Nyilatkozattételi kötelezettség 2019. október 31-ig

Vállalkozások és szervezetek tényleges tulajdonosáról

A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (2017. évi LIII. törvény (Pmt.)) értelmében minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél képviselőjének ismételten nyilatkoznia kell a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról, mert a jogszabály alapján kötelezően rögzítendő adatkör bővült.

Törvénymódosítás miatt a nyilatkozattétel határideje: 2019. október 31.

Milyen nyilatkozatokat kell leadni?

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek legalább egy, legfeljebb háromféle nyilatkozatot kell leadniuk.

 1. A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozat kitöltésével mindenképpen nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokról (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, kiemelt közszereplői státusz).

 2. A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy, kiemelt közszereplő hozzátartozója / vele közeli kapcsolatban álló személy. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a törvény (Pmt. 4. § (2) bekezdése) mely pontja alapján minősül annak.

 3. A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilatkozatot csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van. Ebben az esetben fel kell vázolni a teljes tulajdonosi szerkezetet a végső tulajdonos magánszemélyekig, amelyben a Gyakran ismételt kérdések között található útmutató ad segítséget. Ha a vállalkozásban, szervezetben kizárólag magánszemélyek a tulajdonosok, úgy ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni.

Hogyan lehet leadni a nyilatkozatokat?

Kérjük, a kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatokat minél hamarabb:

 • személyesen adják le számlavezető fiókjukban/kapcsolattartójuknak, vagy
 • postán küldjék el számlavezető fiókjuk címére/kapcsolattartójuknak, vagy - amennyiben kapott - a postai úton kiküldött válaszborítékok segítségével.

Kérdés esetén, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 3 666 030 számon, vagy érdeklődjön ügyintézőinknél a számlavezető fiókjában.


Gyakran ismételt kérdések

 • Miért van szükség a nyilatkozattételre?A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjének ismételten nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosra vonatozó adatokról 2019. október 31-ig, mivel a rögzítendő adatkör bővült.
 • Mi történik, ha nem adom le a megadott határidőre a nyilatkozatokat?Ha az előírt nyilatkozatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre 2019. október 31-ig, a bank köteles az érintett ügyfél ügyleteinek teljesítését megtagadni!
 • Milyen dokumentumokat kell kitölteni?A törvény értelmében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek legalább egy, legfeljebb háromféle nyilatkozatot kell leadniuk.

  1. A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozat kitöltésével mindenképpen nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokról (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, kiemelt közszereplői státusz).

  2. A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy kiemelt közszereplő hozzátartozója / vele közeli kapcsolatban álló személy. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a törvény (Pmt. 4. § (2) bekezdése) mely pontja alapján minősül annak.

  3. A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilatkozatot csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállakozás vagy szervezet is van. Ebben az esetben fel kell vázolni a teljes tulajdonosi szerkezetet a végső magánszemélyekig, amelyben a Gyakran ismételt kérdések között található útmutató ad segítséget. Ha a vállalkozásban, szervezetben kizárólag magánszemélyek a tulajdonosok, úgy ezt a nyilatkozatot nem kell kitölteni.
 • Hogyan juttathatom el a dokumentumokat az OTP Banknak?A kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatokat:
  • személyesen adja le számlavezető fiókjában/kapcsolattartójának, vagy
  • postán küldje el számlavezető fiókja címére/kapcsolattartójának, vagy - amennyiben kapott - a postai úton kiküldött válaszborítékok segítségével.
  Keresse meg számlavezető bankfiókja címét!
 • Ki tekinthető tényleges tulajdonosnak?A tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával.

  Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:
  • közvetve vagy közvetlenül egy jogi személyben vagy szervezetben legalább 25 százalék tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkezik, vagy
  • meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
  • akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.
  Ha a fentiek alapján a tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

  Tényleges tulajdonos alapítványnál az a természetes személy, aki:
  • az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
  • akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  • aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy
  • meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve
  • az alapítvány képviseletében eljár.
  A nyilatkozaton a kuratórium összes tagját fel kell tüntetni tényleges tulajdonosként.
 • Ki a tényleges tulajdonos, ha egy vállalkozás vagy egyéb szervezet a tulajdonos?Ha egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor azokat a természetes személyeket kell tényleges tulajdonosként feltüntetni, akik a tulajdonos jogi személy tényleges tulajdonosai.

  Példa:
  • Ha AB Kft-nek CB Bt. a tulajdonosa, akkor a CB Bt. tényleges tulajdonosait kell feltüntetni az AB Kft. tényleges tulajdonosaiként.
  Közvetett tulajdonlás esetén a tulajdoni részesedést láncszerűen kell vizsgálni. Abban az esetben, ha egy természetes személy tulajdoni hányada közvetetten legalább 25 %-ot elér, akkor tényleges tulajdonosnak minősül.

  Példa:
  • CB Kft. 25%-ban tulajdonosa az AB Kft.-nek, és a CB Kft.-nek 4 db tényleges tulajdonosa van, mindegyik természetes személy részesedése 25%. Ekkor az AB Kft.-ben – közvetetten – mindegyik személy 6,25% (25%x25%=6,25%) tulajdonrésszel rendelkezik. Mivel a CB Kft. tényleges tulajdonosainak közvetett tulajdoni hányada nem éri el a 25%-ot az AB Kft.-ben, egyik természetes személy sem tekinthető az AB Kft. tényleges tulajdonosának.
  • Ha van olyan természetes személy, aki közvetve vagy közvetlenül minimum 25%-os részesedéssel rendelkezik, ő(k) minősül(nek) tényleges tulajdonosnak.
 • Hogyan ábrázolható a tulajdonosi szerkezet?Fel kell vázolni a teljes tulajdonosi szerkezetet a végső magánszemélyekig. A tulajdonosi adatok között fel kell tüntetni a közvetett és közvetlen tulajdonosok nevét, címét/székhelyét (ország megjelölésével együtt) és a tulajdoni hányadát.

  Példa a tényleges tulajdonosi szerkezet felvázolására (bekarikázva a tényleges tulajdonosok).
 • Ki tekinthető kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának és kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek?Kiemelt közszereplő: az a személy, aki fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el az elmúlt egy éven belül.

  Fontos közfeladat típusai:
  • államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár,
  • országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
  • politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
  • legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla, a Kúria tagja,
  • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
  • nagykövet, ügyvivő, a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
  • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
  • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
  Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője.

  A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
  • bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
  • bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.
 

Letölthető dokumentumok

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.

Meghatározó befolyással rendelkezik az,
- aki tag vagy részvényes, és
- jogosult a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.