Forinthitelek


Devizahitelek


Gépjárműhitelek és a személyi kölcsönök forintosítás

Forinthitelekkel kapcsolatos kérdések

Kiket érint, kiket nem?

Az elszámolás újabb köre

 • ingatlan alapú hitelek esetén
  - 2004. május 1. és 2010. november 26. között kötött, illetve
  - 2012. április 1. és a 2014. július 26. között kötött azon referencia kamatozású forint fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozik, amelyekre vonatozó, egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési feltétel miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján közérdekű pert indított és azt jogerősen, illetve a Kúria által hozott ítélet szerint is megnyerte.
 • fogyasztási hitelek esetén
  - 2004. május 1. és 2011. június 30. között kötött, illetve
  - 2011. július 1. és a 2014. július 19. között kötött azon forint fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozik, amelyek esetében az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési feltétel miatt az MNB a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján közérdekű pert indított és azt jogerősen, illetve a Kúria által hozott ítélet szerint is megnyerte.

A forint kölcsönszerződések csak az esetleges egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos elszámolásban érintettek.

 • Állami kamattámogatású lakáscélú hitelek,
 • 2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések,
 • 2014.07.26. után kötött fogyasztói szerződések,
 • hitelkártya szerződések,
 • folyószámlahitelek,
 • a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá tartozó fogyasztói azon kölcsönszerződések*, amelyekre nézve az MNB nem indított közérdekű keresetet.

* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Ezen szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételekkel kapcsolatban az MNB hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat. A per lezárultának időpontja és eredménye, illetve a perrel érintett állomány befolyásolhatja az elszámolást is.

Az elszámolásban részt vesznek azok az ügyletek, amelyeket 2004.05.01. után kötöttek (amelyek nem tartoznak a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá*), ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.26-át követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
   - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  - az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
  - az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatók be a fiókhálózatban.

* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a bank elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

2009. július 26-án vagy azelőtt eladott, még élő vagy 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződések esetén a pénzintézetek csak akkor készítenek elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a követelést vele szemben a követeléskezelő érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette. Az ügyfél igénybejelentését követően a pénzintézet a követelés átruházásának időpontjára elkészített elszámolást megküldi az ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére.

Az elszámolás menete

A hitelintézetek 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között adják postára a forinthitelesek tájékoztató levelét.

Mivel azonban az MNB közérdekű keresetet indított, és a peres eljárás befejezésére 2015. szeptember 2-án került sor, így az elszámolás végső határideje a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1-re módosult.

Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30., illetve a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1. között azok kapnak elszámoló levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel:

 • kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
 • a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.

Azon ügyletek esetén, ahol a fenti két feltétel fennáll, nem keletkezett fogyasztói követelés, ezért nem kerül sor elszámoló levél kiküldésére. (Részletes elszámolási kimutatást kérhet személyesen bankfiókban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205)).

Az OTP Lakástakarék 2010. november 27. után kötött szerződéseire nincs elszámolási kötelezettség.

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az a visszajáró összeget. Forinthitelek esetén 2015. június 30-i adatok alapján számítja ki a bank, hogy visszajár-e és ha igen, mekkora összeg az addig befizetett törlesztőrészletek után. A visszatérítés mértéke az elszámoló levélben kerül rögzítésre.

A visszajáró összeg – csakúgy, mint a deviza alapú hitellel rendelkezők esetében – élő hitel esetén a fennálló tartozást csökkenti, lezárt hitel esetén bankszámlára, vagy készpénzben téríti vissza a hitelintézet az összeget. Ha lezárt hitellel rendelkezik, akkor az OTP a banknál lévő bankszámlára automatikusan teljesíti az összeget. Ilyen számla hiányában az elszámoló levélben leírtak szerint be kell jelentenie, hogy milyen módon szeretné megkapni az összeget. Az átutalás, illetve a kifizetés a teljesítés módjára vonatkozó bejelentéstől számított 15 munkanapon belül megtörténik.

Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik. Akkor érdemes felkeresni a hitelt folyósító fiókot, ha a hitelintézet a honlapján közzétette, hogy minden, az elszámolásban érintett ügyfelének kiküldte az elszámolólevelet, de az illető még nem kapta meg és nem tartozik az alábbi körbe a kölcsöne:

 • kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
 • a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

Észrevételét a banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő. Ha a levelezési címe megváltozott, azt minél előbb jelezze a bankfiókban.

Az elszámoló levél áttanulmányozását követően Önnek alapvetően nincs teendője. Amennyiben bővebb információra van szüksége, az elszámoló levélben leírtak szerint kérheti a részletes elszámolást is. Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok megadását követően - a honlapunkról (Részletes elszámolás menüpont), vagy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.

Az elszámolást követően

A hitelintézetek által alkalmazott kamat, illetve referenciakamat alkalmazása esetén a kamatfelár mértéke a fordulónapon (2015. június 30.) nem lehet nagyobb az eredeti, induló vagy a 2014. július 19-én alkalmazott kamat, illetve kamatfelár közül az alacsonyabbnál. A jelenleg alkalmazott kamatok rendszerint megegyeznek vagy alacsonyabbak a felvételkori kamatoknál, így az elszámolást követően nem lesz érzékelhető a kamat változása.

Legkésőbb a levél kiküldés véghatáridejét követő első esedékességtől.
A kamat és kamatfelár mértékét a pénzintézetek csak meghatározott időközönként módosíthatják a hátralévő futamidő függvényében, az alábbiak szerint:

Ha 2015. június 30-tól számított hátralévő futamidő

 • hosszabb, mint 3 év, de nem hosszabb 9 évnél: 3 évente
 • hosszabb 9 évnél, de nem hosszabb 16 évnél: 4 évente
 • hosszabb 15 évnél: 5 évente

Ha az Ön elszámoló levelében az szerepel, hogy nem jár Önnek vissza összeg, akkor az alábbi lehetséges esetek egyike fordulhat elő:

 • Szerződésben bár szerepelt az egyoldalú módosításra lehetőséget nyújtó oklista, de azzal a hitelintézet nem élt, azaz a hitel futamideje alatt nem történt olyan egyoldalú szerződésmódosítás, amely miatt elszámolandó összeg keletkezett volna.
 • A hitel futamideje alatt az Ön hitelének hiteldíját (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat) a hitelintézet egyoldalúan, módosítással csökkentette, azaz az sohasem haladta meg a szerződéskötéskori hiteldíjat (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat).
 • Ön részére a hitelintézet olyan kedvezményeket nyújtott (kamat, díj, stb.), amelyet az elszámolási törvény alapján figyelembe vehet, és ezen összeggel az Ön részére járó összeget csökkentette.

Jogszabályi háttér

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az ügyfél részére visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és ügyfélbefizetéseket. Az elszámolásra vonatkozó törvényeket, rendeleteket ide kattintva éri el.

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, ha a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

Egyéb

Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia az örökösnek, amelyben szerepel teherként az elszámolásban érintett hitelszámla, vagy vagyonként a fogyasztói követelés összege. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.

A bank az elszámolásról szóló levelet az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére küldi el, a bank a főadóssal számol el. A főadós: a hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte. Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.

Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat. A panasz benyújtására az elszámoló levél kézbesítésétől számított 30 napon (elszámoló levelet nem kapott esetekben a honlapon történő közzétételt követő 60 napon) belül van lehetősége.

A lakcímváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt mielőbb tegye meg.

Devizahitelekkel kapcsolatos kérdések

Elszámoláshoz kapcsolódó kérdések

Deviza alapú hitelek esetén

2004.05.01-től 2014.07.26-ig szerződött ügyletek esetén, ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
  - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  - az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti,
  - az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújthatók be a fiókhálózatban.

Forint hitelek esetén

2004.05.01-től szerződött ügyletek, amelyek nem tartoznak a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá*, ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
  - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  - az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
  - az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújthatók be a fiókhálózatban.

Rögzített árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyletek esetén

Az ügyfél kérelem benyújtásával kérheti 2015. március 1-től 2015. március 31-ig az elszámolás elkészítését 10.000 forintos díj ellenében. Ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyfél javára a banknak fizetési kötelezettsége áll fenn, a bank a 10.000 forintos díjat visszatéríti az ügyfél részére. Amennyiben az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és az ügyfél igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor. A kérelem postai megküldése esetén a díj megfizethető személyesen fiókhálózatban, vagy átutalással a 11790004-55555555 számlaszámra. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni a rögzített árfolyamon végtörlesztett hitel hitelszámla számát.

Elszámolás igénylése a követeléskezelővel szemben

Ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a fogyasztó a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy a követeléskezelő a vele szemben fennálló követelésével számoljon el.

A kérelem az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújtható be a fiókhálózatban.

 • Állami kamattámogatású lakáscélú hitelek
 • 2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések
 • 2014.07.26. után kötött fogyasztói szerződések
 • hitelkártya szerződések
 • folyószámlahitelek
 • a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések*

* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az Ön részére visszajáró összeget.

A törvény által érintett deviza alapú hitelek esetén 2015.02.01-i fordulónapi, forinthitelek esetén 2015.06.30-i fordulónapi tény adatok alapján kerül megállapításra, hogy visszajár-e Önnek és ha igen, mekkora összeg az Ön által befizetett törlesztőrészletek után.

Ha az Ön részére fogyasztói követelés keletkezik, akkor:

 • élő hitelek esetén automatikusan a hitelre kerül elszámolásra a visszajáró összeg
 • lezárt hitelek esetén, ha Önnek van más, késedelembe esett hitele a banknál, akkor előbb az elmaradást csökkenti az elszámolásból származó összeg, majd az ezt követően fennmaradó összeget
  • ha Önnek van a banknál élő bankszámlája, akkor ezen írja automatikusan jóvá a pénzintézet,
  • ha Önnek nincs élő bankszámlája a banknál, akkor az elszámoló levélben kap tájékoztatást arról, hogy az összeget készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más banknál vezetett számlájára.

Ha Önnek az elszámolással érintett hitele még élő, akkor azon automatikusan elszámolásra kerül a fogyasztói követelés. Ha Önnek az elszámolással érintett hitele ugyanazon pénzügyi intézmény által biztosított hitelkiváltás eredményeként szűnt meg, akkor a kiváltó hitelre kerül automatikusan elszámolásra a fogyasztói követelés.

Az elszámolásról szóló tájékoztató levél kötelező formai- és tartalmi elemeit a Magyar Nemzeti Bank határozta meg. Kötelezően tartalmazza a fogyasztói követelés összegét, a jóváírás vagy kifizetés összegét, annak részletezését, az élő ügyletek esetén módosult tőketartozás és a törlesztőrészlet összegét.

Az érintett ügyfelek esetén a levél tartalmazza továbbá a szerződésmódosuláshoz, köztük a kamatmódosításhoz és az esetleges forintosításhoz kapcsolódó információkat, az esetleges teendőket, felülvizsgálati, panasztételi lehetőségeket.

Ha élő hitele van, akkor még az elszámoló levél kiküldése előtt jóváírásra kerül a hitelére a visszajáró összeg.

Ha lezárt hitellel rendelkezik, akkor az OTP banknál lévő bankszámlára automatikusan, ennek hiányában elszámolásról szóló tájékoztatás kézbesítését követően megtett, a teljesítés módjára vonatkozó bejelentéstől számított 15 munkanapon belül történik meg a visszatérítés.

Ha élő hitellel rendelkezik, és jár Önnek visszatérítés, akkor annak jóváírását követően már a jóváírással csökkentett részlet kerül meghatározásra. Az új részletet az elszámolás megküldésére nyitva álló határidő utolsó napját követő hónapban kell majd fizetnie.

Ha Ön élő gyűjtőszámlahitellel, vagy áthidaló hitellel rendelkezik, és jár Önnek visszatérítés, akkor az összeget:

 • először a kapcsolódó hitel késedelmének megfizetésére,
 • majd ezt követően a gyűjtőszámlahitel és/vagy áthidaló hitel fennálló tartozásának csökkentésére számolja el a bank.
 • Ha ezt követően is marad még visszajáró összeg, akkor azt az élő hitel tartozásának csökkentésére számolja el a bank.

Ha lezárt hitellel rendelkezik, és visszatérítésre jogosult, akkor ha más, késedelembe esett hitele van a bankcsoportnál, akkor a visszajáró összeg előbb annak késedelmére kerül elszámolásra, majd ezt követően a fennmaradt összeg:

 • Ha Önnek van a banknál élő bankszámlája, akkor arra kerül automatikusan jóváírásra még az elszámoló levél kiküldése előtt.
 • Ha Önnek nincs élő bankszámlája a banknál, akkor az elszámoló levélben kap majd tájékoztatást arról, hogy az összeghez milyen módon juthat hozzá. Utalhatja egy másik bankszámlára, vagy akár felveheti készpénzben a bankfiókban.

