Ezen az oldalon találja azokat az információkat és dokumentumokat, amelyekre poggyászkár, járatkésés vagy külföldön történt baleset, megbetegedés, felelősségbiztosítás, jogvédelmi segítség, továbbá internetes áruvásárlási védelem esetén szüksége lehet.

Tipp

Felejtse el a hosszas papírmunkát! Jelentse be szolgáltatási igényét pár kattintással a Groupama Biztosító honlapján, így gyorsan és kényelmesen intézheti ügyeit online.

Hogyan tudja bejelenteni az igényét?

A káreseményt minél hamarabb az alábbi módok egyikén jelentse be:

Milyen dokumentumokra lesz szüksége?

A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell benyújtania:

 • csatlakozási nyilatkozat vagy távértékesítés esetén a visszaigazoló levél;
 • családi biztosítás esetén a rokonsági fokot hitelesen igazoló okmány másolata (születési-, házassági anyakönyvi kivonat), illetve élettársi viszony esetén az együttélés igazolásaként lakcímkártya másolata vagy az élettársi viszonyt igazoló egyéb okmány;
 • utazási okmányok, légi utazás esetén a beszállókártya;
 • a biztosító által erre a célra rendszeresített, a biztosított által kitöltött kárbejelentő nyomtatvány:
 • a káreseményről a káresemény helyszínén felvett hivatalos (hatóságok, szálloda, fuvarozó, stb. által kiállított), eredeti, névre szóló jegyzőkönyv, határozat;
 • a káreseménnyel kapcsolatban készült, eredeti, névre szóló, a diagnózis és a kezeléseket leíró orvosi igazolás, zárójelentés, részletezett számla;
 • minden egyéb olyan dokumentumot, amely a káreset sajátosságainak megfelelően a kár okát, tényét és pontos összegét alátámasztja, így különösen repülőjegyszámla, vonatjegyszámla, üzemanyagszámla, szállodai számla, gyógyszervásárlásról számla, orvosi igazolás utazásképtelenségről;
 • a károsodott vagyontárgyak eredeti vásárlási számlája.
 • Poggyászkár esetén – amennyiben rongálódás történt – a biztosító kérésére a károsodott tárgyat is be kell mutatni, a kár mértékének megállapítása érdekében. Javíthatatlanság esetén az erre vonatkozó szakvélemény, javítás esetén az erről szóló számla csatolása szükséges a kártérítéshez.
 • Járatkésés esetén a kárigény elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
  • a késés részletes körülményeinek leírása;
  • a tömegközlekedési társaság igazolása a késés tényéről;
  • minden nyugta, számla, amelyek a légijárat késésével kapcsolatos vásárlásokat igazolják;
  • a késedelem bizonyítékai;
  • a járatszám és hely, ahol a késedelem történt.

Internetes áruvásárlási védelem (kizárólag Mastercard Gold betéti kártya) esetén a biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani:

 • a biztosított által kitöltött internetes áruvásárlási védelem kárbejelentő lap;
 • az eset részletes leírása;
 • az internetes megrendelés visszaigazolása;
 • megrendelt áru(k) számlája;
 • a vételár megfizetését igazoló dokumentum(ok) (pl. a fizetési szolgáltató által küldött visszaigazolás a tranzakció teljesüléséről vagy bankszámlakivonat);
 • a megrendeléstől történő elállás vagy a megrendelés törléséről szóló dokumentum;
 • sérülten kiszállított áru(k) esetén a sérülések leírása fényképekkel is dokumentálva;
 • a kereskedővel folytatott teljes kommunikáció másolata, ideértve azon dokumentumokat, amely szerint a biztosított élt kifogással/reklamációval az eladónál;
 • biztosított nyilatkozata arról, hogy a kereskedő és/vagy a szállító, részéről történt-e teljes vagy részleges visszatérítés, amennyiben igen, úgy az ennek tényét és összegszerűségét igazoló dokumentumok.

Meddig élhet a szolgáltatási igényével?

Az egyes káreseményekre vonatkozóan a segélyszolgálattal történő kapcsolatfelvételi határidőket és a kárbejelentési határidőket a biztosítási feltételek tartalmazzák. Kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon a szerződésére vonatkozó biztosítási feltételben foglaltakról!

