A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65 EU irányelvben (MiFID II) és az azon alapuló végrehajtási rendeletben (Markets in Financial Instruments Regulation; rövidítve: MiFIR) foglalt szabályozás kiemelt céljai közé tartozik a befektető-védelem erősítése és az átláthatóság növelése. A MiFID II irányelv előírásait részben a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) ülteti át, illetve – többek között - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai is fontos szerepet játszanak a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok szabályozása során.

A szabályozás célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban olyan egységes feltételrendszer és eljárásrend érvényesüljön a befektetési szolgáltatások terén, amelynek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az európai uniós jogszabályi háttér biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését és az ügyletek végrehajtását, megkönnyítve ezáltal az Ügyfelek eligazodását a pénzügyi világ esetleges útvesztőiben.

Az Ügyfél minősítése

Az OTP Bank a jogszabály által előírt három ügyfélminősítési kategóriába sorolja be Ügyfeleit:

 • Lakossági ügyfél
 • Szakmai ügyfél
 • Elfogadható partner

Az ügyfélminősítés jelentősége, hogy az egyes kategóriák vonatkozásában a jogszabályok befektetővédelmi előírásai eltérő mértékben alkalmazandók. Az ügyfélminősítési kategóriába való besorolás az OTP Bank számára meghatározza, hogy az Ügyfél részére milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt és azt követően tájékoztatást nyújtania, illetve milyen információkat kell az Ügyféltől bekérnie, mivel egyes befektetővédelmi előírások (például a tájékoztatás mélysége, részletessége) az Ügyfél ügyfélminősítési kategóriájának sajátosságaihoz igazodik.

Ez alapján a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfelet az OTP Bank befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenysége keretében szélesebb körű befektetővédelmi jogok illetik meg, mint a Szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfelet vagy az Elfogadható partner minősítéssel rendelkező Ügyfelet, míg a Szakmai ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfelet szélesebb körű befektetővédelmi jogok illetik meg, mint az Elfogadható partner minősítéssel rendelkező Ügyfelet.

A MiFID ügyfélminősítéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat), valamint az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény tartalmazza.

LEI kód és természetes személyek MIFID II szerinti azonosítója

Ha az Ügyfél által az OTP Banktól igénybe vett befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás tárgya olyan pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet végrehajtása, amely tekintetében a MiFIR és a 2017/590 (EU) rendelet alapján az OTP Bankot ún. ügyletjelentési kötelezettség terheli az MNB irányába. A jelentésben szerepeltetni kell természetes személyek esetén a Nemzeti Ügyfél-azonosítót, nem természetes személyek esetén azok LEI kódját.

 • Természetes személy Ügyfelek esetén a Nemzeti Ügyfél-azonosítót az OTP Bank automatikusan állítja elő a rendelkezésre álló ügyféladatok alapján.
 • Nem természetes személy Ügyfelek kötelesek jogalany azonosítót, ún. LEI (Legal Entity Identifier) kódot beszerezni, fenntartani és azt az OTP Bankkal közölni.

Ügyletjelentési kötelezettség alá eső pénzügyi eszközökre (ilyenek többek között a kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközök, mint pl. BÉT-re bevezetett állampapír, részvény stb., vagy külföldi tőzsdére bevezetett bármilyen pénzügyi eszköz) csak akkor adhatnak megbízást az Ügyfelek, ha a Nemzeti Ügyfél-azonosító, illetve a megfelelő státuszú LEI-kódjuk az OTP Bank rendelkezésére áll.

Az ügyfélazonosítással kapcsolatos részeteket a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz dokumentum tartalmazza.

Ügyfelek tájékoztatása

Az OTP Bank többféle tájékoztatási kötelezettséget teljesít az Ügyfelek irányába a vonatkozó jogszabályok alapján, ezzel kapcsolatban található néhány fontosabb információ ebben a pontban.

Az OTP Bank a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja Ügyfeleit a szerződés feltételeiről és a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról. A jogszabályok által előírt információkról és azok elérhetőségéről Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményből tájékozódhat.

