OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap 2022. augusztus 5. MEGSZŰNÉSI JELENTÉS
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 I. Az OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap főbb adatai Az Alap neve: OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Az Alap rövid neve: OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Az Alap típusa fajtája: Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, zártvégű értékpapír alap Az Alapkezelő neve: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Az Alapkezelő székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. Az Alapkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-044185 A Letétkezelő cégneve: OTP Bank Nyrt. A Letétkezelő székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. A Letétkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-041585 Forgalmazó: OTP Bank Nyrt. Forgalmazó székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Forgalmazó cégjegyzékszáma: 01-10-041585 Forgalmazó ügynöke: OTP Nyrt. fiókhálózata Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. Könyvvizsgáló székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 01-09-267553 MKVK nyilvántartási száma: 001165 Könyvvizsgálatért felelős: Kónya Zsolt MKVK nyilvántartási száma: 007383 Az Alap 2022. évi tevékenységzáró beszámolójának és megszűnési jelentésének 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1.143 e Ft, amely összeg teljes egészében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-t terheli. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: Lajstromszám: 1112-431 Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-592/2017. Felügyeleti határozat kelte: 2017.08.07. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje határozott, 2017.08.07. – 2022.08.05. Befektetési jegyek előállítása: A befektetési jegyek névértéke 10.000Ft, azaz Tízezer forint. A befektetési jegyek névre szólók és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. ISIN-kód: HU0000 719000
2 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetése: Az Alap befektetési jegyei 2017.08.22-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. Első kereskedési nap: 2017.08.23 BÉT határozat száma: 309/2017 Honlap: www.otpbank.hu/otpingatlanalap/hu/Fooldal Az Alap 2022.08.05.-én megszűnt, nem a vállalkozás folytatásának elvén alapul az éves beszámoló, ehhez kapcsolódóan nem volt szükség módosításokra sem az értékelési szabályokban, sem a számviteli kimutatásokban. II. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban 2021.12.31 % 2022.08.05 % Átruházható értékpapírok 623 592 54,74 0 0,00 Bankszámlapénz 523 227 45,93 1 152 480 100,15 Opció 9 404 0,83 0 0,00 Összes eszköz 1 156 223 101,50 1 152 480 100,15 Kötelezettségek (költségek, derivatíva) 17 041 1,5 1 755 0,15 Nettó eszközérték 1 139 182 100,00 1 150 725 100,00 III. Forgalomban levő befektetési jegyek száma Az OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap 2017. augusztus 8-án indult 111 949 db, egyenként 10.000 Ft névértékű befektetési jegy jegyzésével, azaz 1 119 949 e Ft tőkével.
3 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 IV. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2022.08.05-én, Ft * 10 279,013077 * záró egy jegyre jutó nettó eszközérték V. A befektetési alap összetétele Megnevezés Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve, % 2021.12.31. 2022.08.05 változás a) Tőzsdén hivatalosan jegyzett egyéb átruházható értékpapír 0,00% 0,00% 0,00% b) Tőzsdén hivatalosan jegyzett hitelviszonyt megtestesítő, átruházható, értékpapír 71,72% 0,00% - 100,00% c) Közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0,00% 0,00% 0,00% d) Egyéb átruházható értékpapírok 0,00% 0,00% 0,00% e) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 28,28% 0,00% - 100,00% A táblázatban az egyes értékpapírokat a kategóriákban leírt tulajdonságok alapján szerepeltetjük, így az egyes kategóriák között átfedés lehetséges. Az arányok az összes eszközhöz viszonyítva szerepelnek. Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap portfoliója nem tartalmaz értékpapírokat 2022. augusztus 5. napján. 9 200 9 400 9 600 9 800 10 000 10 200 10 400 10 600 1 020 000 000,00 1 040 000 000,00 1 060 000 000,00 1 080 000 000,00 1 100 000 000,00 1 120 000 000,00 1 140 000 000,00 1 160 000 000,00 1 180 000 000,00 2017.08.08 2018.08.08 2019.08.08 2020.08.08 2021.08.08 Az OTP Reál Alfa Plusz III. Alap nettó eszközérték alakulása Nettó eszközérték Darabár
