Az OTP Bank levélben és internetbank üzenetben küld értesítést azoknak az ügyfeleinek, akiknek egyeztetniük kell adataikat vagy közszereplői státusszal kapcsolatban nyilatkozatot kell tenniük annak érdekében, hogy bankszámlájukat a jövőben is zavartalanul tudják használni. A hitelintézetet erre jogszabály kötelezi (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról).

Kiket érint a kötelezettség?

 • Adatot kell egyeztetniük azoknak az ügyfeleknek, akiknek a fizetési-, betét- vagy értékpapírszámlája inaktív, vagyis az előző két naptári évben nem teljesült a számlájukon fizetési megbízás (pl. átutalás, bankkártyás tranzakció stb.), és ebben a két évben adataikat sem egyeztették az OTP Bankkal.
 • Nyilatkozatot kell leadniuk azoknak az ügyfeleknek, akik az OTP Bank nyilvántartása szerint kiemelt közszereplőnek számítanak, vagy rokoni vagy közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel.

Kérjük, mindenképpen figyelje postaládáját, hogy van-e teendője. Ha a kiemelt közszereplői nyilatkozással lenne feladata, arról internetbank üzenetet is küldünk Önnek.

Ha nem kap az OTP Banktól értesítést az adategyeztetés vagy nyilatkozattétel szükségéről, akkor nincs teendője.
Ha kap értesítést az OTP Banktól, kérjük, egyeztesse adatait vagy tegye meg szükséges nyilatkozatait a megadott határidőig.

Ha Ön nem egyezteti adatait az OTP Bankkal, illetve az érintettek nem tesznek nyilatkozatot, a jogszabályoknak megfelelően a hitelintézet nem teljesíthet a csatlakozó számlára megbízásokat.

Mit kell tennem, ha inaktív ügyfél vagyok?

 • A bankkal egyeztetnie kell azonosító adatait, ha az elmúlt két naptári évben semmilyen megbízás nem teljesült az Ön vagy az Ön által képviselt számlatulajdonos számláján. Ha érintett, akkor erről levelet fog kapni az OTP Banktól.
 • Az adategyeztetést személyesen kell megtennie az OTP Bank bármely fiókjában.
 • Az adategyeztetéshez minden esetben szükségesek az Ön alábbi azonosító okmányai (ha Ön csak képviseli a számlatulajdonost, akkor szükségesek a számlatulajdonos azonosító okmányai is).

magyar állampolgár esetében

 • személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártyaformátumú jogosítvány és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

külföldi állampolgár esetében

 • úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosítja, vagy tartózkodási jogot igazoló, vagy tartózkodásra jogosító okmány;

vállalkozás / szervezet esetében

 • a képviselő, számla feletti rendelkezésre jogosult adatait a fentiek szerint,
 • a vállalkozás/szervezet adatait a nyilvántartást vezető szervezettől származó 30 napnál nem régebbi igazolás alapján szükséges egyeztetni.

Mit kell tennem kiemelt közszereplőként, vagy ha közeli kapcsolatban állok kiemelt közszereplővel?

 • Nyilatkoznia kell kiemelt közszereplői státuszáról. Ha Ön az OTP Bank nyilvántartása szerint kiemelt közszereplőnek számít, vagy rokoni vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel, akkor június közepéig levelet és internetbank üzenetet fog kapni.
 • Ki kell töltenie a levélhez mellékelt vagy az alábbi linken letölthető formanyomtatványt.
 • A kitöltött és aláírt nyilatkozatot legkésőbb 2019. október 31-ig el kell juttatnia az OTP Bank részére:
  • vagy adja le személyesen bármelyik OTP bankfiókban,
  • vagy küldje el postán az alábbi címre: OTP Bank, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 1026,
  • vagy küldje el e-mailen a szkennelt másolatot a címre.

Gyakran ismételt kérdések

Inaktivitás esetén szükséges adategyeztetés

A törvény rendelkezései szerint, ha egy bankszámlán 2 naptári éven keresztül semmilyen megbízás nem teljesül, a számla tulajdonosának vagy törvényes képviselőjének kötelező egyeztetnie azonosító adatait a bankkal, máskülönben semmilyen banki megbízás nem teljesülhet a számlán az adatok egyeztetéséig. Bankunk erről az érintett ügyfeleknek névre szólóan külön értesítést küld (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (5)).

Vállalkozás, szervezet esetén a vállalkozás, szervezet adatainak egyeztetésén túl a képviselő, számla feletti rendelkezésre jogosult adatait is egyeztetni szükséges.

