Megtakarítás kiutalása

A kiutalás az OTP Lakástakaréknak az adott kiutalási időszak utolsó napján (kiutalási időpontban) a lakás-előtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntése arról, hogy melyek azok a szerződések, amelyeknél a szerződéses összeg, illetőleg a betétösszeg a kiutalási összegből kifizethető. A kiutalás nem azonos a kifizetéssel, a kiutalás a szerződés végleges lezárását jelenti.

A szerződés kiutalásához Önnek a következő, törvényben előírt feltételeket kell teljesítenie:

 • Minimális megtakarítási idő
  Az adott szerződéses módozathoz tartozó minimális megtakarítási idő elérése.
 • Minimális megtakarítási hányad
  Az adott szerződéses módozathoz tartozó minimális megtakarítási hányad (módozattól függően) elérése.
 • Minimális értékszám
  Az értékelési fordulónapi minimális értékszám elérése.
 • A szerződés a kiutalást megelőző 3 - 2017. július 1-jén vagy azt követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén 2 - hónapban nem került módosításra.

A módozatokhoz tartozó minimális kiutalási feltételek részleteit az OTP Lakástakarék szerződés megkötésekor hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák, melyek az Archívumban érhetők el.

Kiutalás

Az OTP Lakástakarék a kiutalásra jogosult lakás-előtakarékoskodók (kedvezményezettek) részére a kiutalási időszak első hónapjának végéig írásban (tértivevényes) értesítést küld.

Ön az értesítő csomagban (kiutalási csomag) található válaszlap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e a kiutalást:

Ha elfogadja a kiutalást, akkor a betét állami támogatással és kamatokkal növelt összegét (megtakarítási összeg) Ön bármelyik OTP bankfiókban a kiutalási értesítőn (kiutalási csomag része) megadott kiutalási időpontot követő napon felveheti. A kiutalás elfogadásával lehetősége van lakáskölcsön igénylésére is.

A kiutalás elfogadásával a szerződéses összeg folyósításakor, illetve a betét lakáscélú felhasználása esetén a cselekvőképes kedvezményezett a betét, az állami támogatás, a jóváírt kamatok, valamint a lakáskölcsön feletti rendelkezési jogot megszerzi.

Amennyiben a kiutaláskor a kedvezményezett kiskorú, az ő javára a lakás-előtakarékoskodó jogosult rendelkezni a lakáscélú felhasználásról. Ebben az esetben a lakáscél megvalósulása a kiskorú javára kell, hogy történjék. Ha a lakás-előtakarékoskodó nem törvényes képviselője a kiskorú kedvezményezettnek, akkor a nyilatkozat érvényességéhez be kell szerezze a kiskorú törvényes képviselőjének, illetve kölcsönigénylés esetén az illetékes gyámhatóság hozzájárulását.

A nyilatkozat megtételére, azaz a kitöltött válaszlap OTP fiókba történő beadására a rendelkezésre álló határidő az értesítő kézhezvételétől számított 4 hét.

Ha nem fogadja el a kiutalást, illetve nem nyilatkozik a kiutalás elfogadásáról, további betéteket nem szükséges elhelyeznie. Az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik (számlavezetési díj továbbra is felszámításra kerül).

Ugyanakkor dönthet úgy is, hogy folytatja a betétbefizetést, de további betétbefizetések esetén a 2018. október 17-én hatályba lépett, lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény értelmében, az OTP Lakástakarék szerződésekre az állami támogatás nem illeti meg.

Visszavont vagy el nem fogadott kiutalás esetén újabb automatikus kiutalásra nem kerül sor, így új kiutalási időpontot kell kérnie bármely OTP bankfiókban.

Engedményezett (Hitelező/Társasház/Víziközmű, stb. javára engedményezett)
OTP Lakástakarék szerződés esetén a kiutalásról nem kell nyilatkoznia, azt automatikusan elfogadottnak tekintjük, és a megtakarítás engedményezett összegét az engedményes részére az OTP Lakástakarék megbízásából eljáró OTP Bank átutalja.

A kiutalás elfogadását követően, állami támogatással rendelkező lakás-előtakarékossági szerződés kötése már nem lehetséges, mivel a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően, azaz 2018. október 17-től kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás már nem illeti meg.

További részleteket az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a kiutalási csomagban talál.

 

Lakáscélú felhasználás és annak igazolása

Lakáscélú felhasználás

Összegyűjtöttünk jó néhány példát az elfogadható lakáscélokról, melyet itt olvashat el részletesen.

