OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Üzleti jelentés 2021 1 OTP REÁL ALFA PLUSZ III. TŐKEVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP Éves jelentés 2021.01.01. - 2021.12.31. 2022. április 28.
2 Üzleti-Vezetőségi Jelentés – OTP Reál Alfa Plusz III Tőkevédett Zártvégű Alap Vezetőségi jelentés – üzleti környezet Az elmúlt években Magyarország is szembesült a COVID-19 következményeivel. A 2020-as vírus okozta gazdasági lassulásból hazánk gyorsan lábra tudott állni, amit a 7,1 százalékos 2021. évi GDP is alátámaszt. A válság hatására a gazdaságot fiskális és monetáris oldalról is támogatták. 2021. évtől a nyersanyag árak jelentős emelkedése miatt hazánkban is megemelkedett az infláció. A megugró infláció következtében hazánkban a Magyar Nemzeti Bank már 2021 júniusában elkezdte a kamatemelési ciklusát, melynek végét 2022 félévének végére prognosztizálják az elemzők. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is elkezdett már szigorítani monetáris kondíciókon, a piac pedig már hét kamatemelést vár a Fed-től 2022-ben. A hazai ingatlanpiacon, a pandémia következtében várt recesszió nem volt olyan mértékű, mint amit az előrejelzések prognosztizáltak, ráadásul a gazdasági fellendüléssel megjelenő infláció is pozitív környezetet teremt az ingatlanszektornak. Egyrészről az építőanyag árak emelkedésén keresztül csatornázódnak be a magasabb árszintek, másrészről a bérleti díjak jellemzően inflációval indexáltak, tehát ezek periódusról periódusra átárazódnak. A magasabb inflációs környezetben a reáleszközökre növekszik a kereslet, ezért egyre többen keresik megtakarításaikkal az ingatlanbefektetéseket akár közvetlenül, akár közvetett úton, értékpapírokon keresztül. 1. Az Alap céljai és stratégiája, főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok Az Alap célja, hogy a befektetőknek tőkevédelem, azaz a befektetési jegyek névértékének megfizetése mellett lehetőséget nyújtson arra, hogy a fizetési ígéret részét képező teljesítményrészesedésnek megfelelően részesedjenek a világ ingatlanpiacainak jövedelméből , illetve értéknövekedéséből. Az Alapkezelő az Alap mindenkori saját tőkéjének jelentős hányadát tervezi kamatozó befektetési eszközökbe, így az OTP Bank Nyrt -nél elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fektetni. A mögöttes konstrukció teljesítményétől függő teljesítményrészesedés, tőzsdén jegyzett, aktív ingatlantársaságok részvényeibe fektető alapok befektetési jegyeiből álló Mögöttes Indexre szóló vételi opción keresztül érhető el. I. Alap hozama Időszak Időszaki hozam 2017. üzleti év indulástól (2017.08.08-2017.12.29.) nem évesített adat 4.13% 2018. üzleti év (2017.12.29-2018.12.28.) -4.01% 2019. üzleti év (2018.12.28-2019.12.31.) 4.11% 2020. üzleti év (2019.12.31-2020.12.31) -0.87% 2021. üzleti év (2020.12.31-2021.12.31) -1.35%
3 II. Fordulónapot követő lényeges események 2022. február második felében fegyveres konfliktus bontakozott ki Oroszország és Ukrajna között. A Társaság vezetése a 2021-es év vonatkozásában értékelte az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktust és megállapította, hogy a 2021. december 31-i Beszámoló adataira nincs hatása. A Társaság megvizsgálta a konfliktus hatását az üzleti tevékenységére és továbbra is úgy értékeli, hogy a vállalkozás folytatásának elve érvényesül. Az OTP Bank (mint anyavállalat) menedzsmentjének értékelése alapján az orosz-ukrán konfliktus az OTP Bank üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére, tevékenységeinek eredményességére, likviditására, tőkehelyzetére nincsen jelentős negatív hatással. A vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos jelentős bizonytalanság nem merült fel. III. Kockázatkezelés Az Alapok kockázatkezelési politikája megfelel mind a 2014. évi XVI. törvény (Kbft v), illetőleg az EU ABAK-rendelet által meghatározottaknak. Befektetési politikájukból adódó kockázatok, illetőleg az alapokban maximálisan alkalmazható tőkeáttétel tekintetében az egyes alapok Kezelési szabályzata az irányadó. Ezekben kerülnek meghatározásra az Alapok által tartható főbb eszköztípusok, együttesen azok maximált befektetési korlátaival. Az alapkezelő által befektetett eszközök jellemzően hazai és csekély hányadban külföldi, nagy nemzetközi minősítő cégek által kockázatilag értékelt, jellemzően az ország szuverén besorolásához közeli rating kategóriájú értékpapírok. Az esetenként felmerülő devizaárfolyam kockázatok, határidős ügyletek által fedezésre kerülnek. Hitel felvételből és folyósításból eredő kockázatokat az Alapok nem vállalnak. A likvid eszközök szintjét is - a hozam maximalizálására törekvő politika miatt - a lehető legalacsonyabb szinten tartják alacsony kockázatú eszközökben és bankbetétekben. IV. Az Alap tervei, jövőbeni kilátások Az Alap portfóliójában a befektetési politikának megfelelően – szereplő eszközök értéknövekedését várjuk, melyben helyet kaptak a vállalati kötvények mellett a hazai és nemzetközi tőkepiacon szereplő vállalatok részvényei, valamint ingatlanbefektetési jegyek. Az Alap kezelése során hosszú távú befektetések mellett helyet kap a rövid távú, aktuális piaci trendet lekövető kereskedési stratégia is. Az Alapkezelő célja a jövőben továbbra is az, hogy a különböző preferenciával rendelkező befektetők minél szélesebb körének tudjon ingatlanpiaci befektetési lehetőséget nyújtani és versenyképes hozamot termelni. A megnövekedett infláció következtében megugró hozamszintek okozhatnak kisebb átértékelődést az ingatlanok tekintetében, azonban a magasabb hozamok másik oldalról javítják az euróban értékelt ingatlanok hozamtermelő képességét. Így összességében az elmúlt években tapasztalható hozamszintek várhatóan fenn fognak tudni maradni, esetleg kisebb mértékű hozamjavulást is elvárhat a piac az ingatlanalapoktól. Budapest, 2022. április 28. Kenéz Dóra Garamvölgyi Erika Vezérigazgató Háttérműveleti igazgató OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4 KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT az OTP REÁL Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap éves jelentéséhez Az az OTP REÁL Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap képviseletében eljáró OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az OTP REÁL Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap éves jelentését az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint készítette el. Az éves beszámolót független könyvvizsgáló vizsgálta. Az éves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2022. április 28. Kenéz Dóra Garamvölgyi Erika Vezérigazgató Háttérműveleti igazgató OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5 OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Éves beszámoló 2021. december 31. Budapest, 2022. április 28.
6 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése 2020.12.31. 2021.12.31. szám ezer forint ezer forint 1. A. Befektetett eszközök - - 2. I. Értékpapírok - - 3. 1. Értékpapírok - - 4. 2. Értékpapírok értékelési különbözete - - 5. a) kamatokból, osztalékokból - - 6. b) egyéb - - 7. II. Befektetett pénzügyi eszközök - - 8. 1. Hosszú lejáratú bankbetétek - - 9. B. Forgóeszközök 1 161 088 1 146 809 10. I. Követelések - - 11. 1. Követelések - - 12. 2. Követelések értékvesztése (-) - - 13. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - - 14. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete - - 15. II. Értékpapírok 1 135 763 623 593 16. 1. Értékpapírok 1 112 892 616 323 17. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 22 871 7 270 18. a) kamatokból, osztalékokból 6 945 4 598 19. b) egyéb 15 926 2 672 20. III. PÉNZESZKÖZÖK 25 325 523 216 21. 1. Pénzeszközök 25 189 523 216 22. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 136 - 23. C. Aktív időbeli elhatárolások - - 24. 1. Aktív időbeli elhatárolás - - 25. 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - 26. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete - 1 785 - 2 930 27. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 159 303 1 143 879 Budapest, 2022. április 28. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
7 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. MÉRLEG Források (passzívák) Sor- szám A tétel megnevezése 2020.12.31. 2021.12.31. ezer forint ezer forint 28. E. Saját tőke 1 154 828 1 139 406 29. I. Indulótőke 1 119 490 1 119 490 30. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1 119 490 1 119 490 31. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - 32. II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény) 35 338 19 916 33. 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - - 34. 2. Értékelési különbözet tartaléka 21 222 4 340 35. 3. Előző év(ek) eredménye 15 939 14 252 36. 4. Tárgyévi eredmény - 1 823 1 324 37. F. Céltartalékok - - 38. G. Kötelezettségek 4 230 4 230 39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 230 4 230 41. III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - 42. H. Passzív időbeli elhatárolások 245 243 43. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 159 303 1 143 879 Budapest, 2022. április 28.
8 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor- szám A tétel megnevezése 2020.12.31- ével 2021.12.31- ével zárult év zárult év ezer forint ezer forint 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 993 34 628 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 863 14 740 3. III. Egyéb bevételek - - 4. IV. Működési költségek 17 379 17 990 5. V. Egyéb ráfordítások 574 574 6. VI. Fizetett, fizetendő hozamok - - 7. VII. Tárgyévi eredmény - 1 823 1 324 Budapest, 2022. április 28. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
9 OTP REÁL ALFA PLUSZ III. TŐKEVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP Kiegészítő melléklet a 2021. évi éves beszámolóhoz
10 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ................................................................................................... 10 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ............................................................................................ 11 Az Alap bemutatása .............................................................................................. 11 I.1.1. A portfólió lehetséges elemei, a tőke megóvására tett ígéret : ............................ 11 A számviteli politika fő vonásai ............................................................................ 12 I.2.1. Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség ........................................................ 12 I.2.2. Könyvvizsgálat ...................................................................................................... 13 I.2.3. Értékelési módszerek ............................................................................................. 13 II. SPECIÁLIS RÉSZ ................................................................................................ 16 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .................................................................... 16 II.1.1. Befektetett eszközök.............................................................................................. 16 II.1.2. Forgóeszközök....................................................................................................... 16 II.1.3. Pénzeszközök ........................................................................................................ 18 II.1.4. Aktív időbeli elhatárolások ................................................................................... 18 II.1.5. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ..................................................... 18 II.1.6. Saját tőke ............................................................................................................... 19 II.1.7. Céltartalék ............................................................................................................. 20 II.1.8. Kötelezettségek ..................................................................................................... 20 II.1.9. Passzív időbeli elhatárolások................................................................................. 20 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések .......................................... 22 II.2.1. Az Alap bevételei .................................................................................................. 22 II.2.2. Az Alap költségei, ráfordításai .............................................................................. 23 Egyéb kiegészítések .............................................................................................. 23 VAGYONI PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA ........................................ 24 CASH-FLOW KIMUTATÁS ............................................................................... 25 PORTFOLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍRALAPRA ............................................ 26 II.6.1. Alapadatok............................................................................................................. 26 II.6.2. A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása ...................................................... 27 A portfolió jelentés és a mérleg egyes adatai eltérésének magyarázata ................ 29
