Panaszkezelés

Amennyiben az OTP Faktoring Zrt. eljárásával kapcsolatos észrevételét, esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat: 

Postacím:  1364 Budapest, Pf: 271.
Országos telefonos ügyfélszolgálat:  06-1/267-6095
06-1/267-6096
06-1/485-6070
06-1/327-0898
Fax:  06-1/485-5018
E-mail:  ugyfelszolgalat@otpfakt.hu
Személyesen:  ügyfélszolgálati irodáinkon

Az OTP Faktoring Zrt. által történő panaszkezelésről részletesen a Panaszkezelési szabályzatban olvashat. Tájékoztatjuk, hogy a magáncsőddel kapcsolatos panaszokra szintén ez a szabályzat irányadó.

Amennyiben bejelentését személyesen vagy írásban szeretné megtenni, úgy ajánljuk a honlapunkon található adatlap kitöltését. Társaságunk lehetővé teszi, hogy írásbeli panaszának benyújtásához alkalmazhassa a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett panaszkezelési formanyomtatványt, melyet ide kattintva érhet el.
Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazást szíveskedjen csatolni. A meghatalmazás mintát ide kattintva érheti el. Amennyiben nem a meghatalmazás mintát használja, akkor a meghatalmazásnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt, a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a meghatalmazásnak tartalmaznia kell legalább a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám / név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), valamint a panasszal érintett ügy pontos azonosítását (pl. szerződésszám, bankszámlaszám, vagy ügyszám). 

Társaságunk a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) a) pontja szerinti meghatalmazást („a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta”) nem fogad el. Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal, vagy ha a panasz kivizsgálására törvényben előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el és  

Ön fogyasztó, akkor 

 • fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat:

  Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
  Telefon: 06-80/203-776
  E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat:

  Székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 9.
  Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
  Telefon: 06-80/203-776
  E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, illetve a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az arra alkalmas formanyomtatványt az alábbi elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségen találja:

www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok
www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok

 

Ön nem fogyasztó, akkor az illetékes bírósághoz fordulhat. Az MNB fogyasztóvédelmi honlapja: www.mnb.hu/fogyasztovedelem 

Pénzügyi Békéltető Testület: www.mnb.hu/bekeltetes 

Békéltető Testület elérhetősége: www.bekeltetes.hu 

Az idei év május 25. napján életbe lép az új EU adatvédelmi rendelet (GDPR). Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a GDPR követelményeinek, frissítettük az adatkezelési tájékoztatónkat, amelyet ezen a linken érhet el. A dokumentum részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az érintett személyek személyes adatait és az érintettek milyen jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel rendelkeznek az adatkezelésünk kapcsán.