Ezen az oldalon találja azokat az információkat és dokumentumokat, amelyek ingatlanban vagy ingóságban keletkezett kár bejelentéséhez szükségesek.

Tipp

Felejtse el a hosszas papírmunkát! Jelentse be szolgáltatási igényét pár kattintással a Groupama Biztosító honlapján, így gyorsan és kényelmesen intézhet mindent online.

Hogyan tudja bejelenteni igényét?

A káreseményt a tudomására jutásától számított 10 munkanaponAz 524-es módozattal rendelkező ügyfeleink esetében a káreseményt a tudomásukra jutásuktól számított 2 munkanapon belül szükséges bejelenteniük a feltüntetett módok egyikén. belül jelentse be az alábbi módok egyikén:

Az elindított kárbejelentését a biztosító oldalán, a Kárstátuszon keresztül követheti nyomon.

Milyen dokumentumokra lesz szüksége?

Vagyonkár esetén, kérjük, körültekintően töltse ki az igénybejelentőt, különös tekintettel a kár helyszínére, időpontjára, valamint a becsült összegére.

Felelősségi károk esetén a károsult telefonszámát is adja meg, hogy kollégáink az igénybejelentésével kapcsolatban meg tudják Önt vagy a károsultat keresni.

A szolgáltatás igénybevételéhez a részletesen meghatározott, bekérhető dokumentumokat a biztosítási feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a szerződésére vonatkozó biztosítási feltételben foglaltakról! A szolgáltatási igény elbírálásához szükséges dokumentumok mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete. Általánosságban:

 • tételes ingósági lista,vagyontárgyakról készített fényképfelvétel, vázlatrajz, értékbecslés,
 • épület helyreállítási árajánlat, a helyreállítás költségét igazoló részletes számla,
 • építési engedélyezési tervdokumentáció, építési napló és tervezetek elemi károk esetén,
 • nagyobb csőtörés miatti beázás kár esetén károkozói nyilatkozat a szomszédos ingatlan tulajdonosától,
 • hatósági bizonyítvány/hatósági igazolás az illetékes hatóságoktól tűz-, robbanás károk esetén,
 • szakértői vélemény és bevizsgálási számla / javítási számla a károsodott készülékekről villámcsapás károk esetén,
 • károkozói nyilatkozat felelősségi károk esetén,
 • rendőrségnél tett feljelentésről készült jegyzőkönyv másolati példánya, tanúnyilatkozatok, a biztosítottnak, mint sértettnek az őt érintő bűncselekménnyel összefüggésben a hatályos büntető eljárási jogszabály értelmében általa megismerhető és rendelkezésére álló iratok (pl. rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv stb.).

A szolgáltatási igény bejelentéséhez szükséges dokumentumok teljes körét a biztosítási feltételek tartalmazzák.

Joga van a fent felsoroltakon kívül más dokumentumokat, okiratokat is benyújtani a biztosítóhoz a károk és költségek igazolására:

Szükséges dokumentumok:

 • Vagyonkárigény bejelentő
 • Fénykép a kárról, kár helyszínéről
 • Épület helyreállításához árajánlat, számla
 • Rendőrségi feljelentést igazoló irat (szándékos rongálás esetén)
 • Hatósági bizonyítvány a katasztrófavédelemtől (tűz, robbanás esetén)
 • Építési engedélyezési tervdokumentáció, építési napló és tervezetek
 • Szakvélemény villámkárhoz, illetve bevizsgálási vagy javítási számla (villámcsapás esetén)
 • Tűzoltók értesítése robbanás esetében

Szükséges dokumentumok:

Például: különleges, nemesfém tárgyakban esett károk, károkozás.

Szükséges dokumentum:

Például: üvegtárgyakban, ablakokban, főzőlapokban vagy különleges üvegekben esett kár.

Szükséges dokumentum:

Ha beázást, vagyonkárt okozott valaki másnak, ezzel a dokumentummal tudja elismerni a kár okozásában való felelősségét.

Szükséges dokumentum:

Az élet-, egészség- és balesetbiztosítási kiegészítő fedezetekkel kapcsolatos szolgáltatási igényeket is van lehetőség jelenteni.

Mit kell tennie a káresemény helyszínén?

 • Épületben vagy melléképületben keletkezett tűz, valamint robbanás esetén mindig értesítse a tűzoltóságot, rongálás esetében pedig rendőrségi feljelentést szükséges tennie!
 • A kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig a biztosított vagyontárgy állapotán csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges.
 • A szerződő fél és a biztosított a biztosító előírásai és a káresemény bekövetkezésekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint köteles a kárt enyhíteni.
 • Ha bejelentéstől számított 5 munkanapon belül nem kezdődik meg a kárrendezés, intézkedhet a károsodott vagyontárgyak helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további 30 napig köteles változatlan állapotban megőrizni.
 • Azonosíthatóan, jó minőségben fotózza le a káreseményt és a helyszínt.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

Ha kárigénye megalapozott, akkor miután bejelentette a káreseményt és benyújtotta az igény elbírálásához szükséges dokumentumokat, a biztosító a Vesta Q Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási szerződés esetében legkésőbb a kárszemlétől és az utolsó dokumentum beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, Vesta lakásbiztosítási szerződés esetében pedig 15 napon belül fizeti ki a biztosítási szolgáltatást.

A biztosítási szolgáltatást a biztosított által megadott bankszámlaszámra utaljuk el, vagy külön kérésre postai úton küldjük el a megadott címre.

Meddig élhet a biztosítási igényével?

Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre a vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei szerint a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 5 évig nyílik lehetősége.

Fontos információ

Milyen bejelentési kötelezettségei vannak a biztosítással kapcsolatban?

Biztosítottként a közlési kötelezettségednek eleget kell tennie. Így a lényeges körülmények változását (pl. az ingatlan értéke megváltozik és a bejelentés elmulasztásával az épület alulbiztosítottá válhat) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie a biztosítónak.


A biztosítónak nincs teljesítési kötelezettsége, ha
- a szolgáltatási igénye bekövetkezését a megállapított határidőben a biztosítónak nem jelentette be,
- a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy
- a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és
emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.


A gyors ügyintézés érdekében, kérjük, a biztosító által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdésekre adjon a valóságnak megfelelő és teljes körű válaszokat.

Egy haláleset bekövetkezése után az örökösöket is megilletik bizonyos jogok és kötelezettségek. A biztosító honlapján részletes iránymutatást talál az ilyenkor szükséges ügyintézési tudnivalókról.

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért, kérjük, látogasson el a Groupama Biztosító honlapjára, illetve olvassa el a biztosító Kárrendezési Tájékoztatóját.

Hasznos dokumentumok

Utoljára ekkor frissítettük a tartalmat: 2023. szeptember 28.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.