11 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap (továbbiakban: Alap) a beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli Törvény) és a 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet alapján állította össze. Az Alap bemutatása Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, zártvégű értékpapír alap. Az Alapkezelő neve: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. Cégjegyzékszáma: 01-10-044185 Internetes honlapja: www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/Fooldal A Letétkezelő cégneve: OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszáma: 01-10-041585 A Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszáma: 01-10-041585 Forgalmazó ügynöke: OTP Bank Nyrt fiókhálózata A befektetési jegyek névértéke 10.000 Ft, névre szólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Lajstromszám: 1112-431 Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-592/2017. Felügyeleti határozat kelte: 2017. augusztus 07 Az Alap futamideje: Az Alap futamideje határozott, 2017.08.07.- 2022. 08.05. ISIN-kód HU0000719000 Első kereskedési nap: 2017. augusztus 23 BÉT határozat száma: 309/2017. Az Alap 2022.08.05.-én megszűnik, nem a vállalkozás folytatásának elvén alapul az éves beszámoló, ehhez kapcsolódóan nem volt szükség módosításokra sem az értékelési szabályokban sem a számviteli kimutatásokban. I.1.1. A portfólió lehetséges elemei, a tőke megóvására tett ígéret:
12 Az Alap célja, hogy a befektetőknek tőkevédelem mellett lehetőséget nyújtson arra, hogy a fizetési ígéret részét képező teljesítményrészesedésnek megfelelően részesedjenek a világ ingatlanpiacainak jövedelméből, illetve értéknövekedéséből. Az alapkezelő az alap mindenkori saját tőkéjének jelentős hányadát tervezi kamatozó befektetési eszközökbe, így például az OTP Bank Nyrt.-nél elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe, repó ügyletekbe és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fektetni. A mögöttes konstrukció teljesítményétől függő teljesítményrészesedés, indexre szóló opción keresztül érhető el. Tőke megóvására vonatkozó ígéret mértéke: 100% Tőke megóvására vonatkozó ígéret összege: 1 119 490 eFt A számviteli politika fő vonásai I.2.1. Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség Az Alap számviteli rendszerét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet előírásai alapján alakította ki. Az Alap könyveit, nyilvántartásait a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint vezeti. Az adatrögzítés és a nyilvántartások vezetése során biztosítja az eszközökben, illetve forrásokban bekövetkezett változások mérését és összesítését, továbbá biztosítja az éves beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. Az Alap üzleti éve: megegyezik az adott naptári évvel. A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő. január 20. Az Alap a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv”) 131. § (1) és (2) bekezdésével összhangban éves jelentést készít, mely tájékoztatási kötelezettségét a tőkepiacokról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) V. fejezetében foglaltaknak megfelelően teljesíti, figyelembe véve a 2015/2365 rendelet rendelkezéseit is. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet („PM rendelet”) értelmében, a Magyarországi székhelyű kibocsátó az éves jelentést a Számviteli törvény előírásaival összhangban készíti el, mely éves jelentés áll a kibocsátó legfőbb szerve által elfogadott éves beszámolóból, a vezetőségi jelentésből, a független könyvvizsgálói jelentésből és a kibocsátó nyilatkozatából. Az Alap képviseletére jogosult, az éves beszámolót aláíró személyek: Kenéz Dóra OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt, Vezérigazgató
