Vissza a nyitó oldalra.
English
Keresés


Forinthitelekkel kapcsolatos kérdések


Kiket érint, kiket nem?


Mely szerződések érintettek az elszámolás második körében?

Az elszámolás újabb köre ingatlan alapú hitelek esetén

2004. május 1. és 2010. november 26. között kötött, illetve

2012. április 1. és a 2014. július 26. között kötött


azon referencia kamatozású forint fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozik, amelyekre vonatozó, egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési feltétel miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján közérdekű pert indított és azt jogerősen, illetve a Kúria által hozott ítélet szerint is megnyerte.


Kiket nem érint az elszámolás?

Állami kamattámogatású lakáscélú hitelek,

2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések,

2014.07.26. után kötött fogyasztói szerződések,

hitelkártya szerződések,

folyószámlahitelek,

a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá tartozó fogyasztói azon kölcsönszerződések*, amelyekre nézve az MNB nem indított közérdekű keresetet.


* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


Azon forint alapú kölcsönszerződések, amelyeket 2010. november 26-át követően kötöttek, érintettek az elszámolásban?

Ezen szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételekkel kapcsolatban az MNB hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat. A per lezárultának időpontja és eredménye, illetve a perrel érintett állomány befolyásolhatja az elszámolást is.


Csak az élő, vagy a lezárt, lejárt hitelek felvevőivel is elszámol-e a bank?

Az elszámolásban részt vesznek azok az ügyletek, amelyeket 2004.05.01. után kötöttek (amelyek nem tartoznak a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá*), ha

élő az ügylet, vagy

2009.07.26-át követően szűnt meg a szerződés, vagy

2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
- a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
- az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
- az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.


A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatók be a fiókhálózatban.

* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”


A Nemzeti Eszközkezelőnek eladott ingatlanokra is vonatkozik az elszámolás?

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a bank elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.


Érinti-e azokat az elszámolás, akiknek felmondták a hitelét és a követelés követeléskezelőhöz került?

2009. július 26-án vagy azelőtt eladott, még élő vagy 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződések esetén a pénzintézetek csak akkor készítenek elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a követelést vele szemben a követeléskezelő érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette. Az ügyfél igénybejelentését követően a pénzintézet a követelés átruházásának időpontjára elkészített elszámolást megküldi az ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére.


Az elszámolás menete


Mikor küldik ki a hitelintézetek az elszámoló leveleket?

A hitelintézetek 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között adják postára a forinthitelesek tájékoztató levelét.

Mivel azonban az MNB közérdekű keresetet indított, és a peres eljárás befejezésére 2015. szeptember 2-án került sor, így az elszámolás végső határideje a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1-re módosult.

Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30., illetve a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1. között azok kapnak elszámoló levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel:

kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és

a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.


Azon ügyletek esetén, ahol a fenti két feltétel fennáll, nem keletkezett fogyasztói követelés, ezért nem kerül sor elszámoló levél kiküldésére. (Részletes elszámolási kimutatást kérhet személyesen OTP bankfiókban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205)).

Az OTP Lakástakarék 2010. november 27. után kötött szerződéseire nincs elszámolási kötelezettség.


A hitelintézet mi alapján számítja ki a visszajáró összeget?

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az a visszajáró összeget. Forinthitelek esetén 2015. június 30-i adatok alapján számítja ki a bank, hogy visszajár-e és ha igen, mekkora összeg az addig befizetett törlesztőrészletek után. A visszatérítés mértéke az elszámoló levélben kerül rögzítésre.


Hogyan kapják meg a visszatérítést az ügyfelek?

A visszajáró összeg – csakúgy, mint a deviza alapú hitellel rendelkezők esetében – élő hitel esetén a fennálló tartozást csökkenti, lezárt hitel esetén bankszámlára, vagy készpénzben téríti vissza a hitelintézet az összeget. Ha lezárt hitellel rendelkezik, akkor az OTP a banknál lévő bankszámlára automatikusan teljesíti az összeget. Ilyen számla hiányában az elszámoló levélben leírtak szerint be kell jelentenie, hogy milyen módon szeretné megkapni az összeget. Az átutalás, illetve a kifizetés a teljesítés módjára vonatkozó bejelentéstől számított 15 munkanapon belül megtörténik.


Mit kell tenni, ha valaki nem kapta meg az elszámoló levelet?

Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik. Akkor érdemes felkeresni a hitelt folyósító fiókot, ha a hitelintézet a honlapján közzétette, hogy minden, az elszámolásban érintett ügyfelének kiküldte az elszámoló levelet, de az illető még nem kapta meg és nem tartozik az alábbi körbe a kölcsöne:

kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és

a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.


Észrevételét a banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő. Ha a levelezési címe megváltozott, azt minél előbb jelezze  bármely OTP bankfiókban.


Mi a teendő az elszámoló levél megérkezését követően?

Az elszámoló levél áttanulmányozását követően Önnek alapvetően nincs teendője. Amennyiben bővebb információra van szüksége, az elszámoló levélben leírtak szerint kérheti a részletes elszámolást is. Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok megadását követően - a honlapunkról (Részletes elszámolás menüpont), vagy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.