A biztosító kockázatviselése a külföldi utazás során, utazásonként legfeljebb 30 napig áll fenn, a kockázatviselés pedig a magyar határon történő kilépés idejétől a Magyarországra történő belépés idejéig tart.

Internetes áruvásárlási védelem esetén a biztosító kockázatviselése az árucikk(ek) Kártyával történő internetes vásárlásának napján kezdődik és 30 nappal a vásárlás dátumát követően fejeződik be.

Utasbiztosítás esetén a szolgáltatási eseményt a biztosítottnak a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hazatérését követő 30 napon belül, internetes áruvásárlási védelem esetén pedig legkésőbb az árucikk(ek) vásárlásától számított 35. napig kötelessége a biztosítónak írásban bejelenteni.

Kórházi felvétel esetén legfeljebb 3 naptári napon belül jelezze szolgáltatási igényét a segélyszolgálaton keresztül. A fenti kötelezettség alól kivétel, ha a bekövetkezett betegség vagy baleset miatt Ön nincs olyan helyzetben, hogy a szükséges intézkedést határidőben megtegye. A mentesülésre okot adó állapot megszűnését követően haladéktalanul, de kérjük legkésőbb 5 naptári napon belül lépjen kapcsolatba a segélyszolgálattal.

Mikor fizet Önnek a biztosító?

A biztosító teljesítése – megalapozott kárigény esetén – az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum, illetve információ beérkezését követő 30 napon belül esedékes.

Hogyan tudja nyomon követni a folyamatot?

Ha a szolgáltatási igényét már bejelentette, a biztosító oldalán tudja figyelemmel követni a kárrendezési folyamatot, emellett szükség esetén a hiányzó dokumentumokat is feltöltheti.

Fontos információ

Milyen bejelentési kötelezettségei vannak a biztosítással kapcsolatban?

Biztosítottként közlési kötelezettségének eleget kell tennie. Így a lényeges körülmények változását (pl. név- és lakcím változása) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban kell bejelentenie a biztosítónak. Minden ismert, a biztosítás szempontjából lényeges körülményt közölni kell a biztosítóval, ilyen lényeges körülménynek számít például, ha meglévő betegsége van vagy ha gyermeket vár, de az orvos engedélyezi az utazást. Ilyen lényeges körülménynek számít továbbá, ha külföldön tartósan munkát vállal vagy életvitelszerűen külföldön él.


Külföldi utazása során kellő gondossággal, körültekintően kell eljárnia, például figyelni arra, hogy az állandóan szedett gyógyszer az utazás során is kellő mennyiségben rendelkezésére álljon, továbbá az értékesebb tárgyakat ne hagyja felügyelet nélkül.


A biztosítónak nincs teljesítési kötelezettsége, ha
- a szolgáltatási igénye bekövetkezését a megállapított határidőben a biztosítónak nem jelentette be,
- a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy
- a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és
emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.


A gyors ügyintézés érdekében, kérjük, a biztosító által feltett, a biztosítás szempontjából szükséges kérdésekre adjon a valóságnak megfelelő és teljes körű válaszokat.


Ha már megtörtént a baj, kérjen azonnal segítséget, és előzze meg a nagyobb bajt! Együttműködési kötelezettségét a biztosító segélyszolgálatával is fennáll, azaz baj esetén kapcsolatba kell lépnie velük, és követnie kell az útmutatásukat. Hazaérkezése után (a segélyszolgálaton történő bejelentést követően), a biztosítónál is be kell jelentenie a kárt. Kérjük, időben gondoskodjon a kárt igazoló dokumentumok (igazolások, számlák) beszerzéséről (pl. poggyászkár esetén repülőtársaság igazolása, rendőrségi vagy szállodai jegyzőkönyv).

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért, kérjük, látogasson el a Groupama Biztosító honlapjára, illetve olvassa el a biztosító Kárrendezési Tájékoztatóját.

Hagyatékkal kapcsolatos ügyintézését az Örökösi tájékoztatóban összefoglalt információkkal támogatjuk.

Hasznos dokumentumok

Utoljára ekkor frissítettük a tartalmat: 2024. június 26.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.