Az Önnek visszajáró összeg függ:

 • a hitel típusától (lakáscélú, szabadfelhasználású hitel, személyi kölcsön, stb.),
 • a hitel felvételének és lejáratának időpontjától,
 • a felvett hitel nagyságától,
 • az alkalmazott kamatmértéktől, és annak elmúlt időszakban történt módosításától (hányszor és milyen mértékű módosítás történt),
 • az Ön fizetési hajlandóságától (történt-e késedelmes törlesztés),
 • attól, hogy Ön rendelkezik-e ingatlanfedezetű hitel esetén gyűjtőszámlahitellel,
 • attól, hogy történt-e az Ön részére bármely időszakos kedvezmény nyújtása.

Ennek függvényében átlagban 5-20%-kal is csökkenhet a törlesztőrészlet, de ha késedelemben van, akkor először a késedelem kerül rendezésre, így akár előfordulhat, hogy a rendszeresen fizetendő részlet nem csökken.

Az elszámolás és forintosítás az Ön számára külön költséggel nem jár.

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az ügyfél részére visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és ügyfélbefizetéseket.

Az elszámolásra vonatkozó törvényeket, rendeleteket ide kattintva éri el.

Ha Önnek nincs élő bankszámlája az OTP Banknál, akkor az elszámoló levélben kap tájékoztatást arról, miként juthat hozzá a visszajáró összeghez. Erre két lehetősége van, az összeget vagy készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más bankszámlára. A visszatérítésre ez esetben a teljesítés módjára vonatkozó fogyasztói bejelentéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

Postai kifizetés a törvényben foglaltak alapján nem lehetséges.

A 2014. XL törvény nem érinti a korábbi évek adóigazolását, azokat nem kell korrigálni.

A vonatkozó MNB rendeletekben találja meg azokat.

 • 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól című MNB rendelet I. számú elszámolási módszertanát veszi alapul a bank
 • 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

Az elszámolásra vonatkozó összes törvényt, rendeletet ide kattintva éri el.

Ha lezárt hitellel rendelkezik és jogosult a visszatérítésre:

 • ha Önnek van a banknál élő bankszámlája, akkor arra kerül automatikusan jóváírásra még az elszámoló levél kiküldése előtt.
 • ha Önnek nincs élő bankszámlája a banknál, akkor az elszámoló levélben kap részletes tájékoztatást arról, hogy az összeget készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más banknál vezetett számlájára, amelynek visszatérítése ez esetben a teljesítés módjára vonatkozó fogyasztói bejelentéstől számított 15. munkanapon történik meg.

Ha a bank az Önnel szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte, ez esetben is kap elszámolólevelet a banktól. Ebben az esetben a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy a követeléskezelő Önnel szemben számoljon el. A kérelemhez csatolni kell az elszámoló levél másolatát.

A visszajáró összeg függ:

 • a hitel típusától (lakáscélú, szabadfelhasználású hitel, személyi kölcsön, stb.),
 • a hitel felvételének és lejáratának időpontjától,
 • a felvett hitel nagyságától,
 • az alkalmazott kamatmértéktől, és annak elmúlt időszakban történt módosításától (hányszor és milyen mértékű módosítás történt),
 • az Ön fizetési hajlandóságától (történt-e késedelmes törlesztés),
 • attól, hogy Ön rendelkezik-e ingatlanfedezetű hitel esetén gyűjtőszámlahitellel,
 • attól, hogy történt-e az Ön részére bármely időszakos kedvezmény nyújtása.

Ennek függvényében átlagban 5-20%-kal is csökkenhet a törlesztőrészlet, de ha késedelemben van, akkor először a késedelem kerül rendezésre, így akár előfordulhat, hogy a rendszeresen fizetendő részlet nem csökken.

Minden a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztatja őket arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg, és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.

Ezen ügyfelek is kapnak elszámoló levelet. Ha a bank a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte az elszámolást a fogyasztó a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti.

A kérelemhez csatolni kell az elszámoló levél másolatát.

Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik.

Ha érintett az elszámolásban, tértivevényes levélben küldjük el az Ön számára az elszámoló levelet március, vagy április hónapban (forinthitelek esetén augusztus, szeptember hónapban). Ha Ön szerint érintett az elszámolásban, de levelezési címe megváltozott, azt jelezze a bankfiókban.

Ha úgy gondolja, hogy bankunknak el kellett volna számolnia Önnel, elszámolást azonban nem kapott, ide kattintva tájékozódhat.

Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül megküldésre, és a bank a főadóssal számol el. Főadós:hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.

Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül megküldésre, és a bank a főadóssal számol el. Főadós:hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.

Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok megadását követően - a honlapunkról, vagy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.

Részletes magyarázatok a részletes kimutatásban a táblázatok alatt találhatóak.

Polgári peres eljárás befejezésének időpontja a bíróság eljárást befejező határozata jogerőre emelkedésének napja. Ha felülvizsgálati kérelem előterjesztésére került sor, a felülvizsgálati eljárás során hozott, eljárást befejező határozat közlésének napja.

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a bank elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant megvásárolta, a fogyasztónak a vételár felosztási tervben érintett hitelezője 2015. december 31. napjáig kérheti a Nemzeti Eszközkezelőt, hogy - kérelmének továbbítása mellett - hívja fel a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére, és annak a Nemzeti Eszközkezelő részére való megküldésére.

Ebben az esetben az árfolyamrés miatt nem, de kamatmódosítás miatt járhat visszatérítés.

Minden a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztatja őket arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg, és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.

Rögzített árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyletek esetén az ügyfél kérelem benyújtásával kérheti 2015. március 1-től 2015. március 31-ig az elszámolás elkészítését 10.000 forintos díj ellenében.

Ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyfél javára a banknak fizetési kötelezettsége áll fenn, a bank a 10.000 forintos díjat visszatéríti az ügyfél részére. Ha az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és az ügyfél igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor.

Az elszámolás megküldésére legkésőbb 2015. november 30-ig kerül sor.

Forintosítást érintő kérdések

A forintosítás a deviza és deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződéssel rendelkező azon magánszemélyekre vonatkozik, akik

 • 2004. május 1. és 2014. július 26. között szerződtek, és
 • a kölcsönszerződésük 2015. február 1. napján még nem szűnt meg,
 • a törvény hatálybalépésekor (2014. december 6-án) még fennálló, de már felmondott kölcsönszerződésből eredő késedelmes követelésként még nyilvántartott tartozásuk van.

A forintosítást követően mentesül az árfolyamkockázat alól, így egy későbbi forintgyengülés esetén nem növekszik tovább a fennálló tartozása, illetve a törlesztőrészlete.

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, erről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti a bank az érintett ügyfeleket.

A tartozás összege, és a törlesztőrészlet összege függ a visszajáró összeg nagyságától. A ténylegesen fennálló tartozásról és fizetendő törlesztőrészletről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti Önt a bank.

Az így fizetendő részletet első alkalommal a 2015. májusi esedékességkor kell megfizetnie.

Minden deviza alapú, ingatlanfedezetű hitel – függetlenül attól, hogy árfolyamgát kapcsolódik-e vagy sem a hitelhez- forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján. A forintosítást megelőzően kerül sor a fogyasztói követelés elszámolására.

Az árfolyamgáttal rendelkező ügyfelek esetén:

 • A 2015. február hónapban esedékes törlesztőrészlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészletig, a forintosított devizahitel törlesztőrészlete – forintosítás miatti kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a 2015. januárjában esedékes törlesztőrészletet.
 • Ha az elszámolást követően a gyűjtőszámlán tartozás marad fenn, az a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejáratig már csak a gyűjtőszámlahitel kamatával nő, azt addig nem kell törleszteni.
 • Forintosított devizahitel esetén a hitel hátralévő futamideje hosszabbításra kerülhet (maximum a legfiatalabb adós 75. életévéig), ha a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészlet meghaladná a hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát.

Minden deviza alapú, ingatlanfedezetű jelzáloghitel forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján.

Ha Ön élő (nem felmondott) hitellel rendelkezik és teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét, az elszámolásról és forintosításról szóló tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül írásban benyújtott kérelemmel kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen), hogy nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérheti, hogy hitele továbbra is devizában maradjon:

 • A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár VAGY
 • A  várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben VAGY
 • A  jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló jogszabály (32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet) szerint jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni VAGY
 • A törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat

ezen felül az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a pénzügyi intézmény a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.

Ha nem kíván élni a forintosítás és kamatmódosítás lehetőségével, a kölcsönszerződést a szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 60 napon belül fel is mondhatja, ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a fennálló teljes tartozást. Ez történhet bankunk által, illetve más pénzintézet által biztosított új kölcsönből is.

Ha Ön felmondott hitellel rendelkezik, az elszámoló levél kézbesítésétől számított 30 napon belül, írásbeli kérelem személyes benyújtásával kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen), hogy nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérheti, hogy hitelük továbbra is devizában maradjon.