Az elszámolást követően


Módosul-e az elszámolást követően a forinthitelek kamata?

A hitelintézetek által alkalmazott kamat, illetve referenciakamat alkalmazása esetén a kamatfelár mértéke a fordulónapon (2015. június 30.) nem lehet nagyobb az eredeti, induló vagy a 2014. július 19-én alkalmazott kamat, illetve kamatfelár közül az alacsonyabbnál. A jelenleg alkalmazott kamatok rendszerint megegyeznek vagy alacsonyabbak a felvételkori kamatoknál, így az elszámolást követően nem lesz érzékelhető a kamat változása.


Mikortól kell az új szabályok szerint törleszteni? Hogyan változhat a forinthitelek kamata a további futamidő alatt?

Legkésőbb a levél kiküldés véghatáridejét követő első esedékességtől.

A kamat és kamatfelár mértékét a pénzintézetek csak meghatározott időközönként módosíthatják a hátralévő futamidő függvényében, az alábbiak szerint:
Ha 2015. június 30-tól számított hátralévő futamidő

hosszabb, mint 3 év, de nem hosszabb 9 évnél: 3 évente

hosszabb 9 évnél, de nem hosszabb 16 évnél: 4 évente

hosszabb 15 évnél: 5 éventeMiért nem jár vissza részemre összeg?

Ha az Ön elszámoló levelében az szerepel, hogy nem jár Önnek vissza összeg, akkor az alábbi lehetséges esetek egyike fordulhat elő:

Szerződésben bár szerepelt az egyoldalú módosításra lehetőséget nyújtó oklista, de azzal a hitelintézet nem élt, azaz a hitel futamideje alatt nem történt olyan egyoldalú szerződésmódosítás, amely miatt elszámolandó összeg keletkezett volna.

A hitel futamideje alatt az Ön hitelének hiteldíját (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat) a hitelintézet egyoldalúan, módosítással csökkentette, azaz az sohasem haladta meg a szerződéskötéskori hiteldíjat (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat).

Ön részére a hitelintézet olyan kedvezményeket nyújtott (kamat, díj, stb.), amelyet az elszámolási törvény alapján figyelembe vehet, és ezen összeggel az Ön részére járó összeget csökkentette.Jogszabályi háttér


Milyen jogszabályok alapján hajtja végre a bank az elszámolást?

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az ügyfél részére visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és ügyfélbefizetéseket. Az elszámolásra vonatkozó törvényeket, rendeleteket ide kattintva éri el.


Milyen szervezet ellenőrzi, hogy a bank betartja-e a jogszabályokat?

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, ha a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.


Egyéb


A hagyatéki eljárást hogyan befolyásolja az elszámolás?

Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia az örökösnek, amelyben szerepel teherként az elszámolásban érintett hitelszámla, vagy vagyonként a fogyasztói követelés összege. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.


A kezes és adóstárs is érintett az elszámolásban?

A bank az elszámolásról szóló levelet az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére küldi el, a bank a főadóssal számol el. A főadós: a hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte. Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.


Milyen panasztételi lehetőségeik vannak az ügyfeleknek?

Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat. A panasz benyújtására az elszámoló levél kézbesítésétől számított 30 napon (elszámoló levelet nem kapott esetekben a honlapon történő közzétételt követő 60 napon) belül van lehetősége.


Hogyan jelenthető be a lakcímváltozás?

A lakcímváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt mielőbb tegye meg.


Devizahitelekkel kapcsolatos kérdések


Elszámoláshoz kapcsolódó kérdések


Kiket érint az elszámolás?

Deviza alapú hitelek esetén

2004.05.01-től 2014.07.26-ig szerződött ügyletek esetén, ha

élő az ügylet, vagy

2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy

2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
- a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
- az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti,
- az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.


A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújthatók be a fiókhálózatban.

Forint hitelek esetén

2004.05.01-től szerződött ügyletek, amelyek nem tartoznak a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá*, ha

élő az ügylet, vagy

2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy

2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
- a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
- az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
- az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.


* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújthatók be a fiókhálózatban.

Rögzített árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyletek esetén

Az ügyfél kérelem benyújtásával kérheti 2015. március 1-től 2015. március 31-ig az elszámolás elkészítését 10.000 forintos díj ellenében. Ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyfél javára a banknak fizetési kötelezettsége áll fenn, a bank a 10.000 forintos díjat visszatéríti az ügyfél részére. Amennyiben az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és az ügyfél igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor. A kérelem postai megküldése esetén a díj megfizethető személyesen fiókhálózatban, vagy átutalással a 11790004-55555555 számlaszámra. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni a rögzített árfolyamon végtörlesztett hitel hitelszámla számát.

Elszámolás igénylése a követeléskezelővel szemben

Ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a fogyasztó a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy a követeléskezelő a vele szemben fennálló követelésével számoljon el.

A kérelem az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen nyújtható be a fiókhálózatban.


Kiket nem érint az elszámolás?

