Az OTP Bank Nyrt. mint Magyarország vezető pénzügyi intézménye elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

Az OTP Bank által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat (a követelés érvényesítésével kapcsolatos adatokat is beleértve), a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket, származtatott adatokat, az érintett és az OTP Bank közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait, az érintett által az OTP Bank szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait, és – amennyiben releváns – nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

Az OTP Bank az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény, a tőkepiacról szóló törvény, a bank tevékenységére vonatkozó egyéb magyar jogszabályok és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

A bank a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. A bank minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés részletes feltételeit az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata, az egyes pénzügyi (ideértve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást is), illetve befektetési szolgáltatásokra (ideértve a kiegészítő szolgáltatást is) vonatkozó üzletági üzletszabályzatokban, valamint az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek a következő linken találhatók meg:

Ezek a dokumentumok a következőket részletezik:

 • az OTP Bank adott szolgáltatásaival érintettek köre (ügyfelek, potenciális ügyfelek és egyéb érintettek);
 • az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok köre,
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt adatok megőrzésének ideje;
 • azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat automatizált döntéshozatal módszerével kezeli, illetve profilalkotásra használja fel az OTP Bank ;
 • a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
 • az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat, közös adatkezeléseket;
 • az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az OTP Banktól mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az OTP Bank, illetve az OTP Bankcsoport érintett tagjai és egyéb érintett gazdálkodó szervezetek tudomására jutott személyes, bank-, értékpapír- vagy pénztártitoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezelik. Az ilyen adatok felhasználásával az érintett csoporttagok és egyéb gazdálkodó szervezetek a lehető legjobb és legszélesebb körű ajánlatokra tudják felhívni ügyfeleik figyelmét. Az itt írt adatkezelésről szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.

Az OTP Bank az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat elemzési célra is felhasználja, személyre szabott ajánlatok kialakítása és ajánlattétel céljából csak abban az esetben, ha ahhoz az ügyfél hozzájárulását adta, egyéb termékfejlesztési és üzleti döntéstámogató célú elemzések elkészítése tekintetében pedig jogos érdek alapján. Az itt írt adatkezelésről szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.

Az OTP Bank stratégiai célja a digitalizáció lehetőségeinek még hatékonyabb beépítése a mindennapi folyamatokba, melynek egyik eleme a virtuális asszisztens fejlesztése. A virtuális asszisztens fejlesztéséhez az OTP Bank azon ügyfelek rögzített hanghívását elemzi, akik az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez hozzájárulnak. Az itt írt adatkezelésről szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor utca 16.
OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
E-mail cím:
Telefonszám: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeikkel írásban fordulhatnak az OTP Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez is:
Gázmár Zoárd
1131 Budapest, Babér u. 9.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ).

Az OTP Bank a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről ide kattintva tudhat meg többet.

Az OTP Bank az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.