OTP BANK NYRT.
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI
STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT
EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL
[IMAGE]
2
OTP BANK NYRT.
TARTALOMJEGYZÉK
3
4
5
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-I EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁSA
(millió Ft-ban)
jegyzet száma
2022
2021
Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal
5.
1.092.198
474.945
Bankközi kihelyezések, követelések
6.
2.899.829
2.567.212
Repókövetelések
7.
246.529
33.638
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
8.
410.012
246.462
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
9.
797.175
641.939
Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok
10.
3.282.373
3.071.038
Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek
11.
4.825.040
4.032.465
Kötelezően eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek
11.
793.242
662.012
Befektetések leányvállalatokban
12.
1.596.717
1.573.008
Tárgyi eszközök
13.
94.564
81.817
Immateriális javak
13.
69.480
62.161
Használati jog eszközök
35.
39.882
17.231
Befektetési célú ingatlanok
14.
4.207
4.328
Halasztott adó eszközök
34.
35.742
Tényleges nyereségadó követelések
34.
1.569
Fedezeti célú derivatív pénzügyi eszközök
15.
47.220
17.727
Egyéb eszközök
16.
329.752
224.488
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
16.565.531
13.710.471
Magyar Nemzeti Bankkal és más bankokkal szembeni kötelezettségek
17.
1.736.128
1.051.203
Repókötelezettségek
18.
408.366
86.580
Ügyfelek betétei
19.
11.119.158
9.948.532
Lízingkötelezettségek
35.
41.464
17.932
Kibocsátott értékpapírok
20.
498.709
22.153
Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek
21.
16.576
20.133
Kereskedési célú derivatív pénzügyi kötelezettségek
22.
373.401
192.261
Fedezeti célú derivatív pénzügyi kötelezettségek
23.
50.623
18.690
Halasztott adó kötelezettségek
34.
-
1.507
Tényleges nyereségadó kötelezettségek
34.
3.199
4.776
Céltartalékok
24.
29.656
21.527
Egyéb kötelezettségek
24.
313.188
238.437
Alárendelt kölcsöntőke
25.
294.186
271.776
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
14.884.654
11.895.507
Jegyzett tőke
26.
28.000
28.000
Eredménytartalék és egyéb tartalékok
27.
1.655.601
1.845.836
Visszavásárolt saját részvény
28.
-2.724
‐58.872
SAJÁT TŐKE
1.680.877
1.814.964
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
16.565.531
13.710.471
Budapest, 2023. március 31.
Dr. Csányi Sándor Wolf László
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes
6
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV EGYEDI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(millió Ft-ban)
jegyzet száma
2022. december 31- ével zárult év
2021. december 31- ével zárult év
Kamatbevétel:
Effektív kamatmódszerrel kalkulált kamatbevétel
29.
721.679
302.373
Kamatbevételhez hasonló bevételek
29.
377.231
105.663
Összes kamatbevétel és kamathoz hasonló kamatbevételek
1.098.910
408.036
Kamatráfordítások:
Összes kamatráfordítás
29.
-802.020
‐155.491
NETTÓ KAMATBEVÉTEL
296.890
252.545
Értékvesztés képzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre
6., 7., 11., 30.
-47.687
‐38.841
Értékvesztés képzés az egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt és az amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok veszteségeire
9., 10., 30.
-53.238
‐1.484
Céltartalék feloldása (-) / Céltartalék képzés (+) adott hitelnyújtási elkötelezettségek és pénzügyi garanciákra
24., 30.
-5.541
‐130
Kötelezően eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek hitelkockázat változásából származó valós érték változása
45.4.
11.872
‐16.255
Kockázati költség összesen
-94.594
‐56.710
NETTÓ KAMATBEVÉTEL A KOCKÁZATI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSA UTÁN
202.296
195.835
AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK KIVEZETÉSÉNEK EREDMÉNYE
-56.195
‐2.700
MÓDOSÍTÁS MIATTI EREDMÉNY
4.
-14.856
‐7.017
Díj-, jutalékbevételek
31.