 • A bankkal egyeztetnie kell azonosító adatait, ha az elmúlt két naptári évben semmilyen megbízás nem teljesült az Ön vagy az Ön által képviselt számlatulajdonos számláján. Ha érintett, akkor erről levelet fog kapni az OTP Banktól.
 • Az adategyeztetést személyesen kell megtennie az OTP Bank bármely fiókjában.
 • Az adategyeztetéshez minden esetben szükségesek az Ön alábbi azonosító okmányai (ha Ön csak képviseli a számlatulajdonost, akkor szükségesek a számlatulajdonos azonosító okmányai is).

magyar állampolgár esetében

 • személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártyaformátumú jogosítvány és
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

külföldi állampolgár esetében

 • úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosítja, vagy tartózkodási jogot igazoló, vagy tartózkodásra jogosító okmány;

vállalkozás / szervezet esetében

 • a képviselő, számla feletti rendelkezésre jogosult adatait a fentiek szerint,
 • a vállalkozás/szervezet adatait a nyilvántartást vezető szervezettől származó 30 napnál nem régebbi igazolás alapján szükséges egyeztetni.

Ha Ön az értesítésben megjelölt határidőig nem egyezteti a törvény által előírt azonosító adatait bankunkkal, a jogszabályok értelmében semmilyen megbízást nem teljesíthetünk az értesítő levélben feltüntetett fizetési, betéti vagy értékpapír számlán, számlákon.

Ha az azonosító adatok egyeztetésére a fenti határidőn túl, a megbízások teljesítésének korlátozását követően kerül sor, a számlákat az azonosítás napján feloldjuk a korlátozás alól. A számlához kapcsolódó bankkártya feloldása az azonosítást követő munkanapon történik meg.

Közszereplői státusszal kapcsolatos nyilatkozattétel

A törvények szerint kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §).

A törvény szerint fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Önnek akkor is nyilatkoznia kell, ha nem kiemelt közszereplő, de rokona, közeli hozzátartozója kiemelt közszereplőnek (házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő), vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel.

Csak azoknak az ügyfeleknek szükséges nyilatkozniuk a kiemelt közszereplői státuszukról, akik a bankunk által elérhető nyilvántartások szerint kiemelt közszereplők, vagy rokoni vagy közeli kapcsolatban állnak kiemelt közszereplővel. A szükséges teendőkről értesítést küld az OTP Bank.

Ha értesítést kap, Önnek arról kell nyilatkoznia, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy közeli hozzátartozói vagy közeli egyéb kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel. A kiemelt közszereplőknek, a hozzátartozóiknak és a velük közeli kapcsolatban állóknak meg kell jelölniük a pénzeszközeik forrását is a nyilatkozaton. A nyilatkozat megtételéhez az alábbi linken letölthető formanyomtatványt kell kitölteni, aláírni és az OTP Bank részére eljuttatni.

 • Nyilatkoznia kell kiemelt közszereplői státuszáról. Ha Ön az OTP Bank nyilvántartása szerint kiemelt közszereplőnek számít, vagy rokoni vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel, akkor június közepéig levelet és internetbank üzenetet fog kapni,
 • Ki kell töltenie a levélhez mellékelt vagy az alábbi linken letölthető formanyomtatványt,
 • A kitöltött és aláírt nyilatkozatot legkésőbb 2019. október 31-ig el kell juttatnia az OTP Bank részére:
  • vagy adja le személyesen bármelyik OTP bankfiókban,
  • vagy küldje el postán az alábbi címre: OTP Bank, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 1026
  • vagy küldje el e-mailen a szkennelt másolatot a címre.

Közszereplői státuszáról legkésőbb 2019. október 31-ig kell nyilatkoznia.

Igen. Ha Ön értesítést kap az OTP Banktól, nyilatkozatot kell tennie.

Közszereplői státuszáról minden esetben az érintett számlatulajdonosnak (társtulajdonosnak) kell nyilatkoznia, nincs lehetőség meghatalmazott útján nyilatkozni.

Ha nem tudja személyesen felkeresni valamelyik OTP bankfiókot,

Közszereplői státuszáról banki formanyomtatványon tud nyilatkozni.

Ha a megfelelően kitöltött és aláírt nyilatkozatot legkésőbb 2019. október 31-ig nem juttatja el az OTP Bankhoz, a jogszabályok szerint semmilyen megbízást és ügyletet nem teljesíthetünk az Ön részére.

Ez azt jelenti, hogy az Ön által kezdeményezett fizetési megbízásokat (Pl.: átutalás, kártyatranzakciók stb.) nem áll módunkban teljesíteni, és új termékre sem áll módunkban szerződni mindaddig, amíg a szükséges nyilatkozatot nem teszi meg.

Nem elegendő, közszereplői státuszáról Önnek minden számlavezető bankjánál külön-külön kell nyilatkoznia.

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.