13 Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Szeles utca 22. Garamvölgyi Erika OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Háttérműveleti Igazgató Lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya u. 30. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásával megbízott személy: Tuboly Zoltán (1212 Budapest, Kassai u. 41) OTP Bank Nyrt. Számviteli és Pénzügyi Igazgatóságának ügyvezető igazgatója PM nyilvántartási szám:177289 I.2.2. Könyvvizsgálat A hatályos törvényi rendelkezések szerint az Alap könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló társaság neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság MKVK nyilvántartási száma: 001165 Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszáma: 01-09-267553 Könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló neve: Kónya Zsolt Címe: 8600 Siófok, Szigliget utca 11/C. MKVK nyilvántartási száma: 007383 Az Alap 2021. évi éves jelentésének 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1143 ezer forint, amely összeg teljes egészében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-t terheli. I.2.3. Értékelési módszerek Az Alap eszközeit és kötelezettségeit a mindenkori kezelési szabályzatban foglalt értékelési szabályok szerint értékeli. I.2.3.1. Értékpapírok Mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok a mérleg fordulónapján érvényes piaci értéken kerülnek a mérlegbe, külön soron feltüntetve ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott piaci érték és a beszerzési érték különbözetéből adódó - értékelési különbözet összegét a Saját tőkén belüli Tőkeváltozás részét képező Értékelési különbözet tartalékával szemben. Az értékelési különbözet megbontásra kerül kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci értékítéletből adódó értékelési különbözetre. A piaci érték a következők szerint került meghatározásra:
14 - tőzsdén jegyzett értékpapír esetén a tőzsdei árfolyamot (átlagárfolyamot vagy záró árfolyamot; - tőzsdén kívüli elismert értékpapír piacon forgalmazott értékpapírok esetén az elismert értékpapír piaci árakat; - tőzsdén nem jegyzett és szabályozott piacon nem forgalmazott értékpapír esetén, a tapasztalati áradatokat, a kibocsátó gazdasági helyzetét (tulajdoni részesedést jelentő értékpapír esetén a kibocsátó befektetésarányos saját tőkéjét), az értékpapír jelenértékét; - tőzsdén nem jegyzett befektetési jegyek esetében a kibocsátó befektetési alap nettó eszközértékének egy befektetési jegyre jutó összegét. Az Alap portfoliójában szereplő értékpapír készlet elszámolásánál, értékelésénél a FIFO módszert alkalmazza. I.2.3.2. Befektetett pénzügyi eszközök Az éven túli lejáratra lekötött betétek bekerülési értéken kerül kimutatásra. I.2.3.3. Követelések A követelések bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. A követeléseken belül külön mérlegsorokon kerül kimutatásra a követelések minősítése értékelése alapján elszámolt értékelési különbözet (három hónapon belüli lejáratú követelés esetén) ill. értékvesztés összege (három hónapon túli lejáratú követelés esetén). I.2.3.4. Pénzeszközök A pénzeszközök között az Alap a látra szóló betétben vagy éven belüli lejáratra lekötött betétben tartott likvid eszközök értékét mutatja ki, forint pénzeszközök esetén a banki számlakivonatokkal egyező értéken, deviza pénzeszközök esetén a bekerülési árfolyamon számított forintértéken. A devizakészlet átértékelésekor keletkezett értékelési különbözet a pénzügyi bevételek és ráfordítások soron kerül kimutatásra. I.2.3.5. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások bekerülési értéken, illetve a számviteli törvény szerinti minősítése alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt összegében kerülnek kimutatásra. Az aktív időbeli elhatárolások után elszámolt értékvesztés a mérlegben külön soron negatív előjellel jelenik meg. I.2.3.6. Származékos ügyletek értékelési különbözete A származékos ügyletek értékelési különbözete soron a le nem zárt (le nem járt) ügyletek fordulónapi piaci értékét számolja el az Alap, az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az Alap a Számviteli Politikában hozott döntése értelmében a fizetett opciós díjak esetében nem él az időbeli elhatárolás lehetőségével.
15 I.2.3.7. Kötelezettségek A kötelezettségeket szerződés szerinti értéken mutatja ki az Alap a mérlegben. Külön soron kerül kimutatásra a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözetének összege. I.2.3.8. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolásokat bekerülési értéken mutatja ki mérlegében az Alap.
16 II. SPECIÁLIS RÉSZ Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.1.1. Befektetett eszközök II.1.1.1. Értékpapírok II.1.1.2. Befektetett pénzügyi eszközök Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt éven túl lekötött betét. II.1.2. Forgóeszközök II.1.2.1. Követelések Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt a forgóeszközök között követelés.