Minden deviza alapú ingatlanfedezetű hitelforintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján, függetlenül annak törlesztési módjától.

Ez esetben javasoljuk a törlesztési bankszámlának forint bankszámla megadását.

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, amelynek tényéről az elszámolásról szóló levélben fogja Önt értesíteni.

A forintosítás a törvényben meghatározott árfolyamon és kamattal fog megtörténi:

 • CHF esetén 256,47 Ft/CHF
 • EUR esetén 308,97 Ft/EUR
 • JPY esetén 2,163 Ft/JPY

A forintosított hitel kamata a továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

Ez a kamat nem lehet több, mint az eredeti induló (szerződéskötéskori), nem akciós kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a 2014. július 19. napján alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár, de minimum BUBOR+1%.

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, amelynek megtörténtéről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti az ügyfelet. Dokumentumot nem szükséges hozzá benyújtania.

A forintosítást a bank automatikusan legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre. A forintosítást követően a hitelszámlaszám is megváltozik, amely tényéről az elszámolásról szóló tájékoztatóban fog értesítést kapni.

Ha Ön ún. csoportos beszedési megbízás által teljesíti a törlesztőrészleteket, akkor teendője nincs, mivel azt a bank automatikusan módosítja.

Ha deviza bankszámláról törleszt, úgy keresse fel bankfiókunkat, ahol forint bankszámlára új csoportos megbízást kell adnia.

A törlesztőrészlet csak abban az esetben csökken, ha Önnek visszatérítés is jár, amelyből jutott a hitel nem esedékes tartozásának csökkentésére is. A fogyasztói követelés

 • először a kapcsolódó hitel késedelmének megfizetésére,
 • majd ezt követően a gyűjtőszámlahitel és/vagy áthidaló hitel fennálló tartozásának csökkentését szolgálja.
 • Ha ezt követően is marad még visszajáró összeg, akkor azt az élő hitel tartozásának csökkentésére számolja el a bank.

Forintosításra minden banknál a törvényben meghatározott árfolyamon és kamatokon kerül sor. Ha a másik bank korábban kedvezőbb devizakamatokat alkalmazott, akkor azon devizakamatok irányadóak az adott banknál.

A forintosítást követően az árfolyamkockázat megszűnik, de a kamatkockázat továbbra is fennmarad, amely Önt terheli.

A törvény szerint a forintosított hitel kamata a továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

 • A BUBOR esetleges változása miatt háromhavonta,
 • Kamatfelár kamatfelár-periódusonkénti változása miatt kamatfelár-periódusonként változhat a hitel törlesztőrészlete.

Ha korábban az árfolyamgátat is igénybe vette, a rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően a hitel törlesztőrészlete emiatt emelkedhet, mivel ez esetben megszűnik azon korlát, amely szerint a januárban megfizetett részletet az esedékes részlet nem haladhatja meg.

Ha Ön nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy javasoljuk, hogy a hitelt folyósító fiókot keresse fel nyilatkozatával.

A forintosítás nem érinti őket.

Ha a devizahitelén kezelési-költség alkalmazásra került, az továbbiakban is felszámításra kerül, függetlenül, attól, hogy a hitel forintosításra került-e vagy sem.

A forintosítással nem szűnt meg az Ön fizetési kötelezettsége, annak továbbra is a szerződésekben foglaltak szerint kell eleget tennie. A szerződés része a hiteldíj megfizetése is, amely független a forintosítástól.

Az árfolyamgáttal rendelkező ügyfelek esetén

 • 2015. február hónapban esedékes törlesztőrészlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészletig, a forintosított devizahitel törlesztőrészlete – forintosítás miatti kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a 2015. januárjában esedékes törlesztőrészletet.
 • ha elszámolást követően gyűjtőszámlahitelen tartozás marad fenn, az a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejáratig már csak a gyűjtőszámlahitel kamatával nő, azt addig nem kell törleszteni.
 • egyúttal a forintosított devizahitel esetén a hitel hátralévő futamideje hosszabbításra kerülhet (maximum a legfiatalabb adós 75. életévéig), ha a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészletek meghaladná a hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát.

Így a gyűjtőszámlahitel- ha nem szűnt meg az elszámolás során, továbbra is külön hitelként kezelendő, és külön kell majd törleszteni.

Ezen befizetések automatikusan átirányításra kerülnek a forintosított hitelszámlára.

