Elszámolási és forintosítási információk

KÖZZÉTÉTEL

 

A 2015. ÉVI CXLV. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÖVETELÉSEK FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS MEGKÜLDÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL  

A 2015. évi CXLV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a törvény hatálya alá tartozó, már felmondott deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő devizában nyilvántartott követelések forintra történő átváltásáról szóló tájékoztatás az alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára postázásra került:  

Forintra történő átváltásról szóló
tájékoztatás kiküldésének
befejezési dátuma
Közzététel dátuma 
2016. január 29.  2016. február 2. 

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a már felmondott devizaalapú kölcsönszerződésből eredő követelés törvény szerinti forintra váltásáról tájékoztató levelet kellett volna kapnia, azonban nem kapott, vagy vitatja a követelés forintra történő átváltásának számítását, panaszt terjeszthet elő pénzügyi intézményünk felé. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. 

Panaszbeadványát postai úton a 1364 Budapest, Pf. 271. postafiók címre küldheti meg, valamint benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon a 06(1)301-0976 faxszámra, illetve elektronikus úton az ugyfelszolgalat@otpfakt.hu e-mail címre. 

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ezen levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap rá választ. 

Budapest, 2016. február 2.                                                                                        OTP Faktoring Zrt. 


Ügyfeleknek szóló tájékoztató forintra történő átváltás kapcsán

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a 2014. évi LXXVII. törvény 15.§-a alapján fennálló kötelezettségének eleget téve a lakossági deviza vagy devizaalapú, ingatlan fedezettel biztosított kölcsönszerződésből eredő követeléseket forintra átváltotta. 

Társaságunk tevékenysége során a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jár el, így a követelések forintra váltása során is a fent hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt az előírások végrehajtása. 

A forintra váltást arra irányuló külön kérelem nélkül, a jogszabály erejénél fogva 

  • rögzített árfolyamon (CHF: 256,47; EUR: 308,97; JPY: 2,163),
  • 2015. február 1. napi fordulónappal hajtottuk végre.

A forintra váltás teljesítéséről Társaságunk értesítő levelében tájékoztatja Önt.
Az értesítő levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetősége a kötelemben szereplő minden adóstárs, együttes nyilatkozatával kérni a forintra váltott követelés eredeti devizanemben meghatározott követelésre visszaváltását. A határidőn túl benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentum az alábbi linken és Társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban érhető el. Kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmét postai úton szíveskedjen benyújtani. 

Igény bejelentő a követeléssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez  

Tájékoztatjuk, hogy a jelzáloggal biztosított devizában folyósított kölcsönéből eredő tartozásának rendezésére kötött részletfizetési megállapodásunk szerint 2015. januárban a február havi törlesztő részletéhez tartozó csekk még a deviza árfolyamok jelentős erősödése előtt került kiküldésre, ezért abban nem érvényesült az árfolyam erősödés hatása. A törvényi előírásoknak megfelelően az előírt határidőig nyilvántartásunkban természetesen a február havi részlet összegét is újra kalkuláljuk a rögzített árfolyamon történő átszámítás megvalósításával és befizetését eszerint számoljuk el. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk a 2014. évi LXXVII. tv. alapján a februárban kiküldendő csekkre kerülő, március havi törlesztő részlet összegét már a törvény által meghatározott, rögzített árfolyamon átváltva mutatja ki. A forintra történő átváltás következményeként a törlesztő részletek a következő hónaptól egyezőek lesznek - változó törlesztésű konstrukciók kivételével -, a részletekre nem lesz hatással a deviza árfolyamok ingadozása. 


I. Hogyan kezdeményezheti az elszámolást?
 

1. 2009. július 27. napján és azt követően felmondott kölcsönszerződés esetén:  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie.  Az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett ügyfelek részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján 

  • deviza alapú szerződés esetén 2015. április 30. napjáig,
  • forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek. 

Azon ügyfelek, akik nem kapnak elszámolási tájékozatót az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől, valószínűleg nem rendelkeznek a jogszabály hatálya alá tartozó kölcsönszerződéssel. 

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az adott követelést Társaságunkra engedményező, eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének a benyújtásával együtt tudja elvégezni.  

Társaságunknak az elszámolást  

  • az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója, és
  • az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének

Társaságunk általi átvételét követően 30 napon belül kell elvégeznie.  

Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk ügyfélszolgálatain (részletes tájékoztatás Személyes ügyfélszolgálat menüpont alatt), továbbá azt az ügyfélszolgálatok elérhetőségére előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi. 

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a kitöltött elszámolás iránti kérelem nyomtatványt személyesen ügyfélszolgálatainkon, illetve postai úton nyújthatják be Társaságunk részére

Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány:  

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz  

2. 2009. július 27. napját megelőzően felmondott kölcsönszerződés esetén:  

Azon ügyfelek esetében, akiknek a kölcsönszerződését 2009. július 27. napját megelőzően mondták fel, és az ebből eredő követelést Társaságunk érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha az ügyfél igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését Társaságunk érvényesíti. 

Ügyfeleink az igazolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti .  

Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről  

Táraságunk az igazolást, a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul, postai úton beérkező kérelmet Tárasságunk általi átvételt követő 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja. 

A Társaságunk által kiadandó igazolás tájékoztató jelleggel az alábbi linken érhető el.  

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről  

A Társaságunk által kapott igazolással kérheti az ügyfél az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást. Ezt követően pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást, és erről értesíti az ügyfelet.Társaságunk az elszámolási értesítés és az elszámolási igény benyújtását követően számol el az ügyféllel. 

3. Végtörlesztés következtében megszűnt kölcsönszerződések:  

Az ügyfél kizárólag 2015. március 1-től 2015. március 31-ig kérheti az elszámolás elkészítését az alábbi kérelem benyújtásával és 10.000 forintos díj ellenében.
Amennyiben Társaságunknak fizetési kötelezettsége keletkezik az ügyfél javára, a díj visszatérítésre kerül.
Jogszabályi kivétel a díjfizetési kötelezettség alól: Amennyiben az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, és ezt igazolni tudja. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást Társaságunk ebben az esetben is csak a banki elszámolási értesítő birtokában tudja elvégezni, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy elszámolási igénykérelmük esetén a banki elszámolási értesítőt Társaságunknak szintén megküldeni szíveskedjenek. Végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a pénzügyi intézmény az elszámolást 2015. november 30. napjáig köteles megküldeni a fogyasztónak. 

Ügyfeleink az elszámolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti 2015. március 1-től 2015. március 31-ig.  

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez  


II. Adatváltozás esetén

 

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti. 

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány  


III. Elszámolás eredményének közlése

 

Társaságunk az elszámolás elvégzését követően, az elszámolásról tájékoztató levelet küld az elszámolással érintett ügyfelek részére.  

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően az ügyfelek részére visszafizetés kizárólag akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a fennálló tartozás(ok) összegét.  

 Ebben az esetben a túlfizetést Társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.  

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XL. törvény 16. § (4)  bekezdése értelmében az elszámolás másolatára jogosult ügyfelek (az az adós, kezes vagy zálogkötelezett, akinek a részére a követeléskezelő az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni) kérhetik az elszámolás másolatának megküldését. 

Az elszámolás másolata iránti igény az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk ügyfélszolgálatain (részletes tájékoztatás Személyes ügyfélszolgálat menüpont alatt), továbbá azt az ügyfélszolgálatok elérhetőségére előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi. 

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozás által készített elszámolás másolatának megküldéséhez  


IV. Panasz

 

Ha az elszámolást vitatja, és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (OTP Faktoring Zrt., 1364 Budapest, Pf. 271), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06 1 301-0976), illetve elektronikus úton (ugyfelszolgalat@otpfakt.hu). 

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (https://www.otpbank.hu/faktoring/hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését az ugyfelszolgalat@otpfakt.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező. 

A panasz benyújtására a Társaságunk által küldött elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva  volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Kérjük, hogy akadályoztatás tényének igazolását a panaszbeadványával egyidejűleg küldje meg Társaságunk részére. Ha a határidőn belül nem terjeszt elő panaszt,a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja. 

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag akkor veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges. 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány mintákat az alábbi elérhetőségen találja: 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok  

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerős döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – történik.E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be a Pénzügyi Békéltető Testülethez, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. A nyomtatványok és a kitöltési útmutatók elérhetők az OTP Faktoring Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől, illetve letölthetők a honlapunkról (mellékeltek címszó alatt), valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról is az alábbi elérhetőségen: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok.. 

Mellékeltek: