Általános tájékoztató a magáncsődről


Mi a magáncsőd célja?
 

 • Az anyagi nehézségekkel küzdő, eladósodott családoknak nyújt segítséget.
 • Elősegíti az Ön és a hitelezői közötti egyezség megkötését.
 • A megállapodásban rögzített, szigorú előírások betartásával, a fizetési kötelezettségek teljesítése után Ön mentesülhet tartozása egy részétől. Fenntartható alapokra helyezheti családja költségvetését.

Kinek jelenthet megoldást a magáncsőd eljárás?
 

 • Az eljárás Önnek, mint magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, őstermelőnek akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.
 • 2016. szeptember 30-ig az eljárás kezdeményezéséhez mindenképpen szükséges, hogy az adós, vagy adóstárs tulajdonában legyen olyan lakóingatlan, amelyet kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terhel, vagy az adósnak, adóstársnak legyen pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződése lakóingatlanra.

Mi szükséges az eljárás kezdeményezéséhez?
 

Az eljárás kezdeményezéséhez Önnek a teljes vagyonára és tartozásaira vonatkozó minden hiteles dokumentumot
csatolnia kell (pl. kölcsönszerződések, felszólító levelek, stb.) és számos további nyilatkozatot is tennie kell
(pl. hozzájárul vagyoni és személyi adatainak az eljárás résztvevői általi megismeréséhez
és a családi vagyonfelügyelő által végzett vagyonkezeléshez).

 

Milyen költséggel, fizetési kötelezettséggel jár az eljárás?
 

 • Az eljárás kezdeményezését követően adminisztrációs költségekre 30.000 forintot kell fizetnie.
 • Az eljárás során további költségek is terhelhetik Önt (pl.: környezettanulmányért fizetendő díj).
 • A csődvédelem kezdeményezését követően is törlesztenie kell egy meghatározott összeget, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy alkalmas-e az eljárásra, és kap-e hosszútávú fizetési könnyítést.
 • Az eljárás során Önnek végig, rendszeresen fizetnie kell tartozásait!

Ki felügyeli a megállapodás teljesítését?
 

Azt, hogy Ön teljesíti-e a megállapodást, állami alkalmazott,
egy ún. családi vagyonfelügyelő
ellenőrzi.
Ő jogosult az Ön és családja bevételeit, kiadásait ellenőrizni, és vásárlásait akár korlátozhatja is.

 

Mit kell tudni a vagyontárgyakkal, illetve jövedelmekkel kapcsolatban?
 

 • Az adósságrendezési eljárásba az Ön teljes vagyona beletartozik, kivéve a jogszabályban meghatározott, alapvető létfenntartáshoz szükséges vagyontárgyakat.
 • Az Ön létfenntartása szempontjából nélkülözhető vagyontárgyak az eljárás során értékesíthetőek.
 • A családi vagyonfelügyelő elől bármely jövedelem, illetve vagyon eltitkolása szigorú jogi következményeket von maga után.
 • Nem képezhet megtakarításokat, minden vagyona csak a hitelezői kifizetésére fordítható.
 • Az eljárás során, amennyiben az Ön pénzügyi helyzete jelentős mértékben javulna, ezeket az új bevételeket is az adósságrendezésre kell fordítania (pl. örökség).

Mire számíthat Ön az eljárás kezdeményezését követően?
 

 • Nem indulhat Önnel szemben végrehajtás, a már folyamatban lévő végrehajtást szüneteltetik.
 • A vagyona, jövedelme illetve a bankszámlája feletti rendelkezési jogát korlátozhatják. Csak a létfenntartáshoz szükséges vagyonához férhet hozzá.
 • Ha hitelkártyával vagy folyószámlahitellel rendelkezett, az ott meghatározott keretek a továbbiakban nem állnak az Ön rendelkezésére.
 • Nem köthet újabb hitel- vagy kölcsönszerződést, az eljárás tényét rögzítik a központi hitelinformációs rendszerben.
 • Már megkötött hitelszerződése esetén, azon hitelösszeg, illetve szakaszos teljesítés esetén hitelösszegek, amelyek még nem kerültek folyósításra, nem kerülhetnek kifizetésre.
 • Esetleges törlesztési kötelezettségének – ellenkező megállapodás, vagy végzés hiányában – a főhitelező értesítése alapján kell eleget tennie.
 • Amennyiben ingatlana nem felel meg a jogszabályi követelményeknek (szobaszám, méret stb.), azzal is számolnia kell, hogy akár annak értékesítésére is sor kerülhet.

Mi történik, ha nem tartja be a megállapodásban foglaltakat?
 

Ha Ön az egyezséget nem tartja be vagy késlekedik a törlesztő részletekkel, a bíróság megszünteti az adósságrendezési eljárást, és így megszűnik a csődvédelme. 

A még ki nem fizetett tartozások miatt a hitelezők végrehajtási eljárásokat indíthatnak, illetve folytathatják azokat. Tíz évig nem kérelmezhet újra magáncsőd védelmet.

 

Hogyan nyújthatom be a magáncsőd eljárás iránti kérelmemet?
 