362.444
300.803
Díj-, jutalékráfordítások
31.
-66.087
‐52.276
DÍJAK, JUTALÉKOK NETTÓ EREDMÉNYE
296.357
248.527
Devizaműveletek nyeresége (+) / vesztesége (-)
32.
541
‐5.638
Értékpapírok nettó árfolyamvesztesége (-) / árfolyamnyeresége (+)
32.
-10.605
2.104
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési célú pénzügyi instrumentumok valós értékkorrekciója
32.
-18.790
‐6.494
Származékos pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek nettó eredménye
32.
9.917
3.436
Osztalékbevételek
32.
194.526
99.037
Egyéb működési bevételek
33.
13.775
11.265
Egyéb működési ráfordítások
33.
-131.942
‐41.636
NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY
57.422
62.074
Személyi jellegű ráfordítások
33.
-154.303
‐136.126
Értékcsökkenés
33.
-46.738
‐40.692
Egyéb általános költségek
33.
-290.989
‐178.611
EGYÉB ADMINISZTRATÍV RÁFORDÍTÁSOK
-492.030
‐355.429
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-7.006
141.290
Társasági adó
34.
13.638
‐15.951
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY
6.632
125.339
Egy törzsrészvényre jutó nyereség (Ft-ban)
Alap
43.
24
455
Hígított
43.
24
455
7
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV EGYEDI ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(millió Ft-ban)
Jegyzet száma
2022. december 31- ével zárult év
2021. december 31- ével zárult év
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY
6.632
125.339
A jövőben az eredményben realizálódó tételek:
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok valós érték korrekciója
-55.804
‐37.163
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok valós érték korrekciójának halasztott adó hatása (9%)
34.
5.186
3.410
Fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok elkülönített devizafelárán elért eredmény
-4.887
1.681
Fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi instrumentumok elkülönített devizafelárán elért eredményének halasztott adó hatása (9%)
34.
440
‐151
Cash-flow fedezeti ügyletek eredménye
-5.641
‐6.307
A jövőben az eredményben nem realizálódó tételek:
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok realizált eredménye
2.675
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok valós érték korrekciója
61
1.407
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok tárgyévi halasztott adó hatása (9%)
34.
-41
‐281
Egyéb átfogó eredménykimutatás, nettó
-58.011
‐37.404
TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY
-51.379
87.935
8
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV EGYEDI SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA
(millió Ft-ban)
jegyzet száma
Jegyzett tőke
Tőke- tartalék
Eredménytartalék és egyéb tartalékok
Visszavásárolt saját részvények
Összesen
2021. január 1-i egyenleg
28.000
52
1.697.081
-46.799
1.678.334
Számviteli hiba miatti módosító tétel
-
-
1.034
-
1.034
2021. január 1-i egyenleg
28.000
52
1.698.115
-46.799
1.679.368
Nettó eredmény
-
-
125.339
-
125.339
Egyéb átfogó eredmény tételek
-
-
-37.404
-
-37.404
Átfogó eredmény tételek
-
-
87.935
-
87.935
Részvény alapú kifizetés
39.
-
-
3.589
-
3.589
ICES -tulajdonosok felé teljesített kifizetések
-
-
-3.734
-
-3.734
ICES lezárás miatti növekedés
-
-
75.422
-
75.422
Visszavásárolt saját részvények értékesítése
28.
-
-
-
264.360
264.360
Visszavásárolt saját részvények növekedése
28.
-
-
-
-276.433
-276.433
Visszavásárolt saját részvények értékesítésének vesztesége
28.
-
-
-15.543
-
-15.543
Tulajdonosokkal szembeni egyéb tranzakciók
59.734
-12.073
47.661
2022. január 1-i egyenleg
28.000
52
1.845.784
-58.872
1.814.964
Nettó eredmény
6.632
-
6.632
Átvezetés tartalékok között
2
-
2
Egyéb átfogó eredmény tételek
-
-
-58.011
-
-58.011
Átfogó eredmény tételek
-51.377
-
-51.377
Részvény alapú kifizetés
39.