Állami kamattámogatású lakáscélú hitelek

2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések

2014.07.26. után kötött fogyasztói szerződések

hitelkártya szerződések

folyószámlahitelek

a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések*


* „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


Hogyan fog megtörténni a hitelem után visszajáró összeg elszámolása?

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az Ön részére visszajáró összeget.

A törvény által érintett deviza alapú hitelek esetén 2015.02.01-i fordulónapi, forinthitelek esetén 2015.06.30-i fordulónapi tény adatok alapján kerül megállapításra, hogy visszajár-e Önnek és ha igen, mekkora összeg az Ön által befizetett törlesztőrészletek után.

Ha az Ön részére fogyasztói követelés keletkezik, akkor:

élő hitelek esetén automatikusan a hitelre kerül elszámolásra a visszajáró összeg

lezárt hitelek esetén, ha Önnek van más, késedelembe esett hitele a banknál, akkor előbb az elmaradást csökkenti az elszámolásból származó összeg, majd az ezt követően fennmaradó összeget
- ha Önnek van az OTP banknál élő bankszámlája, akkor ezen írja automatikusan jóvá a pénzintézet,
- ha Önnek nincs élő bankszámlája az OTP banknál, akkor az elszámoló levélben kap tájékoztatást arról, hogy az összeget készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más banknál vezetett számlájára.A jóváírás a hitelszámlán automatikusan megtörténik, vagy azt külön kérni kell?

Ha Önnek az elszámolással érintett hitele még élő, akkor azon automatikusan elszámolásra kerül a fogyasztói követelés. Ha Önnek az elszámolással érintett hitele ugyanazon pénzügyi intézmény által biztosított hitelkiváltás eredményeként szűnt meg, akkor a kiváltó hitelre kerül automatikusan elszámolásra a fogyasztói követelés.


Mit tartalmaz az elszámoló levél?

Az elszámolásról szóló tájékoztató levél kötelező formai- és tartalmi elemeit a Magyar Nemzeti Bank határozta meg. Kötelezően tartalmazza a fogyasztói követelés összegét, a jóváírás vagy kifizetés összegét, annak részletezését, az élő ügyletek esetén módosult tőketartozás és a törlesztőrészlet összegét.

Az érintett ügyfelek esetén a levél tartalmazza továbbá a szerződésmódosuláshoz, köztük a kamatmódosításhoz és az esetleges forintosításhoz kapcsolódó információkat, az esetleges teendőket, felülvizsgálati, panasztételi lehetőségeket.


Mikorra várható a jóváírás, visszatérítés?

Ha élő hitele van, akkor még az elszámoló levél kiküldése előtt jóváírásra kerül a hitelére a visszajáró összeg.

Ha lezárt hitellel rendelkezik, akkor az OTP banknál lévő bankszámlára automatikusan, ennek hiányában elszámolásról szóló tájékoztatás kézbesítését követően megtett, a teljesítés módjára vonatkozó bejelentéstől számított 15 munkanapon belül történik meg a visszatérítés.


Az elszámolást követően mikortól változik a törlesztőrészletem összege?

Ha élő hitellel rendelkezik, és jár Önnek visszatérítés, akkor annak jóváírását követően már a jóváírással csökkentett részlet kerül meghatározásra. Az új részletet az elszámolás megküldésére nyitva álló határidő utolsó napját követő hónapban kell majd fizetnie.


Ha gyűjtőszámlával rendelkezem, akkor hogyan zajlik az elszámolás?

Ha Ön élő gyűjtőszámlahitellel, vagy áthidaló hitellel rendelkezik, és jár Önnek visszatérítés, akkor az összeget:

először a kapcsolódó hitel késedelmének megfizetésére,

majd ezt követően a gyűjtőszámlahitel és/vagy áthidaló hitel fennálló tartozásának csökkentésére számolja el a bank.

Ha ezt követően is marad még visszajáró összeg, akkor azt az élő hitel tartozásának csökkentésére számolja el a bank.Azok, akik már végtörlesztették a hitelüket (ide nem értve a kedvezményes végtörlesztést igénybe vett ügyfeleket), mikor és hogyan kapják vissza a különbözeti összeget?

Ha lezárt hitellel rendelkezik, és visszatérítésre jogosult, akkor ha más, késedelembe esett hitele van a bankcsoportnál, akkor a visszajáró összeg előbb annak késedelmére kerül elszámolásra, majd ezt követően a fennmaradt összeg:

Ha Önnek van az OTP banknál élő bankszámlája, akkor arra kerül automatikusan jóváírásra még az elszámoló levél kiküldése előtt.

Ha Önnek nincs élő bankszámlája az OTP banknál, akkor az elszámoló levélben kap majd tájékoztatást arról, hogy az összeghez milyen módon juthat hozzá. Utalhatja egy másik bankszámlára, vagy akár felveheti készpénzben a bankfiókban.Mekkora havi törlesztőrészlet csökkenésre lehet számítani a jóváírást követően?

Az Önnek visszajáró összeg függ:

a hitel típusától (lakáscélú, szabadfelhasználású hitel, személyi kölcsön, stb.),

a hitel felvételének és lejáratának időpontjától,

a felvett hitel nagyságától,

az alkalmazott kamatmértéktől, és annak elmúlt időszakban történt módosításától (hányszor és milyen mértékű módosítás történt),

az Ön fizetési hajlandóságától (történt-e késedelmes törlesztés),

attól, hogy Ön rendelkezik-e ingatlanfedezetű hitel esetén gyűjtőszámlahitellel,

attól, hogy történt-e az Ön részére bármely időszakos kedvezmény nyújtása.


Ennek függvényében átlagban 5-20%-kal is csökkenhet a törlesztőrészlet, de ha késedelemben van, akkor először a késedelem kerül rendezésre, így akár előfordulhat, hogy a rendszeresen fizetendő részlet nem csökken.


Lesz-e költsége az elszámolásnak, illetve a forintra váltásnak?

Az elszámolás és forintosítás az Ön számára külön költséggel nem jár.


Milyen jogszabályok alapján végzik el az elszámolást, állapítják meg a visszajáró összeget?

A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az ügyfél részére visszajáró összeget, figyelembe véve a tényleges számlaforgalmat és ügyfélbefizetéseket.

Az elszámolásra vonatkozó törvényeket, rendeleteket ide kattintva éri el.


Ha valaki jogosult a visszatérítésre, de nem rendelkezik folyószámlával a hitelt biztosító banknál, akkor milyen módon juthat hozzá a visszatérítendő összeghez? Átveheti e postai úton?

Ha Önnek nincs élő bankszámlája az OTP Banknál, akkor az elszámoló levélben kap tájékoztatást arról, miként juthat hozzá a visszajáró összeghez. Erre két lehetősége van, az összeget vagy készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más bankszámlára. A visszatérítésre ez esetben a teljesítés módjára vonatkozó fogyasztói bejelentéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

Postai kifizetés a törvényben foglaltak alapján nem lehetséges.


Azokat, akik adójóváírást vettek igénybe a korábbi években, hogyan érinti az elszámolás?

A 2014. XL törvény nem érinti a korábbi évek adóigazolását, azokat nem kell korrigálni.


Hol találom a számítás alapját képező képletet?

A vonatkozó MNB rendeletekben találja meg azokat.

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól című MNB rendelet I. számú elszámolási módszertanát veszi alapul a bank

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól


Az elszámolásra vonatkozó összes törvényt, rendeletet ide kattintva éri el.


Hol juthat hozzá az elszámolt összeghez az, akinek megszűnt a hitelszámlája, vagy akinek a tartozását már a Faktoring cég kezeli?

Ha lezárt hitellel rendelkezik és jogosult a visszatérítésre:

ha van más, késedelembe esett hitele a bankcsoportnál, akkor előbb annak késedelmére kerül elszámolásra, majd az ezt követően fennmaradt összeg:
- ha Önnek van az OTP banknál élő bankszámlája, akkor arra kerül automatikusan jóváírásra még az elszámoló levél kiküldése előtt.
- ha Önnek nincs élő bankszámlája az OTP banknál, akkor az elszámoló levélben kap részletes tájékoztatást arról, hogy az összeget készpénzben a bankfiókban veheti fel, vagy kérheti annak átutalását más banknál vezetett számlájára, amelynek visszatérítése ez esetben a teljesítés módjára vonatkozó fogyasztói bejelentéstől számított 15. munkanapon történik meg.


Ha a bank az Önnel szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte, ez esetben is kap elszámoló levelet a banktól. Ebben az esetben a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy a követeléskezelő Önnel szemben számoljon el. A kérelemhez csatolni kell az elszámoló levél másolatát.


Mitől függ, hogy mennyi pénzt kap vissza valaki az árfolyamrés, illetve a jogtalan kamatmódosítás miatt?

A visszajáró összeg függ:

a hitel típusától (lakáscélú, szabadfelhasználású hitel, személyi kölcsön, stb.),

a hitel felvételének és lejáratának időpontjától,

a felvett hitel nagyságától,

az alkalmazott kamatmértéktől, és annak elmúlt időszakban történt módosításától (hányszor és milyen mértékű módosítás történt),

az Ön fizetési hajlandóságától (történt-e késedelmes törlesztés),

attól, hogy Ön rendelkezik-e ingatlanfedezetű hitel esetén gyűjtőszámlahitellel,

attól, hogy történt-e az Ön részére bármely időszakos kedvezmény nyújtása.


Ennek függvényében átlagban 5-20%-kal is csökkenhet a törlesztőrészlet, de ha késedelemben van, akkor először a késedelem kerül rendezésre, így akár előfordulhat, hogy a rendszeresen fizetendő részlet nem csökken.

Minden, a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztatja őket arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg, és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.


Ha valakinek felmondták a hitelét, majd eladták a követelést az OTP Faktoring Zrt-nek, akkor a banktól és az OTP Faktoringtól is kap majd visszatérítést?

Ezen ügyfelek is kapnak elszámoló levelet. Ha a bank a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését követően követeléskezelőre engedményezte az elszámolást a fogyasztó a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti.

A kérelemhez csatolni kell az elszámoló levél másolatát.


Nem részesültem elszámolásban! Mi a teendőm?

Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik.

Ha érintett az elszámolásban, tértivevényes levélben küldjük el az Ön számára az elszámoló levelet március, vagy április hónapban (forinthitelek esetén augusztus, szeptember hónapban). Ha Ön szerint érintett az elszámolásban, de levelezési címe megváltozott, azt jelezze a bankfiókban.

Ha úgy gondolja, hogy bankunknak el kellett volna számolnia Önnel, elszámolást azonban nem kapott, ide kattintva tájékozódhat.


Időközben elvált adóstársak esetében ki kapja meg a visszatérítést, ha a kölcsön már kiegyenlítésre került?

Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül megküldésre, és a bank a főadóssal számol el. Főadós: hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.


Adós vagy adóstársnak kerül kiegyenlített számla esetén átutalásra az elszámolásból származó összeg?

Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül megküldésre, és a bank a főadóssal számol el. Főadós: hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.


Hol kérhetek részletes kimutatást az elszámolásról?

Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok megadását követően - a honlapunkról, vagy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.


Az elszámolásról szóló részletes kimutatás táblázatainak magyarázata hol érhető el?

Részletes magyarázatok a részletes kimutatásban a táblázatok alatt találhatóak.


Az elszámolás szempontjából mi számít a peres eljárás befejezésének?

Polgári peres eljárás befejezésének időpontja a bíróság eljárást befejező határozata jogerőre emelkedésének napja. Ha felülvizsgálati kérelem előterjesztésére került sor, a felülvizsgálati eljárás során hozott, eljárást befejező határozat közlésének napja.


Ha valakinek a Nemzeti Eszközkezelő megvette a lakását, mikor kap elszámolást?

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a bank elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant megvásárolta, a fogyasztónak a vételár felosztási tervben érintett hitelezője 2015. december 31. napjáig kérheti a Nemzeti Eszközkezelőt, hogy - kérelmének továbbítása mellett - hívja fel a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére, és annak a Nemzeti Eszközkezelő részére való megküldésére.


Ha valakinek olyan devizahitele van, amelyet bizonyos esetekben devizában törlesztett, akkor is jár a visszatérítés?

Ebben az esetben az árfolyamrés miatt nem, de kamatmódosítás miatt járhat visszatérítés.

Minden, a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztatja őket arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg, és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.


Ha valaki rögzített árfolyamon végtörlesztett, mikor kap elszámolást?

Rögzített árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) ügyletek esetén az ügyfél kérelem benyújtásával kérheti 2015. március 1-től 2015. március 31-ig az elszámolás elkészítését 10.000 forintos díj ellenében.

Ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyfél javára a banknak fizetési kötelezettsége áll fenn, a bank a 10.000 forintos díjat visszatéríti az ügyfél részére. Ha az ügyfél a végtörlesztés érdekében forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat, feltéve, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést a bankkal vagy más pénzügyi intézménnyel kötötte, és az ügyfél igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor.

Az elszámolás megküldésére legkésőbb 2015. november 30-ig kerül sor.


Forintosítást érintő kérdések


Kiket érint a forintosítás?

A forintosítás a deviza és deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződéssel rendelkező azon magánszemélyekre vonatkozik, akik

2004. május 1. és 2014. július 26. között szerződtek, és

a kölcsönszerződésük 2015. február 1. napján még nem szűnt meg,

a törvény hatálybalépésekor (2014. december 6-án) még fennálló, de már felmondott kölcsönszerződésből eredő késedelmes követelésként még nyilvántartott tartozásuk van.Miért éri meg forintra átváltani a devizahitelt?

A forintosítást követően mentesül az árfolyamkockázat alól, így egy későbbi forintgyengülés esetén nem növekszik tovább a fennálló tartozása, illetve a törlesztőrészlete.


Mikor forintosítják az érintett hiteleket?

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, erről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti a bank az érintett ügyfeleket.


Mennyivel lesz kevesebb a tartozás és a törlesztő részlet?

A tartozás összege, és a törlesztőrészlet összege függ a visszajáró összeg nagyságától. A ténylegesen fennálló tartozásról és fizetendő törlesztőrészletről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti Önt a bank.

Az így fizetendő részletet első alkalommal a 2015. májusi esedékességkor kell megfizetnie.


A rögzített árfolyamos (árfolyamgátas) hiteleket is forintosítják?

Minden deviza alapú, ingatlanfedezetű hitel – függetlenül attól, hogy árfolyamgát kapcsolódik-e vagy sem a hitelhez - forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján. A forintosítást megelőzően kerül sor a fogyasztói követelés elszámolására.

Az árfolyamgáttal rendelkező ügyfelek esetén:

A 2015. február hónapban esedékes törlesztőrészlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészletig, a forintosított devizahitel törlesztőrészlete – forintosítás miatti kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a 2015. januárjában esedékes törlesztőrészletet.

Ha az elszámolást követően a gyűjtőszámlán tartozás marad fenn, az a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejáratig már csak a gyűjtőszámlahitel kamatával nő, azt addig nem kell törleszteni.

Forintosított devizahitel esetén a hitel hátralévő futamideje hosszabbításra kerülhet (maximum a legfiatalabb adós 75. életévéig), ha a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészlet meghaladná a hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát.Kötelező-e a forintra váltás minden ügyfélnek?

Minden deviza alapú, ingatlanfedezetű jelzáloghitel forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján.

Ha Ön élő (nem felmondott) hitellel rendelkezik és teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét, az elszámolásról és forintosításról szóló tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül írásban benyújtott kérelemmel kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen), hogy nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérheti, hogy hitele továbbra is devizában maradjon:

A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár VAGY

A várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben VAGY

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló jogszabály (32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet) szerint jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni VAGY

A törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat


ezen felül az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a pénzügyi intézmény a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással.

Ha nem kíván élni a forintosítás és kamatmódosítás lehetőségével, a kölcsönszerződést a szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 60 napon belül fel is mondhatja, ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a fennálló teljes tartozást. Ez történhet bankunk által, illetve más pénzintézet által biztosított új kölcsönből is.

Ha Ön felmondott hitellel rendelkezik, az elszámoló levél kézbesítésétől számított 30 napon belül, írásbeli kérelem személyes benyújtásával kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen), hogy nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, azaz kérheti, hogy hitelük továbbra is devizában maradjon.


Ha valakinek deviza alapú hitele van, amelyet devizában is törleszt, akkor is forintosítják a hitelét?

Minden deviza alapú ingatlanfedezetű hitelforintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján, függetlenül annak törlesztési módjától.

Ez esetben javasoljuk a törlesztési bankszámlának forint bankszámla megadását.


Hogyan történik meg a forintosítás, milyen árfolyamot alkalmaznak a forintra váltáskor?

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, amelynek tényéről az elszámolásról szóló levélben fogja Önt értesíteni.

A forintosítás a törvényben meghatározott árfolyamon és kamattal fog megtörténni:

CHF esetén 256,47 Ft/CHF

EUR esetén 308,97 Ft/EUR

JPY esetén 2,163 Ft/JPY


A forintosított hitel kamata a továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

Ez a kamat nem lehet több, mint az eredeti induló (szerződéskötéskori), nem akciós kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a 2014. július 19. napján alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár, de minimum BUBOR+1%.


Nekem kell kezdeményeznem a forintosítást, vagy a bank fog megkeresni? Kell-e valamilyen dokumentumot benyújtani a forintosításhoz?

A forintosítást a bank automatikusan, legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre, amelynek megtörténtéről az elszámolásról szóló tájékoztatóban értesíti az ügyfelet. Dokumentumot nem szükséges hozzá benyújtania.


Forintosítást követően megváltozik a hitel számlaszáma?

A forintosítást a bank automatikusan legkésőbb 2015. március 31-ig hajtja végre. A forintosítást követően a hitelszámlaszám is megváltozik, amely tényéről az elszámolásról szóló tájékoztatóban fog értesítést kapni.

Ha Ön ún. csoportos beszedési megbízás által teljesíti a törlesztőrészleteket, akkor teendője nincs, mivel azt a bank automatikusan módosítja.

Ha deviza bankszámláról törleszt, úgy keresse fel bankfiókunkat, ahol forint bankszámlára új csoportos megbízást kell adnia.


Hogyan módosul a törlesztőrészlet a forintosítás után?

A törlesztőrészlet csak abban az esetben csökken, ha Önnek visszatérítés is jár, amelyből jutott a hitel nem esedékes tartozásának csökkentésére is. A fogyasztói követelés

először a kapcsolódó hitel késedelmének megfizetésére,

majd ezt követően a gyűjtőszámlahitel és/vagy áthidaló hitel fennálló tartozásának csökkentését szolgálja.

Ha ezt követően is marad még visszajáró összeg, akkor azt az élő hitel tartozásának csökkentésére számolja el a bank.Úgy hallottam más bankoknál kedvezőbb feltételekkel forintosítják a hiteleket. Hogyan lehet ez?

Forintosításra minden banknál a törvényben meghatározott árfolyamon és kamatokon kerül sor. Ha a másik bank korábban kedvezőbb devizakamatokat alkalmazott, akkor azon devizakamatok irányadóak az adott banknál.


Milyen kockázatokra kell felkészülni a hitelek forintosításával kapcsolatban?

A forintosítást követően az árfolyamkockázat megszűnik, de a kamatkockázat továbbra is fennmarad, amely Önt terheli.

A törvény szerint a forintosított hitel kamata a továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

A BUBOR esetleges változása miatt háromhavonta,

Kamatfelár kamatfelár-periódusonkénti változása miatt kamatfelár-periódusonként változhat a hitel törlesztőrészlete.


Ha korábban az árfolyamgátat is igénybe vette, a rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően a hitel törlesztőrészlete emiatt emelkedhet, mivel ez esetben megszűnik azon korlát, amely szerint a januárban megfizetett részletet az esedékes részlet nem haladhatja meg.