Befektetési tanácsadás nyújtásakor az OTP Bank ún. alkalmassági jelentést készít a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfelek számára, amelyben ismerteti az adott tanácsadást, és hogy az miként veszi figyelembe az Ügyfél preferenciáit, illetve, hogy hogyan szolgálja az Ügyfél céljainak elérését és az igényeinek a kielégítését.

A befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban az OTP Bank meghatározott eljárásához a vonatkozó jogszabályok alapján az Ügyfél hozzájárulása szükséges. Így például meghatározott tájékoztatásokat az OTP Bank az Ügyfél hozzájárulásával teljesíthet a papíralapú forma helyett elektronikus úton (pl. honlapon vagy más tartós adathordozón). Erről legkésőbb az első értékpapír tranzakciójukat megelőzően szükséges nyilatkozniuk az Ügyfeleknek az OTPdirekt internetbankban az „Igénylések/Ügyféltájékoztatás módja és a kereskedési helyszín vizsgálata” menüpont alatt, vagy az értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaink valamelyikében. A szerződéses kapcsolat időtartama alatt az Ügyfél bármikor módosíthatja a nyilatkozatát.

Az OTP Bank honlapján is elérhető egy interaktív online költségkalkulátor, amely a dinamikusan választható időtáv és befektetési összeg mellett mutatja be az Ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatásért és/vagy kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjakat, valamint az érintett pénzügyi eszköz előállításával és kezelésével, továbbá megszerzésével, tartásával és értékesítésével összefüggő közvetlen és közvetett költségeket és díjakat, ide értve a harmadik felektől kapott juttatásokat is.

Az OTP Bank évente összesített költségkimutatást küld Ügyfeleinek, amelyben visszamenőleg, egy összegben láthatóak az Ügyfelek által igénybe vett termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Igény esetén külön kérésre az OTP Bank tételes bontásban is tájékoztatja Ügyfeleit az összesített költségkimutatásban szereplő költségek összetételéről.

Az OTP Bank a lakossági befektetési csomagtermékek kapcsán lakossági minősítéssel rendelkező Ügyfelek számára Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID-eket) biztosít. A KID funkciója, hogy lehetővé tegye a Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfelek számára a lakossági befektetési csomagtermékek fő jellemzőinek és kockázatainak megismerését és összehasonlítását.

Az ügyletkötés előtti tájékoztatás részletes feltételeiről az Üzletszabályzatban, valamint az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetményben olvashat.

Alkalmassági és Megfelelési tesztek

A Bszt. és a 2017/565 (EU) rendelet értelmében az OTP Bank csak abban az esetben nyújthat befektetési tanácsadási vagy portfoliókezelési szolgáltatást, ha a szerződés megkötését, illetve a megbízás végrehajtását megelőzően meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, továbbá a szükséges mértékben feltárja az Ügyfél kockázatvállalási hajlandóságát, pénzügyi teherviselő képességét és befektetési céljait, valamint fenntarthatósági preferenciáit annak érdekében, hogy a vagyoni és jövedelmi helyzetéhez igazodó, veszteségviselési képességével összhangban álló, valamint a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon.

Annak érdekében tehát, hogy az Ügyfélnek alkalmas pénzügyi eszközt tudjon az OTP Bank ajánlani, az Ügyfélnek ki kell töltenie egy ún. Alkalmassági tesztet, amely alapján az OTP Bank besorolja az Ügyfelet az öt kockázati kategória egyikébe, és ennek alapján meghatározza, hogy mely termékcsoport(ok)ba tartozó pénzügyi eszközök alkalmasak az Ügyfélnek. Az OTP Bank által alkalmazott ügyfélkockázati profilok definícióját, valamint a kockázati profilok és a termékcsoportok definícióját a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz című dokumentum tartalmazza.