-
-
2.948
-
2.948
Visszavásárolt saját részvények értékesítése
28.
-
-
-
72.416
72.416
Visszavásárolt saját részvények növekedése
28.
-
-
-
-16.268
-16.268
Visszavásárolt saját részvények értékesítésének vesztesége
28.
-
-
-21.558
-
-21.558
2021. évi osztalék
-
-
-120.248
-
-120.248
Tulajdonosokkal szembeni egyéb tranzakciók
-138.858
56.148
-82.710
2022. december 31-i egyenleg
28.000
52
1.655.549
-2.724
1.680.877
9
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV EGYEDI CASH FLOW KIMUTATÁSA
(millió Ft-ban)
jegyzet száma
2022
2021
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG
Adózás előtti eredmény
-7.006
141.290
Nettó elhatárolt kamatok
-11.196
‐2.205
Értékcsökkenés és amortizáció
13.
46.873
40.784
Értékvesztés elszámolása a hitelezési és kihelyezési veszteségekre
30.
63.939
38.841
Értékvesztés elszámolása az egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok után
9.
25.615
‐551
Értékvesztés elszámolása (+) / Értékvesztés visszaírása (-) a befektetésekre leányvállalatokban
12.
93.513
27.420
Értékvesztés elszámolása az amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok után
10.
27.623
2.035
Értékvesztés elszámolása (+) / visszaírása (-) az egyéb eszközökre
16.
2.939
‐961
Céltartalék képzés függő és jövőbeni kötelezettségekre
24.
7.598
1.473
Részvényalapú kifizetés
39.
2.948
3.589
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok valós érték korrekciójának nem realizált vesztesége
45.
11.870
23.051
Származékos pénzügyi instrumentumok valós érték korrekciójának nem realizált vesztesége (+) / nyeresége (-)
45.
52.840
30.962
Értékpapírok árfolyameredménye
32.
62.354
6.212
Lízing kötelezettség kamatráfordítása
35.
-1.186
‐214
Nem realizált devizaárfolyam eredmény
32.
9.359
35.136
Tárgyi eszközök és Immateriális javak értékesítésének az eredménye
33.
-267
82
Működési tevékenység eszközeinek és forrásainak nettó változása
Bankközi kihelyezések, követelések és repó követelések nettó növekedése a veszteségekre elszámolt értékvesztés nélkül
6., 7.
-521.731
‐879.438
Kereskedési célú értékpapírok változása
8.
-44.181
‐24.178
Kötelezően eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok változása
8.
1.925
6.687
Kereskedési célú származékos pénzügyi instrumentumok változása
8.
136
‐1.303
Hitelek értékvesztés nélküli nettó növekedése
11.
-817.297
‐835.520
Egyéb eszközök, a befektetésekre adott előlegek illetve értékvesztés nélküli nettó növekedése
16.
-99.813
‐49.201
Hitelintézetekkel, a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kötelezettségek és repó kötelezettségek nettó növekedése
17., 18.
910.984
224.661
Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt kötelezettségek változása
21.
-1.625
‐1.853
Ügyfelek betéteinek nettó növekedése
19.
971.640
1.989.941
Egyéb kötelezettségek növekedése
24.
77.424
114.259
Az MNB-nél elhelyezett kötelező tartalék növekedése
5.
-641.125
‐23.270
Osztalékbevétel
12.
-194.526
‐99.037
Fizetett nyereségadók (TAO, HIPA, Innovációs járulék)
-19.953
‐15.259
Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom
9.674
753.433
10
OTP BANK NYRT.
A 2022. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV EGYEDI CASH FLOW KIMUTATÁSA
(millió Ft-ban) [folytatás]
jegyzet száma
2022
2021
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok növekedése
9.
-1.322.153
‐850.030
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok csökkenése
9.
1.074.212
1.081.372
Számviteli fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek változása
13.805
1.341
Befektetések leányvállalatokban növekedése értékvesztés nélkül
12.
-117.222
‐51.456
Befektetések leányvállalatokban csökkenése értékvesztés nélkül
12.