Hol kezdeményezhető a forintra átváltás mellőzése?

Ha Ön nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy javasoljuk, hogy a hitelt folyósító fiókot keresse fel nyilatkozatával.


A forintosítás érinti a személyi kölcsönt vagy más fogyasztási hiteleket?

A forintosítás nem érinti őket.


A forintosított hitel esetében kell-e kezelési költségre számítani?

Ha a devizahitelén kezelési-költség alkalmazásra került, az továbbiakban is felszámításra kerül, függetlenül, attól, hogy a hitel forintosításra került-e vagy sem.


A forintosítás után miért kell újból kamatot fizetnem?

A forintosítással nem szűnt meg az Ön fizetési kötelezettsége, annak továbbra is a szerződésekben foglaltak szerint kell eleget tennie. A szerződés része a hiteldíj megfizetése is, amely független a forintosítástól.


Ha valaki belépett az árfolyamgátba, a forintosítás után megszűnik a gyűjtőszámlahitele? Innentől csak egy hitelt kell fizetnie?

Az árfolyamgáttal rendelkező ügyfelek esetén

2015. február hónapban esedékes törlesztőrészlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészletig, a forintosított devizahitel törlesztőrészlete – forintosítás miatti kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a 2015. januárjában esedékes törlesztőrészletet.

ha elszámolást követően gyűjtőszámlahitelen tartozás marad fenn, az a rögzített árfolyam alkalmazási időszak lejáratig már csak a gyűjtőszámlahitel kamatával nő, azt addig nem kell törleszteni.

egyúttal a forintosított devizahitel esetén a hitel hátralévő futamideje hosszabbításra kerülhet (maximum a legfiatalabb adós 75. életévéig), ha a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészletek meghaladná a hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát.


Így a gyűjtőszámlahitel- ha nem szűnt meg az elszámolás során, továbbra is külön hitelként kezelendő, és külön kell majd törleszteni.


Mi történik azon befizetéssel, amit az adós a forintosítás után véletlenül a régi devizahitelre fizet be?

Ezen befizetések automatikusan átirányításra kerülnek a forintosított hitelszámlára.


Kell-e módosítani a csoportos beszedési megbízást, ha a forintosítás miatt módosul a kölcsön számlaszáma?

Ha ön forint bankszámláról ún. csoportos beszedés megbízás által teljesíti a törlesztőrészleteket, akkor teendője nincs, mivel azt a bank automatikusan módosítja. Ha deviza bankszámláról törleszt, úgy keresse fel bankfiókunkat, ahol forint számlára új csoportos beszedési megbízást kell adnia.


Hogyan alakul törlesztőrészletem, ha forintosították a hitelt és utána erősödik/gyengül a forint?

Tekintettel arra, hogy a hitel már forintban kerül kimutatásra, az árfolyam nem befolyásolja továbbiakban a törlesztőrészletet.


Az elszámolást és a forintosítást követően a hitel törlesztőrészlete már állandó lesz, nem változhat?

A forintosítást követően a kamatkockázat továbbra is fennmarad, amely Önt terheli.

A forintosított hitel kamata továbbiakban referenciakamathoz lesz kötve: 3 havi BUBOR+kamatfelár.

A BUBOR esetleges változása miatt háromhavonta,

kamatfelár kamatfelár-periódusonkénti változása miatt kamatfelár-periódusonként változhat a törlesztőrészlete.


Ha korábban az árfolyamgátat is igénybe vette, akkor a rögzített árfolyam alkalmazás időszak lejártát követően a hitel törlesztőrészlete emiatt emelkedhet, mivel ez esetben megszűnik azon korlát, amely szerint, hogy a januárban megfizetett részletet az esedékes részlet nem haladhatja meg.


Vonatkozik-e a forintosítás a cégek részére felvett deviza alapú kölcsönre is?

Vállalkozás által felvett hitel nem érintett sem az elszámolásban, sem a forintosításban.


Panaszkezelést érintő kérdések


Mit tehetek, ha nem kaptam meg az elszámolásról szóló dokumentumot, illetve nem értek egyet az abban foglaltakkal?

Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat.


Honnan tudhatom, hogy az elszámolás tisztességes és a helyes összegeket tartalmazza?

Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, ha a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.


Az interneten elérhető kalkulátor jóval magasabb visszatérítendő összeget számított nekem. Mi okozhatja ezt?

A Magyar Nemzeti Bank február közepén felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy a csupán néhány alapvető hiteladatot figyelembe vevő internetes elszámolási kalkulátor-programok félrevezető, megtévesztő eredményeket adnak. Az MNB szerint ez azért jelent problémát, mert az internetes kalkulátorok miatt téves várakozás alakul ki az ügyfelekben az elszámolás mértékét illetően. Külön kiemelték, hogy a valóságban egyetlen fogyasztási hitel esetében is több száz, akár ezer információ szükséges a pontos elszámolási kalkulációhoz. Ez az adatbázis alapvetően a hitel- és pénzügyi lízingszerződéseket kötő hitelintézeteknél áll rendelkezésre. A valós kalkulációt tehát csak a hitelintézetek tudják elvégezni, az elszámolás helyességét pedig az MNB szigorúan ellenőrzi.