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése iránti kérelmét személyesen a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban vagy postai úton az OTP Faktoring Zrt. 1364 Budapest, Pf. 47. címére küldheti meg. A kérelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat által rendszeresített űrlapon, 3 példányban szükséges benyújtania. A kérelmeket - a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatója alapján - az adósnak és az adóstársnak is alá kell írnia. A kérelemhez továbbá a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő dokumentumokat csatolnia szükséges. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérelmét a lakóhelye szerinti illetékes Családi Csődvédelmi Szolgálatnál is előterjesztheti, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérelmét párhuzamosan Társaságunknál, és a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál nem terjesztheti elő, ezért Önnek döntenie kell arról, hogy hova nyújtja be a kérelmét.

 

Mire kell figyelnem az űrlapok kitöltésénél?
 

Az űrlapokat jól olvasható kézírással, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, legalább négy példányban. 

Minden kitöltött űrlaprészt vagy űrlapfejezetet az adósnak, adóstársnak dátummal és aláírásával kell ellátnia, az egyéb kötelezettnek csak azt az űrlaprészt vagy űrlapfejezetet kell aláírásával ellátnia, amelyek az ő általa tett nyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat vagy az adós olyan adatát érintik, amelyre vonatkozóan az egyéb kötelezettnek helytállási kötelezettsége van. A határozott kérelmet tartalmazó, eljárást kezdeményező űrlaprészen az aláírások mellett két tanú aláírását is szerepeltetni kell, feltüntetve a tanú nevét, természetes személyazonosító adatait és lakcímét, személyazonosító okmányának típusát és számát. Nem írhatja alá tanúként az űrlapot az adóstárs, az egyéb kötelezett vagy a hitelező. 

A kitöltött, és a fentek szerint aláírt, két tanú aláírásával is ellátott kérelmet – az elektronikus űrlapot kinyomtatva – személyesen vagy postai úton, három példányban kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart. 

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek elektronikusan is kitölthetik az űrlapokat. Ebben az esetben – a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján közzétételre kerülő információk szerint – formai ellenőrzést végző számítógépes program támogatja az elektronikus kitöltést és a kötelező adatok megadását. A kitöltést követően az űrlapokat az adós, adóstárs a szükséges példányszámban kinyomtatja, aláírja, az egyéb kötelezettekkel és a tanúkkal is aláíratja

Bővebb információkért a kitöltéssel kapcsolatban keresse fel a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapját, ahol részletes kitöltési útmutatót találhat. Bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk
 

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalói (Családi Csődvédelmi Szolgálat)  

Tájékoztatás az adósságrendezési eljárásban eljáró meghatalmazott pénzügyi intézményről  

A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja  

Közlemény az OTP Faktoring Zrt. ügyfélszolgálatairól, postafiók címéről  

Panaszkezelésre vonatkozó információk  

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók  

Az OTP Faktoring Zrt. – a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek között az együttműködés és a kapcsolattartás rendjéről szóló – szabályzata
 Egyéb általános tájékoztatók a magáncsőddel kapcsolatban
 

Természetes személyek adósságrendezése - MNB tájékoztató  

MNB sorvezető a „magáncsőd” eljárás kezdeményezéséhez  

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
 Letölthető dokumentumok
 

Az eljárás során alkalmazott nyomtatványok  

 • Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén a kezdeményező az Are tv. 17. § (6) alapján haladéktalanul értesíteni köteles a számlavezető pénzintézetet az adósságrendezési eljárás megkezdéséről. Amennyiben Ön, mint Adós más pénzintézetnél adósságrendezési eljárást kezdeményezett, úgy az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunkhoz való eljuttatásával tehet eleget tájékoztatási kötelezettségének:

  Bejelentés más főhitelezőnél való eljárás megindításról


 • Abban az esetben, amennyiben Ön a Társaságunk felé fennálló tartozásával kapcsolatban nem rendelkezik a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő, az adósságrendezési kérelemhez csatolandó valamennyi szerződéses irattal, akkor a Társaságunk felé fennálló tartozásai vonatkozásában, a Társaságunknál rendelkezésre álló iratokról másolatot kérhet a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban. Az alábbi kérelmen azon iratokat szükséges megjelölnie, amely iratokkal nem rendelkezik, és azok megküldését kéri Társaságunktól. A másolatokat Társaságunk az igénylés átvételétől/beérkezésétől a kérelmező részére postai úton küldi meg:

  Kérelem adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok tárgyában


 • Amennyiben Ön az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét postai úton kívánja Társaságunk részére benyújtani, akkor nyilatkoznia szükséges arról, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott be kérelmet párhuzamosan a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervénél. Javasoljuk, hogy amennyiben Társaságunk részére küldi meg a kérelmét, akkor a kérelemmel egyidejűleg szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, és azt a kérelemcsomaggal együtt szíveskedjen megküldeni.

  Nyilatkozat kezdeményezés helyéről


Magáncsőd eljárás kezdeményezéséhez szükséges nyomtatványok