17 II.1.2.2. Értékpapírok adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Értékpapírok 1 112 892 616 323 Értékpapírok értékelési különbözete 22 871 7 270 a) kamatokból, osztalékokból 6 945 4 598 b) egyéb 15 926 2 672 Összesen 1 135 763 623 593 II.1.2.3. Az értékpapír állomány összetétele 2020.12.31-én az Alap az alábbi értékpapírokkal rendelkezett. adatok ezer forintban Értékpapír Névérték Beszerzési ár Kamat hatás Deviza hatás Piaci hatás Értékelési különbözet Piaci érték megnevezése EJBFN22/A 63 000 62 901 492 0 972 1 464 64 365 FJ23NF01 87 000 85 800 1 227 0 2 643 3 870 89 670 FJ23NF02 120 000 115 610 931 0 6 106 7 037 122 647 MÁK2022/B 226 000 232 427 715 0 -1 221 -506 231 921 MÁK2022/C 15 000 15 544 79 0 -289 -210 15 334 MÁK2023/A 105 400 128 759 641 0 -7 354 -6 713 122 046 MFB202110/1 20 000 19 774 61 0 414 475 20 249 MFB202210/1 350 000 353 961 949 0 1 872 2 821 356 782 WINGHOLDING 2022/I 300 98 116 1 850 12 034 749 14 633 112 749 Összesen: 986 700 1 112 892 6 945 12 034 3 892 22 871 1 135 763 2021.12.31-én az Alap az alábbi értékpapírokkal rendelkezett. adatok ezer forintban Értékpapír Névérték Beszerzési ár Kamat hatás Deviza hatás Piaci hatás Értékelési különbözet Piaci érték megnevezése EJBFN22/A 63 000 62 902 492 0 -379 113 63 014 FJ23NF01 87 000 85 801 1 227 0 -495 732 86 533 MÁK2022/C 15 000 15 544 80 0 -658 -578 14 966 MFB202210/1 350 000 353 961 949 0 -9 138 -8 188 345 773 WINGHOLDING 2022/I 300 98 116 1 850 13 201 140 15 191 113 307 Összesen: 515 300 616 324 4 598 13 201 -10 530 7 270 623 593 II.1.2.4. Értékpapír-finanszírozási és teljeshozam-csereügyletek bemutatása
18 Az Alapnál a tárgyidőszakban sem értékpapír-finanszírozási ügyletek, sem teljeshozam- csereügyletek nem fordultak elő. II.1.3. Pénzeszközök A pénzeszközök mérlegsor a rövidlejáratú bankbetét és a folyószámla egyenlegét és értékelési különbözetét tartalmazza. adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Bankszámla egyenlege 25 189 523 316 Értékelési különbözet 136 - Összesen 25 325 523 316 II.1.4. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként a lekötött bankbetétek mérleg fordulónapjáig járó kamatának összegét kell kimutatni. Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt aktív időbeli elhatárolás. II.1.5. Származtatott ügyletek értékelési különbözete II.1.5.1. Származtatott ügyletek értékelési különbözete adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Határidős ügyletek -2 121 -12 557 Opciós ügyletek 336 9 627 Swap ügyletek - - Értékelési különbözet összesen -1 785 - 2 930 II.1.5.2. Származtatott ügyletek bemutatása Irány Összeg Piaci ár Kötésár Piaci érték eFt Lejárat EUR eladás 555,000.00 375.05 365.16 -5,489.90 2022.05.03 EUR eladás 301,672.00 380.16 356.73 -7,067.32 2022.08.03 ÖSSZESEN -12,557.22
19 Ügylet típus Névérték eFt Lejárat Kötési árfolyam Kötési érték eFt Piaci árfolyam 2020.12.31 Piaci érték eFt 2020.12.31 Piaci árfolyam 2021.12.31 Piaci érték eFt 2021.12.31 OPCIÓ 1,119,490 2022.07.29 2.60% 29,106.74 0.03% 335.85 0.84% 9,403.72 II.1.6. Saját tőke II.1.6.1. Saját tőke levezetése adatok ezer forintban 2020.12.31-i egyenleg 2020. évi eredmény átvezetése Értékelési különbözet elszámolása Vissza- váltás/ kibocsátás Adózott eredmény 2021.12.31-i egyenleg Indulótőke 1 119 490 - - - - 1 119 490 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1 119 490 - - - - 1 119 490 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - - - - - Tőkeváltozás (Tőkenövekmény) 35 338 0 -16 746 0 1 324 19 916 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - - - - - - Értékelési különbözet tartaléka 21 222 - -16 882 - - 4 340 Előző év(ek) eredménye 15 939 -1 823 136 - - 14 252 Üzleti év eredménye -1 823 1 823 - - 1 324 1 324 Saját tőke összesen 1 154 828 0 -16 746 0 1 324 1 139 406 II.1.6.2. Induló tőke Az induló tőke a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét tartalmazza. Az Alap indulásakor 111.949 db 10.000 Ft névértékű befektetési jegy került jegyzésre. Mivel az alap zártvégű, a futamidő alatt a befektetési jegyek nem válthatók vissza, illetve új befektetési jegyek nem kerülnek kibocsátásra. II.1.6.3. Tőkeváltozás értékelési különbözet miatt
