Adatvédelmi politika

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény, a tőkepiacról szóló törvény, a bank tevékenységére vonatkozó egyéb magyar jogszabályok és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

A bank a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés részletes feltételeit az OTP Jelzálogbank Zrt. Általános Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Adatkezelési Tájékoztató, továbbá a vonatkozó üzletági üzletszabályzatok és az azokhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák, amelyek a következő linken találhatók meg:

A refinanszírozással kapcsolatos adatkezelés részletes feltételeit a Refinanszírozási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A szerződéses partner természetes személy kapcsolattartójának és képviselőjének személyes adataival kapcsolatos adatkezelés részletes feltételeit A szerződéses partner természetes személy kapcsolattartója és képviselője személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az ingatlanértékelési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés részletes feltételeit az Ingatlanértékelési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A csoportszintű közös adatkezelés (a személyre szabott ajánlatok kidolgozásával és ajánlattétellel, valamint a termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítésével kapcsolatos adatkezelés) részletes feltételeit a Tájékoztató Csoportszintű Közös Adatkezelésről c. tájékoztató tartalmazza.

A toborzás-kiválasztással kapcsolatos adatkezelés részletes feltételeit Az adatkezelési tájékoztató a munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése céljából történő kiválasztási eljárásában való részvételhez c. tájékoztató tartalmazza.

Ezek a dokumentumok a következőket részletezik:

 • az adott szolgáltatásokkal érintettek köre (ügyfelek, potenciális ügyfelek és egyéb érintettek);
 • az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok köre,
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt adatok megőrzésének ideje;
 • azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat automatizált döntéshozatal módszerével kezeli, illetve profilalkotásra használja fel az OTP Jelzálogbank Zrt.;
 • a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
 • az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat;
 • az érintetteket megillető jogokat.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat: 
OTP Jelzálogbank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.
OTP Jelzálogbank Zrt., 1364 Budapest, Pf. 280.
E-mail cím: jzb@otpjzb.huTelefonszám: (+36 1) 354 7400

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeikkel írásban fordulhatnak az OTP Jelzálogbank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez is:
dr. Lisák Judit
1138 Budapest, Váci út 135-139. D. ép.
adatvedelem@otpjzb.hu

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).