Ha Lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező Ügyfél megbízást ad például egy összetett pénzügyi eszközre, akkor egy ún. Megfelelési teszt keretében az OTP Bank minden esetben megvizsgálja az Ügyfélnek a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait. Ha az OTP Bank a Megfelelési teszt alapján úgy ítéli meg, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő az Ügyfél számára, akkor erre felhívja az Ügyfél figyelmét. Az OTP Bank felhívása alapján az Ügyfélnek lehetősége nyílik megbízását újra átgondolni, ha pedig a felhívás ismeretében is fenntartja megbízását, úgy azt az OTP Bank teljesíti (ún. ügyfél kifejezett kérésére adott megbízás).

Amennyiben az Ügyfél nevében képviselője (a továbbiakban: Képviselő) jár el, az Ügyfél alkalmasságának vizsgálata mellett a Képviselő adott pénzügyi eszközre vonatkozó tudásának, tapasztalatának, azaz megfelelésének vizsgálata is szükséges a Képviselő saját Megfelelési tesztjének erre vonatkozó kérdéseire adott válasza alapján.

Az Ügyféllel kapcsolatos szerződéskötés, ügyletkötés előtti tájékozódási kötelezettség részletes szabályait az Üzletszabályzat és az Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény tartalmazza.

Célpiac meghatározása

Az OTP Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza az általa értékesített pénzügyi eszközök célpiacát. A célpiac meghatározásának a célja, hogy az OTP Bank azonosítsa azokat az ügyfélcsoportokat, akiknek az igényeivel, jellemzőivel és céljaival a pénzügyi eszközök összeegyeztethetőek. A célpiac meghatározása során az OTP Bank az Ügyfelek alábbi jellemzőit vizsgálja és értékeli, figyelembe véve az adott pénzügyi eszköz természetét és tulajdonságait:

 • ügyfélminősítés
 • szakértelem és tapasztalat
 • pénzügyi helyzet, kiemelt figyelemmel a veszteségviselési képességre
 • kockázat tolerancia
 • egyéb igények
  • befektetési időtávok
  • ügyfél célok
  • fenntarthatósági célkitűzések

A fenti szempontok mentén a pénzügyi eszközökre és az ügyfelekre vonatkozó információk felhasználásával az OTP Bank a jogszabályi előírásoknak megfelelően ún. célpiac vizsgálatot végez.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás összhangban van-e az Ügyfél céljaival, pénzügyi tudásával és tapasztalatával, valamint kockázatvállalási hajlandóságával, és az adott termék vagy szolgáltatás a kockázat/hozam jellemzők alapján megfelelő-e az Ügyfél számára.

A célpiac meghatározással és vizsgálattal kapcsolatos részleteket a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz című dokumentum tartalmazza.

Ügyletek végrehajtása

Az OTP Bank a Bszt. és a 2017/565 (EU) rendelet előírásaival összhangban kidolgozta az ún. Végrehajtási és allokációs politikáját, amely tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek irányadóak az OTP Bank számára az Ügyfelek megbízásainak végrehajtásakor. A szabályok célja, hogy a megbízásokat az OTP Bank az Ügyfelek számára legkedvezőbb módon hajtsa végre, a Bszt-ben meghatározott szempontok szerint (pl. nettó ár, költségek, időigény stb.).

A „legkedvezőbb végrehajtás” elve alapján az OTP Bank minden ésszerű intézkedést megtesz a megbízások végrehajtása során annak érdekében, hogy a pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás végrehajtása során az Ügyfél számára a lehető legjobb eredményt érje el. Az OTP Bank Végrehajtási és allokációs politikája a megbízások végrehajtása során alkalmazott allokációs szabályokat is tartalmazza.

A Végrehajtási és allokációs politikát a mindenkor hatályos Üzletszabályzat H. melléklete tartalmazza.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Jelen általános jellegű ügyféltájékoztató nem teljeskörű, és célja, hogy felhívja a figyelmet a MiFID II Irányelv alapján az OTP Bank által alkalmazott alapvető befektetővédelmi szabályok fontosságára, és arra, hogy ezen szabályok megismerése és megértése az Ügyfelek érdekét szolgálja. Kérjük, szánjon rá kellő időt, és tanulmányozza a vonatkozó hirdetményeket és üzletszabályzatot a megadott linkek segítségével.

Egyéb hasznos dokumentumok
Hirdetmények és üzletszabályzatok

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.