-
Osztalékbevétel
194.449
98.091
Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok növekedése
10.
-624.476
‐1.253.830
Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok csökkenése
10.
415.975
214.963
Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása
13.
-60.575
‐46.081
Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása
13.
648
529
Befektetési célú ingatlanok növekedése (-) / csökkenése (+)
14.
‐14
‐2.484
Befektetési tevékenységből felhasznált nettó pénzforgalom
‐425.351
‐807.585
FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG
Lízing kifizetések
-6.189
‐5.136
Értékpapír kibocsátásból származó pénzeszköz növekedés
20.
575.994
5.897
Kibocsátott értékpapírok törlesztése, visszavásárlása
20.
-91.635
‐9.051
Alárendelt kölcsöntőke kibocsátásából származó pénzeszköz növekedés
25.
6.781
1.874
Alárendelt kölcsöntőke törlesztése, visszavásárlása
25.
-7.523
‐35.518
ICES - tulajdonosok felé teljesített kifizetések
27.
-
‐3.735
Visszavásárolt saját részvények növekedése
28.
-16.268
‐276.433
Visszavásárolt saját részvények csökkenése
28.
50.858
248.819
Fizetett osztalék
27.
-120.213
‐10
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom
391.805
‐73.293
Pénzeszközök nettó csökkenése
‐23.872
‐127.445
Pénzeszközök nyitó egyenlege
375.642
503.087
Pénzeszközök záró egyenlege
351.770
375.642
Kapott kamatok
941.406
345.504
Fizetett kamatok
511.635
98.395
OTP Bank Nyrt. Egyedi Pénzügyi Kimutatások 2022
11
1. SZ. JEGYZET: ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJA
1.1. Általános információk
Az OTP Bank Nyrt. („Bank”, vagy „OTP Bank”) 1990. december 31-én jött létre a jogelőd állami vállalat részvénytársasággá alakulásával.
A Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. A Bank honlap címe: http://
www.otpbank.hu
A Bank beszámolójának aláírója Dr. Csányi Sándor, a Bank Elnök-vezérigazgatója és Wolf László a Bank vezérigazgató-helyettese.
A Bank tulajdonosainak jogukban áll adott esetben az egyedi pénzügyi kimutatásokat a közzétételük után módosítani.
Ezen egyedi pénzügyi kimutatások 2023. március 31-én kerültek közzétételre jóváhagyásra a Bank Igazgatósága által.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Tuboly Zoltán (Budapest), a Számviteli és Pénzügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója, PM nyilvántartási szám: 177289, IFRS szerint regisztrált mérlegképes könyvelő.
A hatályos törvényi rendelkezések szerint a Bank könyvvizsgálatra kötelezett. A választott könyvvizsgáló adatai: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (001165) 1132 Budapest, Váci út 20. Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a 01-09-267553 regisztrációs számon. Kamarai tag könyvvizsgáló Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna , regisztrációs száma: 005313.
A Bank közgyűlése által elfogadott 2022. évre vonatkozó könyvvizsgálati díj 165 millió forint + ÁFA. Minden egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb nem könyvvizsgálati szolgáltatásokért az üzleti évben felszámított díjakat a Bank a konszolidált pénzügyi kimutatásaiban teszi közzé.
1995-ben a Bank részvényeit bevezették a budapesti, illetve a Luxemburgi Értéktőzsdékre, valamint kereskednek velük a londoni SEAQ-n és a PORTAL rendszeren az USA-ban.
A Bank részvényeinek tulajdonosi megoszlása (%):
2022
2021
Külföldi, belföldi magán és intézményi befektetők tulajdonában
99%
98%
Munkavállalók tulajdonában
1%
1%
OTP Bank Nyrt. tulajdonában
0%
1%
Összesen
100%
100%
A Bank jegyzett tőkéje 280.000.010 darab, egyenként 100 forint névértékű, azonos tulajdonosi jogokat megtestesítő törzsrészvényből áll.
A Bank teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatást nyújt országos hálózatával, amelynek 352 fiókja áll Magyarországon az ügyfelek rendelkezésére.