Ha ön forint bankszámláról ún. csoportos beszedés megbízás által teljesíti a törlesztőrészleteket, akkor teendője nincs, mivel azt a bank automatikusan módosítja. Ha deviza bankszámláról törleszt, úgy keresse fel bankfiókunkat, ahol forint számlára új csoportos beszedési megbízást kell adnia.

Tekintettel arra, hogy a hitel már forintban kerül kimutatásra, az árfolyam nem befolyásolja továbbiakban a törlesztőrészletet.

A forintosítást követően a kamatkockázat továbbra is fennmarad, amely Önt terheli.

A forintosított hitel kamata továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

 • A BUBOR esetleges változása miatt háromhavonta,
 • kamatfelár kamatfelár-periódusonkénti változása miatt kamatfelár-periódusonként változhat a törlesztőrészlete.

Ha korábban az árfolyamgátat is igénybe vette, akkor a rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően a hitel törlesztőrészlete emiatt emelkedhet, mivel ez esetben megszűnik azon korlát, amely szerint, hogy a januárban megfizetett részletet az esedékes részlet nem haladhatja meg.

Vállalkozás által felvett hitel nem érintett sem az elszámolásban, sem a forintosításban.

Panaszkezelést érintő kérdések

Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat.

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, ha a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

A Magyar Nemzeti Bank február közepén felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy a csupán néhány alapvető hiteladatot figyelembe vevő internetes elszámolási kalkulátor-programok félrevezető, megtévesztő eredményeket adnak. Az MNB szerint ez azért jelent problémát, mert az internetes kalkulátorok miatt téves várakozás alakul ki az ügyfelekben az elszámolás mértékét illetően. Külön kiemelték, hogy a valóságban egyetlen fogyasztási hitel esetében is több száz, akár ezer információ szükséges a pontos elszámolási kalkulációhoz. Ez az adatbázis alapvetően a hitel- és pénzügyi lízingszerződéseket kötő hitelintézeteknél áll rendelkezésre. A valós kalkulációt tehát csak a hitelintézetek tudják elvégezni, az elszámolás helyességét pedig az MNB szigorúan ellenőrzi.

Hagyatékot érintő kérdések

Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia, amelyben szerepel teherként, vagy vagyonként az elszámolásban érintett hitelszámla. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.

Póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön, mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.

Ha a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztó személyében változás következett be, a pénzügyi intézményt az elszámolási kötelezettség az elszámolás időpontjában vele szerződéses viszonyban álló fogyasztóval szemben terheli.

Ha a jogerős hagyatékátadó végzésben szerepel teherként, vagy vagyonként az elszámolásban érintett hitelszámla, akkor az ott meghatározott örökösök részére kerül kiküldésre az elszámolásról szóló tájékoztatás. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.

Egyéb kérdések

Igen, ha az érintett hitelek az elszámolási törvény hatálya alá tartoznak, akkor azokra egyenként fog az elszámolás megtörténni. A törvény nem vonatkozik a hitelkártyához vagy bankszámlához tartozó kölcsönszerződésekre, állami kamattámogatású, lakáscélú hitelekre, illetve azon hitelekre, amelyet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. már megvásárolt. Minden deviza alapú ingatlanfedezetű hitel forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján.

Ez esetben Önnek a nyilatkozatok megtételére és az ügyintézésre meghatalmazott útján is lehetősége van. A bank az ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot fogad el.

A címváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt

 • deviza alapú hitel esetén legkésőbb 2015. február 28-ig
 • forint alapú hitel esetén legkésőbb 2015. június 30-ig

tegye meg. Deviza alapú hitel esetén, ha megváltozott címét 2015. február 28-ig nem jelentette be, akkor az elszámolásról szóló levél a korábban bejelentett címére érkezik.

Lezárt hitel vagy a tartozás összegét meghaladó elszámolási összeg esetén, ha az adósnak nincs az OTP Banknál vezetett fizetési számlája, akkor elszámolás kézhezvételét követően a bank felé személyesen írásban be kell jelenteni azt a fizetési számlaszámot, ahová a kifizetett összeg utalását kéri, vagy nyilatkozni kell arról, hogy bankfiókban pénztári készpénzkifizetés útján kívánja átvenni az összeget. Az átutalás, illetve a kifizetés a bejelentést követő 15 napon belül történik meg.

A hitelt továbbra is a szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Minden a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztat arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.

 • Deviza alapú hitelek esetén legkésőbb 2015. március 4. és 2015. május 3. között
 • Forint alapú hitelek esetén legkésőbb 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kerül sor a levél kiküldésére.

Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül kiküldésre.

Főadós: hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.

A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205) érdeklődhet.

Gépjárműhitelek és a személyi kölcsönök forintosításával kapcsolatos kérdések

Egyrészt a deviza alapú élő gépjármű, illetve fogyasztási (ingatlan fedezet nélküli) hiteleket érinti a forintosítás. Ezekre a korábbi elszámolás vonatkozott ugyan, de a forintosítás még nem. Másrészt a pénzügyi intézmény által már felmondott, devizában még nyilvántartott, devizaalapú kölcsönszerződésből eredő követelésre is vonatkozik az átváltás. A kölcsönszerződés kötelezettjének 2015. augusztus 31-én még fogyasztónak kellett lennie.

Nem terjed ki a forintosítás a devizaalapú jelzáloghitelekre és az ezek felmondásából eredő követelésekre, a hitelkártyára és a folyószámlahitelekre, valamint azon lombard hitelekre, melyeket deviza alapú értékpapír vagy devizabetét fedezete mellett kötöttek.

Nem érinti.

A pénzügyi intézményeknek legkésőbb 2015. december 15-ig kell a szerződések módosítására vonatkozó ajánlatukat a főadósok részére tértivevényes levélben postára adni. Felmondott ügyletek esetén legkésőbb 2016. január 31-ig kell postára adni a forintra átváltásról szóló értesítést.

A levelet a pénzügyi intézmény a főadósnak küldi meg. Amennyiben a főadós értesítési címe megváltozott és ezt még nem jelezte a hitelezőjének, 2015. október 31-ig írásban kell ezt megtennie a pénzügyi intézmény felé.

Az adósoknak küldött levélnek tartalmaznia kell többek között a lejárt és a még nem esedékes követelés összegét forintban és devizában, az elengedett követelés összegét, a kamat mértékét, a forintra váltás értéknapját és árfolyamát, szerződésmódosítás hiányában a 2015. augusztus 19-én a jegybank által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam alapján fizetendő esedékes törlesztőrészleteket, valamint a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatot.

Amennyiben elfogadja a forintosítást, akkor nincs teendője, a szerződése a leírtaknak megfelelően módosul, a levélben meghatározott összeget kell a továbbiakban fizetnie. Amennyiben nem szeretné, hogy forintosítsák a hitelét, kérelmét a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatja be. A szerződése felmondására is lehetősége van díj-, költség- és jutalékmentesen, de csak a kézhezvételtől számított 30 napon belül.

2015. augusztus 19-i piaci devizaárfolyamon történik a hitelek átváltása. A pénzügyi intézmények elengedik a tartozás azon részét, amennyivel a 2015. augusztus 19-i devizaárfolyam magasabb, mint a devizaalapú jelzáloghitelek év eleji forintosításánál alkalmazott devizaárfolyam. Ilyen módon az érintett hitelesek a jelzáloghitelesekkel azonos helyzetbe kerülnek, amely egy tipikus svájci frank hiteles esetén svájci frankonként 31 forint tehercsökkenést jelent.

A szerződés módosításának hatálya a 2015 novemberében fizetendő törlesztő-részletesedékességének napjára, de legkésőbb 2015. december 1-jére áll be, tehát ekkortól már az új törlesztőrészlet kell fizetnie.

Igen, lehetősége van a szerződés futamidejének rövidítését kezdeményezni, ezt a szerződésmódosításra vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követő 60. napig díjmentesen teheti meg.

Az új törlesztőrészlet kizárólag akkor lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg számtani átlagának 115%-a, ha a devizalapú kölcsönszerződés futamideje eléri a 12 évet, valamint nem lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg 125%-a, kivéve, ha az ügyfél maga kéri a szerződése futamidejének rövidítését.

A halasztott tőketörlesztésű hitelek esetében a futamidő végén megemelkedő tartozásokat úgy küszöböli ki a törvény, hogy a forintosított hitelek egységesen annuitásosak lesznek. Ez azt jelenti, hogy az egyes törlesztőrészleteket egyenlő arányban osztják szét a futamidő alatt.

A vonatkozó jogszabály címe: 2015. évi CXLV. törvény egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről. A jogszabályt ide kattintva tudja megnyitni.

A tájékoztatót ide kattintva tudja megnyitni.

Kérdése van?

Hívjon minket a plusz(+36-1)-3666 205 számon elérhető elszámolási hitel vonalon!

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.