20 Az értékelési különbözet tartaléka a származékos ügyletek valamint az értékpapírok miatti értékelési különbözetek értékét tartalmazza. adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Értékpapír 22 871 7 270 Pénzeszköz 136 - Származékos ügyletek -1 785 - 2 930 Határidős ügylet -2 121 -12 557 Opciós ügylet 336 9 627 Összesen 21 222 4 340 II.1.7. Céltartalék Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt céltartalék állomány. II.1.8. Kötelezettségek II.1.8.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt hosszú lejáratú kötelezettség. II.1.8.2. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor a szállítókkal szembeni tartozásokat tartalmazza. adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Alapkezelői díj 4 230 4 230 Összesen 4 230 4 230 II.1.8.3. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete Az Alap könyveiben 2020. és 2021. december 31-én nem szerepelt külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete tétel. II.1.9. Passzív időbeli elhatárolások
21 Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az év utolsó negyedévére fizetendő felügyeleti és különadó díját, melyet a következő évben kell pénzügyileg teljesíteni. adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31. 2021.12.31. Felügyeleti díj 101 101 Különadó 144 142 Összesen 245 243
22 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések II.2.1. Az Alap bevételei adatok ezer forintban Megnevezés 2020.12.31-ével zárult év 2021.12.31-ével zárult év Összes bevétel Ebből pénzügyileg realizált bevétel Összes bevétel Ebből pénzügyileg realizált bevétel Pénzügyi műveletek bevétele összesen 24 993 24 993 34 628 34 628 Lekötött betétek kamata - - 1 820 1 820 Értékpapírok kamata 24 643 24 643 21 137 21 137 Kamatbevételek 24 643 24 643 22 957 22 957 Deviza árfolyamnyereség 350 350 5 248 5 248 Értékpapírok árfolyamnyeresége - - 3 325 3 325 Határidős ügyletek árfolyamnyeresége - - 3 098 3 098 Árfolyamnyereségek 350 350 11 671 11 671
23 II.2.2. Az Alap költségei, ráfordításai adatok ezer forintban Az Alap ráfordításai 2020.12.31-ével zárult év 2021.12.31-ével zárult év Összes ráfordítás Ebből pénzügyileg realizált ráfordítás Összes ráfordítás Ebből pénzügyileg realizált ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen 8 863 8 863 14 740 14 740 Értékpapírok árfolyamvesztesége - - 14 740 14 740 Határidős ügyletek árfolyamvesztesége 8 863 8 863 - - Egyéb ráfordítás 574 430 574 430 Pénzügyi szervezetek különadója 574 430 574 430 Működési költségek összesen 17 379 13 048 17 990 13 659 Alapkezelői díj 16 829 12 599 16 783 12 553 Bankköltség 117 117 776 776 Felügyeleti díj 397 296 403 302 Egyéb 36 36 28 28 Egyéb kiegészítések Az Alap a tárgyév során nem vett fel hitelt, nem vállalt kezességet, nem kapott garanciát, továbbá nem adott, illetve nem kapott óvadékot, fedezetet. Az Alapnak jövőbeni kötelezettsége nincs. Az Alap kezelési szabályzata szerint meghirdetett lejárata 2022.08.05. Az Alap tárgyévi eredményének felhasználása az Alap kezelési szabályzatában leírtak alapján történik. Kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok nincsenek az Alapnál. Másodlagos értékpapírok nincsenek az Alapnál. Óvadéki repóba adott illetve repóba vett értékpapírok nincsenek az Alapnál.
24 Fordulónap utáni események bemutatása 2022. február második felében fegyveres konfliktus bontakozott ki Oroszország és Ukrajna között. A Társaság vezetése a 2021-es év vonatkozásában értékelte az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktust és megállapította, hogy a 2021. december 31-i Beszámoló adataira nincs hatása. A Társaság megvizsgálta a konfliktus hatását az üzleti tevékenységére és továbbra is úgy értékeli, hogy a vállalkozás folytatásának elve érvényesül. Az OTP Bank (mint anyavállalat) menedzsmentjének értékelése alapján az orosz-ukrán konfliktus az OTP Bank üzleti tevékenységére, pénzügyi helyzetére, tevékenységeinek eredményességére, likviditására, tőkehelyzetére nincsen jelentős negatív hatással. A vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos jelentős bizonytalanság nem merült fel. VAGYONI PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA Mutató Számítás módja 2020.12.31. 2021.12.31. Tőkestruktúra (I.) Saját tőke/ Források 99,62% 99,61% Likviditás Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek 274,49 271,11 Vagyonarányos jövedelmezőség Tárgyévi eredmény/ Saját tőke -0,16% 0,12%