A Bank foglalkoztatottjainak létszáma:
2022
2021
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
10.317
10.078
Átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)
10.516
9.934
1.2. Számvitel
Jelen Egyedi pénzügyi kimutatások a Management azon feltételezésén alapulva kerültek összeállításra, hogy a Bank a belátható jövőben is fenn tudja tartani a működését, folytatni tudja a tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.
A Bank számviteli kimutatásait a Magyarországon érvényben lévő társasági, banki és pénzügyi jogszabályoknak megfelelően vezeti, és hivatalos kimutatásait is ezen az alapon készíti.
A Bank alkalmazott prezentációs és funkcionális pénzneme a magyar forint („HUF”).
Az egyedi pénzügyi kimutatások az Európai Unió („EU”) által is befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal („IFRS”) összhangban készültek.
OTP Bank Nyrt. Egyedi Pénzügyi Kimutatások 2022
12
1. SZ. JEGYZET: ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJA [folytatás]
1.2. Számvitel [folytatás]
1.2.1. Az IFRS standardok 2022. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra
A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfogadott új és módosított standardok és értelmezések:
IFRS 1 “A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása”, IFRS 9 „Pénzügyi Instrumentumok”, IAS 41 „Mezőgazdaság” standard módosítása - Éves fejlesztések 2018-2020 - az EU által elfogadva 2021. június 28-án (hatályba lép 2022. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakban).
o IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása Leányvállalat első alkalmazóként: A módosítás lehetővé teszi azon leányvállalat számára, amely az IFRS 1 D16(a) bekezdésének alkalmazását választja, hogy a halmozott átváltási különbözeteket az anyavállalat konszolidált pénzügyi kimutatásaiban jelentett összegeket használva értékelje az anyavállalat IFRS-re való átállásának időpontja alapján, amennyiben nem került sor a konszolidációs folyamat és azon üzleti kombináció hatásának kiigazítására, amelyben az anyavállalat akvirálta a leányvállalatot. Ez a módosítás olyan társult vagy közös vállalkozásra is vonatkozik, amely az IFRS 1 D16(a) bekezdését választja.
o IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok Díjak a pénzügyi kötelezettségek kivezetésének 10 százalékos tesztjénél: A módosítás tisztázza azokat a díjakat, amelyeket a gazdálkodó figyelembe vesz annak megítélésekor, hogy egy új vagy módosított pénzügyi kötelezettség feltételei lényegesen eltérnek-e az eredeti pénzügyi kötelezettség feltételeitől. Ezek a díjak csak a hitelfelvevő és a hitelező között fizetett vagy kapott díjakat tartalmazzák, beleértve a hitelfelvevő vagy a hitelező által a másik nevében fizetett vagy kapott díjakat is. Az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés standardhoz nem javasoltak hasonló módosítást. Az átmeneti rendelkezésekkel összhangban a Bank a módosítást azokra a pénzügyi kötelezettségekre alkalmazza, amelyeket annak az éves beszámolási időszaknak a kezdetén vagy azt követően módosítanak vagy cserélnek, amelyben a gazdálkodó egység először alkalmazza a módosítást (a kezdeti alkalmazás időpontja). Ezeknek a módosításoknak nem volt hatása a Bank pénzügyi kimutatásaira, mivel a módosításokkal kapcsolatban nem számoltak fel vagy merültek fel díjak az időszak során.
o IAS 41 Mezőgazdaság - Adózás a valós értéken történő értékelés során : A módosítás megszünteti az IAS 41 22. bekezdésében szereplő azon követelményt, hogy a gazdálkodó egységeknek az IAS 41 hatálya alá tartozó eszközök valós értékének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyniuk az adózási cash flow-kat. Ezeknek a módosításoknak korlátozott hatása volt a Bank pénzügyi kimutatásaira, mivel a beszámoló fordulónapján korlátozott mértékben rendelkezett az IAS 41 hatálya alá tartozó eszközökkel.
IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 “Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai Éves fejlesztések az EU által elfogadva 2021. június 28-án (hatályba lép 2022. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
o IFRS 3 Üzleti kombinációk (Módosítások): A standard egy hivatkozásának frissítésére került sor az IASB által 2018. év során kibocsátott a Pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozó keretelvek vonatkozásában anélkül, hogy jelentős váloztatásra került volna sor az üzleti kombinációk számviteli követelményeiben.
o IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések (Módosítások): A változtatás megtiltja a gazdálkodó számára, hogy levonja az ingatlan, gép és berendezés bekerülési értékéből az olyan termékek értékesítéséből származó bevételeket, amelyeket az eszköznek a menedzsment szándéka szerinti működtetéséhez szükséges helyre és állapotba hozása során állítanak elő. Ehelyett a gazdálkodó az ilyen árbevételeket és a kapcsolódó költségeket az eredményben számolja el.
o IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések (Módosítások): A változtatás egyértelműsíti, hogy a gazdálkodó mely költségeket vegye figyelembe a szerződés teljesítésének költségeként annak megítélésekor, hogy a szerződés hátrányos-e. A módosítások tisztázzák, hogy az áruk vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéshez közvetlenül kapcsolódó költségek magukban foglalják mind a járulékos költségeket, mind a szerződéses tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek felosztását.
A Bank úgy véli, hogy jelen standardok elfogadása és a meglévő standardok módosítása nem lesz jelentős hatással a Bank pénzügyi kimutatásaira.
OTP Bank Nyrt. Egyedi Pénzügyi Kimutatások 2022
13
1. SZ. JEGYZET: ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJA [folytatás]
1.2.2. Az IASB által kibocsátott és az EU által befogadott, de még nem hatályos új és módosított standardok és értelmezések
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai és IFRS Practice Statement 2 Számviteli politikák közzététele az EU által elfogadva 2022. március 2-án (hatályba lép a 2023. január 1- jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
o A módosítások útmutatást nyújtanak a lényegesség megítélésének alkalmazásához a számviteli politika közzétételeire vonatkozóan. Az IAS 1 módosításai mindenekelőtt a „jelentős” számviteli politikák közzétételére vonatkozó követelményt váltják fel a „lényeges” számviteli politika közzétételére vonatkozó követelménnyel. Ezenkívül útmutatást és szemléltető példákat nyújt a „Practice Statement”- ben, hogy segítse a lényegesség fogalmának alkalmazását a számviteli politika közzétételeivel kapcsolatos döntések meghozatalakor.
IAS 8 “Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok módosításai Számviteli becslések definíciója az EU által elfogadva 2022. március 2-án (hatályba lép a 2023. január 1- jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
o A módosítás a számviteli becslések új definícióját vezeti be olyan monetáris összegként definiálva a pénzügyi kimutatásokban, amelyek az értékelés bizonytalanságának vannak kitéve, amennyiben nem a korábbi időszakok hibajavításából erednek. A módosítások tisztázzák továbbá, hogy mit jelentenek a számviteli becslések változásai, és hogy ezek miben különböznek a számviteli politika változásaitól és a hibák javításától..
IFRS 17 “Biztosítási szerződések standard módosításai az EU által elfogadva 2021. november 19-én (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) Ezen Egyedi Pénzügyi Kimutatások esetében az IFRS 17 standard nem releváns.
IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard módosításai az IFRS 17 és az IFRS 9 kezdeti alkalmazása Összehasonlító adatok az EU által elfogadva 2022. szeptember 8-án (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) - Ezen Egyedi Pénzügyi Kimutatások esetében az IFRS 17 standard nem releváns.
IAS 12 „Nyereségadók” „Egyszerű tranzakciókból származó halasztott adó eszközök és kötelezettségek” az EU által elfogadva 2022. augusztus 11-én (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
o A módosítások szűkítik a hatókörét és további pontosítást adnak az IAS 12 szerinti kezdeti megjelenítés alóli kivételről, valamint meghatározzák, hogy a társaságoknak hogyan kell elszámolniuk az olyan egy ügyletből származó eszközökhöz és kötelezettségekhez