Számlanyitási feltételek, szükséges dokumentumok

Bankunk a pénzforgalomra és a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint vállalkozása tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) és nyilvántartásba vételét igazoló okmányok alapján nyitja meg a vállalkozói pénzforgalmi bankszámlát.

Devizabelföldi vállalkozások számára

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre kötelezett ügyfelek esetén

 • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, már bejegyzett jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés igazolása - a bejegyzésről szóló cégbírósági végzéssel, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonattal
 • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, de még be nem jegyzett cégek esetén a cégbíróság által kiadott tanúsítvánnyal történő igazolás arról, hogy benyújtották a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet.
  A későbbi bejegyzés megtörténtéről a cégbírósági végzés bemutatásával haladéktalanul tájékoztatni kell a számlavezető fiókot.
 • Közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződés, illetve alapító okirat, alapszabály.
 • A cégbejegyzésre kötelezett ügyfeleknek be kell nyújtaniuk a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány(ok)at is vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintá(ka)t.
 • Jogi személynek a bankszámlanyitáskor be kell mutatnia a KSH által kiadott egységes statisztikai számjelről szóló igazolást, illetve amennyiben vállalkozásának - tevékenységével összefüggésben - adót kell fizetnie az adóhatóság részére, úgy a pénzforgalmi bankszámla megnyitásakor be kell jelentenie az OTP Banknak a NAV általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot, vagy az ezeket is igazoló tanúsítványt.

Szükséges dokumentumok ügyvédi irodák és ügyvédek esetén

 • Ügyvédi Kamara által történt nyilvántartásbavételről szóló igazolás

Szükséges dokumentumok egyéni vállalkozók esetén

 • Vállalkozói igazolvány (ha ez szükséges a vállalkozói tevékenység végzéséhez) vagy a tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb okirat és adószám

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre nem kötelezett ügyfelek esetén

 • A számlanyitáshoz szükséges, a szervezet alapítását igazoló dokumentum megléte, amely tartalmazza a bankszámla felett rendelkezők körét és a rendelkezés módját, valamint az adószám, amennyiben a szervezet adóköteles tevékenységet is folytat.

Szükséges dokumentumok társasházak esetén

 • A társasházi alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat, amelyek tartalmazzák a bankszámla felett rendelkezők körét és a rendelkezés módját, valamint az adószám amennyiben adóköteles tevékenységet végez a társasház.

Gyakorlati tudnivalók

A számlanyitáshoz, változtatáshoz szükséges okiratokat papír alapon az eredeti átadásával, vagy az eredeti bemutatása mellett másolat átadásával, vagy minősített aláírással ellátott elektronikus okirat formájában kell eljuttatni a bankhoz a Vállalkozói Üzletszabályzatban meghatározottak szerint.

Ha az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges, akkor a számlanyitáskor kérjük dokumentálni ennek megtörténtét 30 napnál nem régebbi okirattal.

Kérésére - a bankszámlaszerződésnek megfelelően - külön célra szolgáló, elkülönített számlákat is nyitunk a pénzforgalmi bankszámla mellett (pl. vállalkozása bizonyos egysége vagy tevékenysége pénzforgalmának elkülönítésére).

A számlaszerződés aláírására a személyesen - személyazonosító okmánnyal együtt - jelenlevő számlatulajdonos (egyéni vállalkozó), illetve a számlatulajdonos(ok) képviseletére meghatározott személy(ek) jogosult(ak).

A szerződés aláírása után azonnal működőképes a vállalkozói számla.

Mely bankfiókokban intézheti vállalkozásával kapcsolatos bankügyeit?

Készpénzbefizetést forintban bármely OTP bankfiókban, míg valutában az erre kijelölt fiókban; ezen kívüli bankügyeit a számlavezető bankfiókban, illetve elektronikus csatornákon, vagy telefonon keresztül intézheti.

Amennyiben a bankszámlájára vonatkozó aláírásbejelentés alkalmával igényli a számlavezető fióktól eltérő fiókokban is történő forgalmazás lehetőségét, akkor a számlájával kapcsolatos pénzforgalmi tranzakciók kezdeményezhetők az adott tranzakció végzésére felhatalmazott bármely OTP Bank fiókban is.

A vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó fiókjaink részletes felsorolása a fióklistában található, ahol kiválaszthatja az Ön irodájához, lakásához legközelebbi bankfiókunkat.


Devizakülföldi vállalkozások számára

Deviza külföldi vállalkozások és szervezetek részére forintszámla és deviza számla vezetését
egyaránt kínáljuk a hatályos jogszabályok szerint.

Szükséges dokumentumok devizakülföldi vállalkozás esetén

 • a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata (ill. ennek hiányában egyéb olyan okmány, amellyel hitelt érdemlően igazolható, hogy a székhelye szerinti országban, az ott érvényes jogszabályok szerint bejegyezték a vállalkozást)
 • a vállalkozást képviselő személy(ek) aláírási címpéldánya(i)

Szükséges dokumentumok devizakülföldi szervezetek esetén

 • alapító okmány
 • szervezetet képviselő személyek aláírási címpéldánya(i)

Szükséges dokumentumok devizakülföldi rezidens vállalkozás esetén

 • társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály,
 • bejegyzett cégnél 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • bejegyzés alatt álló cégnél a cégbíróság által kiadott tanúsítvány,
 • a vállalkozást képviselő személy(ek) hitelesített aláírási címpéldánya(i), illetve aláírás mintái,
 • adószám,
 • KSH szám

A számlanyitáshoz szükséges okmányokat eredeti példányban, közokirati, illetve külföldi közjegyző által hitelesített magánokirati formában szükséges benyújtani, és a nem rezidensek által benyújtott okmányokhoz hivatalos magyar fordítást kell csatolni.

A vállalkozás képviselőjének azonosításához személyi okmányokra (útlevélre) van szükség.

Az OTP Bank a vonatkozó előírások szerint a külföldön készült okmányok felülhitelesítését is kéri az OTP Bank által megnevezett külföldi banknál, a vállalkozás székhelyén működő magyar külképviseleti hatóságnál, vagy az Apostille-egyezményhez csatlakozott országok esetében az okmányok eredete szerinti ország külügy- vagy igazságügy-minisztériuma által kibocsátott záradék, illetve dokumentum révén.

A vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó fiókjaink részletes felsorolása a fióklistában található, ahol kiválaszthatja az Ön irodájához, lakásához legközelebbi bankfiókunkat.


Aktuális hirdetmények és üzletszabályzatok

A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat, valamint az OTP Bank Általános Üzletszabályzatát
a linkre kattintva tekintheti meg.