Hagyatékot érintő kérdések


A hitelszámla tulajdonosa elhunyt, mint örökösnek mit kell tennem?

Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia, amelyben szerepel teherként, vagy vagyonként az elszámolásban érintett hitelszámla. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.


A banknak korábban átadott hagyatékátadó végzésben, sem teherként, sem vagyonként nem szerepelt az elszámolásban érintett hitelszámla. Mit kell tennem?

Póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön, mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.


Ha az örökös az örökhagyó tartozásának az adott örökösre eső részét kifizeti, a bank hivatalosan kiengedi a kötelemből. A többi örökös a kötelembe való belépés nélkül teljesíti a havi törlesztéseket. Kivel számol el a bank?

Ha a fogyasztói kölcsönszerződésben a fogyasztó személyében változás következett be, a pénzügyi intézményt az elszámolási kötelezettség az elszámolás időpontjában vele szerződéses viszonyban álló fogyasztóval szemben terheli.


Valamennyi adós elhalálozása esetén az örökös/öknek jelezni kell igényüket az elszámolásra?

Ha a jogerős hagyatékátadó végzésben szerepel teherként, vagy vagyonként az elszámolásban érintett hitelszámla, akkor az ott meghatározott örökösök részére kerül kiküldésre az elszámolásról szóló tájékoztatás. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.


Egyéb kérdések


Ha valakinek több hitele is van, mindegyikre vonatkozik az elszámolás és a forintra váltás?

Igen, ha az érintett hitelek az elszámolási törvény hatálya alá tartoznak, akkor azokra egyenként fog az elszámolás megtörténni. A törvény nem vonatkozik a hitelkártyához vagy bankszámlához tartozó kölcsönszerződésekre, állami kamattámogatású, lakáscélú hitelekre, illetve azon hitelekre, amelyet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. már megvásárolt. Minden deviza alapú ingatlanfedezetű hitel forintosításra kerül a 2014. LXXVII. törvény alapján.


Ha valaki nem tud eljárni személyesen az ügyintézésben, intézkedhet-e más helyette, pl. meghatalmazással?

Ez esetben Önnek a nyilatkozatok megtételére és az ügyintézésre meghatalmazott útján is lehetősége van. A bank az ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot fogad el.


Hogyan jelenthető be a lakcímváltozás?

A címváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt

deviza alapú hitel esetén legkésőbb 2015. február 28-ig

forint alapú hitel esetén legkésőbb 2015. június 30-ig


tegye meg. Deviza alapú hitel esetén, ha megváltozott címét 2015. február 28-ig nem jelentette be, akkor az elszámolásról szóló levél a korábban bejelentett címére érkezik.

Lezárt hitel vagy a tartozás összegét meghaladó elszámolási összeg esetén, ha az adósnak nincs az OTP Banknál vezetett fizetési számlája, akkor elszámolás kézhezvételét követően a bank felé személyesen írásban be kell jelenteni azt a fizetési számlaszámot, ahová a kifizetett összeg utalását kéri, vagy nyilatkozni kell arról, hogy bankfiókban pénztári készpénzkifizetés útján kívánja átvenni az összeget. Az átutalás, illetve a kifizetés a bejelentést követő 15 napon belül történik meg.


Mikor és hogyan kell törleszteni a hitelt az elszámolást, forintosítást követően?

A hitelt továbbra is a szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.


Ügyfélként kapunk-e írásos tájékoztatást az elszámolás menetéről, a visszajáró pénzről, a forintosításról?

Minden, a törvény által érintett hitel esetén az ügyfelek egy elszámoló levelet kapnak, melyben a bank tájékoztat arról, hogy mennyi a részükre visszajáró összeg és ahhoz hogyan juthatnak hozzá.

Deviza alapú hitelek esetén legkésőbb 2015. március 4. és 2015. május 3. között

Forint alapú hitelek esetén legkésőbb 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között kerül sor a levél kiküldésére.


Az elszámolásról szóló levél az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére kerül kiküldésre.

Főadós: hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte.


Van e valamilyen telefonszám, ahol érdeklődni lehet az elszámolással és forintosítással kapcsolatban?

A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205) érdeklődhet.


Nem találta meg amit keresett?

Hívjon minket a 06-1-3666-205 számon elérhető elszámolási hitel vonalon vagy kérjen visszahívást munkatársainktól.

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján,
„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt
is megtalálja.

 
Adatvédelem

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OTP Jelzálogbank adatvédelmi politikája az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében („GDPR”) foglalt, személyes adatok kezelésére vonatkozó követelményeknek történő megfelelés biztosítása érdekében megváltozott.
Részletes információkat az Adatvédelem oldalon alatt talál.


Utolsó módosítás dátuma:
2018. május 29.
OTP Csoport   
Jogi nyilatkozatOldaltérképTechnikai információAdatvédelemPénzügyi Navigátor 
© Copyright 2010 OTP Jelzálogbank Zrt.