.

Célpiac vizsgálat

Annak érdekében, hogy Bankunk még inkább biztosítani tudja, hogy az értékesített befektetési termékek olyan ügyfelekhez jussanak el, akiknek azok kielégítik a befektetési igényeit és céljait, az új jogszabályi előírásoknak megfelelően ún. célpiac vizsgálattörténik. A vizsgálat fő célja, hogy a rendelkezésre álló információk alapján megállapítsa, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás összhangban van-e az ügyfeleink céljaival, pénzügyi tudásával és tapasztalatával, valamint kockázatvállalási hajlandóságával, és hogy biztosítsa, hogy a kockázat/hozam jellemzők alapján az adott termék megfelelő-e ügyfeleink számára.

Az célpiac vizsgálattal kapcsolatos részleteket a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz c. dokumentum tartalmazza.

Ügyletek végrehajtása

Az OTP Bank a Bszt. előírásaival összhangban kidolgozta az ún. Végrehajtási Politikát, amely tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek ügyfeleink megbízásainak végrehajtása során irányadóak Bankunk számára. Mindezek célja annak biztosítása, hogy a megbízások végrehajtása ügyfeleink számára a Bszt-ben meghatározott szempontok (pl. nettó ár, költségek, időigény, stb.) szerint a legkedvezőbb módon történhessenek meg. A Végrehajtási Politikát a mindenkor hatályos Üzletszabályzat F. melléklete tartalmazza.

A MiFID/MiFIR szabályozásról további részletes és hasznos információk találhatók az MNB honlapján.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.