4 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 A befektetési alap összetétele 2022. augusztus 5-én.: ÖSSZEG/ÉRTÉK Ft % I. KÖTELEZETTSÉGEK 1 755 199 0,15 I/1. Hitelállomány 0 0,00 I/2. Egyéb kötelezettségek 1 755 199 0,15 I/2.1. Alapkezelő díj miatt 1 655 709 0,14 I/2.2. Bankköltség 0 0,00 I/2.3. Felügyeleti díj 38 000 0,00 I/2.4. Származtatott ügylet 0 0,00 I/2.5. Különadó 56 000 0,01 I/2.6. Egyéb kötelezettségek 5 490 0,00 I/3. Céltartalékok 0 0,00 I/4. Passzív időbeli elhatárolások 0 0,00 II. KÖVETELÉSEK 1 152 480 434 100,15 II/1. Folyószámla, készpénz 1 152 480 434 100,15 II/2. Egyéb követelés 0 0,00 II/2.1. Származtatott ügylet 0 0,00 II/2.2. Egyéb követelés 0 0,00 II/3. Lekötött betétek 0 0,00 II/4 Értékpapírok 0 0,00 II/5 Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00 VI. A befektetési alap eszközeinek alakulása Értékesített eszközök befolyt ellenértéke, esetleges járulékos és egyéb bevételek, felmerült költségek és felszámított díjak: adatok Ft-ban Befektetésből származó jövedelem 1 152 478 434 Egyéb bevételek 0 Az alapkezelőnek fizetett díjak (kezelési költségek) 0 A Letétkezelőnek fizetett díjak 0 Egyéb díjak és adók (Felügyeleti díj, bankköltség) 1 755 199 A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak 0 Nettó jövedelem 1 150 723 235 Felosztott és újra befektetett jövedelem 0 Tőkeszámla változásai 0 Befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése 0 Egyéb hatás az alap eszközeire 0 Egyéb hatás az alap kötelezettségeire 0
5 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 VII. Befektetők között felosztható tőke, egyéb befektetési jegyre kifizethető összeg, kifizetés kezdő, befejező napja és helye Befektetők között felosztható tőke 1 150 725 235 Ft Egy befektetési jegyre kifizethető összeg 10 279,013077 Kifizetés kezdő napja 2022. augusztus 16. Kifizetés befejező napja 2022. augusztus 19. Kifizetés helye A Befektetési Jegyek letéti őrzésével megbízott pénzintézet, amely az OTP Bank Nyrt. VIII. Összehasonlító táblázat elmúlt üzleti évekről 2017.12.29 2018.12.28 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.08.05 Nettó eszközérték 1 165 767 683 1 119 002 793 1 164 950 567 1 154 828 524 1 139 182 485 1 150 725 235 Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10 413,381835 9 995,647956 10 406,082832 10 315,666277 10 175,905859 10 279,013077 IX. Származtatott ügyletek részletes leírása Az Alap portfoliója nem tartalmaz nyitott származtatott ügyleteket 2022. augusztus 5. napján. Ügylet típus Névérték ezer Ft Piaci árfolyam 2020.12.31 . Piaci érték ezer Ft 2020.12.31. Piaci árfolyam 2021.12.31. Piaci érték ezer Ft 2021.12.31. Piaci árfolyam 2022.07.29 Piaci érték ezer Ft 2022.07.29. OPCIÓ 1 119 490 000 0,03% 336 0,84% 9 404 0,50% 5 581 Az Alap portfóliójába a NXSHREA2 Index összetétele szerinti befektetési alapokból álló európai vételi opció került, melynek lejárata 2022.07.29., névértéke: 1 119 490 e Ft. Az indexben szereplő alapok és azok súlyozása: Ahol az Index teljesítményét félévente felülvizsgálja és negatív teljesítmény esetén az Alapokat hozam/kockázat arányuk szerint rangsorolva, a lehetséges súlyozási értékeken belül átsúlyozza.
6 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 Az indexben való kitettség a cél-volatilitás mechanizmus alkalmazása miatt 0% és 150% között változhat. X. Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő működésében 2022. évben nem állt be jelentős változás. XI. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás 2022. év Megnevezés Összeg (e Ft) 2022.01.01-2022.07.31 között időszakra kifizetett javadalmazás 380 775 Teljes összegből a rögzített javadalom 349 400 Teljes összegből a változó javadalom 31 375 Teljes összegből az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényegesen hatást gyakorlók javadalmazása 90 738 Létszám 46 Az Alap Kezelési szabályzata az Alapkezelő illetve annak alkalmazottai részére nyereségrészesedés fizetését nem teszi lehetővé. XII. Az Alap azon eszközeinek bemutatása, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak, továbbá az Alap likviditáskezelésének és kockázatkezelésének bemutatása Az Alap portfóliójában olyan eszköz, amelyre nem likvid jellege miatt különleges szabályok vonatkoznak, nem található. Az Alap futamideje alatt likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást nem kötött. Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követte és mérte az Alappal kapcsolatban fennálló potenciális kockázatokat, így különösen a likviditással kapcsolatos kockázatokat. Az Alapkezelő folyamatosan ellenőrizte, hogy az Alap portfóliója megfelel-e a befektetési politikában meghatározottaknak, továbbá, hogy összhangban van-e az Alap előre meghatározott kockázati profiljával. Az Alap futamideje alatt olyan tény, körülmény nem merült fel, amely az Alapkezelő rendkívüli beavatkozását vagy korrekciós intézkedést alkalmazását tette volna szükségessé.
7 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 XIII. Az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékben bekövetkezett változások bemutatása Az Alap teljes futamideje alatt maximum egyszeres tőkeáttételt alkalmazott, abban változás nem következett be. Budapest, 2022. augusztus 11. Kenéz Dóra Garamvölgyi Erika Vezérigazgató Háttérműveleti igazgató OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Melléklet: Mérleg, Eredménykimutatás
8 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017 MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése 2021.12.31. 2022.08.05. szám eFt eFt 1. A. Befektetett eszközök - - 2. I. Értékpapírok - - 3. 1. Értékpapírok - - 4. 2. Értékpapírok értékelési különbözete - - 5. a) kamatokból, osztalékokból - - 6. b) egyéb - - 7. II. Befektetett pénzügyi eszközök - - 8. 1. Hosszú lejáratú bankbetétek - - 9. B. Forgóeszközök 1 146 809 1 152 480 10. I. Követelések - - 11. 1. Követelések - - 12. 2. Követelések értékvesztése (-) - - 13. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - - 14. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete - - 15. II. Értékpapírok 623 593 - 16. 1. Értékpapírok 616 323 - 17. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 7 270 - 18. a) kamatokból, osztalékokból 4 598 - 19. b) egyéb 2 672 - 20. III. PÉNZESZKÖZÖK 523 216 1 152 480 21. 1. Pénzeszközök 523 216 1 152 480 22. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - - 23. C. Aktív időbeli elhatárolások - - 24. 1. Aktív időbeli elhatárolás - - 25. 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - 26. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete - 2 930 - 27. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 143 879 1 152 480 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
9 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. MÉRLEG Források (passzívák) A tétel megnevezése 2021.12.31. 2022.08.05 eFt eFt E. Saját tőke 1 139 406 1 150 725 I. Indulótőke 1 119 490 1 119 490 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1 119 490 1 119 490 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény) 19 916 31 235 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - - 2. Értékelési különbözet tartaléka 4 340 - 3. Előző év(ek) eredménye 14 252 15 576 4. Tárgyévi eredmény 1 324 15 659 F. Céltartalékok - - G. Kötelezettségek 4 230 1 755 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 230 1 755 III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - H. Passzív időbeli elhatárolások 243 - FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 143 879 1 152 480 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
10 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP Reál Alfa Plusz III. Alap Megszűnési jelentés 2022.08.05 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor- szám A tétel megnevezése 2021.01.01- 2021.12.31 2022.01.01- 2022.08.05 eFt eFt 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 34 628 73 068 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 740 46 174 3. III. Egyéb bevételek - - 4. IV. Működési költségek 17 990 10 895 5. V. Egyéb ráfordítások 574 340 6. VI. Fizetett, fizetendő hozamok - - 7. VII. Tárgyévi eredmény 1 324 15 659 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
1 OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Tevékenységet záró beszámoló 2022. augusztus 05. Budapest, 2022. augusztus 11.
2 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése 2021.12.31. 2022.08.05. szám ezer forint ezer forint 1. A. Befektetett eszközök - - 2. I. Értékpapírok - - 3. 1. Értékpapírok - - 4. 2. Értékpapírok értékelési különbözete - - 5. a) kamatokból, osztalékokból - - 6. b) egyéb - - 7. II. Befektetett pénzügyi eszközök - - 8. 1. Hosszú lejáratú bankbetétek - - 9. B. Forgóeszközök 1 146 809 1 152 480 10. I. Követelések - - 11. 1. Követelések - - 12. 2. Követelések értékvesztése (-) - - 13. 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - - 14. 4. Forintkövetelések értékelési különbözete - - 15. II. Értékpapírok 623 593 - 16. 1. Értékpapírok 616 323 - 17. 2. Értékpapírok értékelési különbözete 7 270 - 18. a) kamatokból, osztalékokból 4 598 - 19. b) egyéb 2 672 - 20. III. PÉNZESZKÖZÖK 523 216 1 152 480 21. 1. Pénzeszközök 523 216 1 152 480 22. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - - 23. C. Aktív időbeli elhatárolások - - 24. 1. Aktív időbeli elhatárolás - - 25. 2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-) - - 26. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete - 2 930 - 27. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 143 879 1 152 480 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
3 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. MÉRLEG Források (passzívák) Sor- szám A tétel megnevezése 2021.12.31. 2022.08.05. ezer forint ezer forint 28. E. Saját tőke 1 139 406 1 150 725 29. I. Indulótőke 1 119 490 1 119 490 30. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1 119 490 1 119 490 31. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - 32. II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény) 19 916 31 235 33. 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - - 34. 2. Értékelési különbözet tartaléka 4 340 - 35. 3. Előző év(ek) eredménye 14 252 15 576 36. 4. Tárgyévi eredmény 1 324 15 659 37. F. Céltartalékok - - 38. G. Kötelezettségek 4 230 1 755 39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 230 1 755 41. III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - - 42. H. Passzív időbeli elhatárolások 243 - 43. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 143 879 1 152 480 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
4 MNB határozat száma: H-KE-III-592/2017. EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor- szám A tétel megnevezése 2021.01.01- 2021.12.31 2022.01.01- 2022.08.05. ezer forint ezer forint 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei 34 628 73 068 2. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 740 46 174 3. III. Egyéb bevételek - - 4. IV. Működési költségek 17 990 10 895 5. V. Egyéb ráfordítások 574 340 6. VI. Fizetett, fizetendő hozamok - - 7. VII. Tárgyévi eredmény 1 324 15 659 Budapest, 2022. augusztus 11. OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
5 OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap Kiegészítő melléklet a 2022. augusztus 5.-i tevékenységet záró beszámolóhoz