A szerződéses összeget, azaz a megtakarítást és a lakáskölcsönt nemcsak a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, hanem közeli hozzátartozóik is felhasználhatják. Ennek eredményeként:

 • a felhasználás egy ingatlanra is összevonható, akár egyetlen családtag lakástulajdona vonatkozásában is,
 • a kiskorú kedvezményezett esetén nem kell a kiskorú tulajdonában lennie a lakáscél szerinti ingatlannak, e megtakarítás is fordítható a szülők lakására,
 • házastársak esetében ha pl. a férj van bejegyezve tulajdonosként, és a férj nevére szólnak a számlák, ez elfogadható lesz a feleség szerződésének vonatkozásában is,
 • egy később kiutalásba kerülő szerződést a családon belül majd az a családtag használhatja fel, akinek éppen valamilyen lakással kapcsolatos kiadást kell finanszíroznia (felújítás, bővítés, csere, vétel, stb.).

Lakáscélú felhasználás igazolása:

A kiutalás elfogadásakor Ön egyben arról is nyilatkozik, hogy a megtakarítást lakáscélra kívánja-e fordítani.

 • Lakáscélú felhasználás esetén a felvett megtakarítás és az igényelt lakáskölcsön lakáscélú felhasználását igazolni kell.
 • Nem lakáscélú felhasználás esetén a befizetett betétek és kamatai kerülnek kifizetésre, az állami támogatás és annak kamatai és a Lakástakarék kölcsön nem vehető fel.
 • Kivételt képeznek a 2009. június 30-ig kötött OTP Lakástakarék szerződések, ha a megtakarítási idő elérte vagy meghaladta a 8 évet. Ezen szerződések esetén nem kell a megtakarítás lakáscélú felhasználását igazolni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lakáskölcsön lakáscélú felhasználását ebben az esetben is igazolnia kell.
 

OTTHONFELÚJÍTÁSITÁMOGATÁS 2021

2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig igényelhető az Otthonfelújítási Támogatás. A Magyar Államkincstár az igénylés feltételeiről, az igényléshez szükséges dokumentumokról, a kérelem elbírálásáról, a támogatás jogszerű igénybevételének ellenőrzésével kapcsolatosan Tájékoztatót tett közzé, amely a Magyar Államkincstár honlapján érhetők el.

Tájékoztatjuk, hogy a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számláknak az Otthonfelújítási Támogatás keretében történő elszámolását.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az otthonfelújítási támogatás szempontjából a támogatásról szóló Korm. rendeletben tételesen felsorolt tervezési, építési, szerelési munkálatok minősülnek támogatható felújításnak, míg a lakáselőtakarékossági szerződések tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti alábbi tevékenységek minősülnek felújításnak vagy korszerűsítésnek, melyek kizárólag a lakás-előtakarékoskodó, illetve ha a szerződésben kedvezményezettet neveznek meg, a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog jogcímén használatában lévő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vonatkozásában elvégezve minősülnek lakáscélú felhasználásnak a lakáselőtakarékossági szerződés vonatkozásában:

Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési tevékenység.

 

Lakáskölcsön igénylése

A megtakarítási időszak végén döntenie kell arról, hogy csak a szerződésben foglalt megtakarítási összeget kívánja igénybe venni, vagy lakáscéljai megvalósításához a forint alapú, fix kamatú OTP Lakástakarék kölcsönre is igényt tart. Lakáskölcsönt csak kiutalt szerződésre nyújt az OTP Lakástakarék.

Lakáskölcsön az elfogadott kiutalási időponttól számított 12 hónapon belül igényelhető. Ha addig a szükséges dokumentumok nem kerülnek benyújtásra, és ezeket további 3 hónapon belül sem pótolja, akkor az OTP Lakástakarék a szerződést megszűntnek tekinti, és a továbbiakban Ön a lakáskölcsönre nem tarthat igényt.

A lakáskölcsön részletekben nem igényelhető. Az igényelhető lakáskölcsön maximális összege a szerződéses összeg és a kiutalási időpontban várható megtakarítás különbsége. A lakáskölcsön a maximális összegen belül tetszés szerint igényelhető, illetve igénybevételéről le lehet mondani (kivéve a teljes szerződéses összeg engedményezése esetén), lemondás után a lakáskölcsönre már nem tarthat igényt.

További részleteket az Általános Szerződési Feltételekben, a Lakástakarék lakáskölcsön igényléséhez benyújtandó dokumentumokat itt talál.